Kauno I dekanato kunigų konferencijoje – apie aktyvesnę sielovadą parapijose bei artėjantį popiežiaus vizitą (2018 09 06)
Paskelbta: 2018-09-07 11:56:35

Rugsėjo 6 d. Kauno Šv. Gertrūdos rektorate vyko pirmasis po vasaros atostogų Kauno I dekanato kunigų susitikimas – konferencija tema „Kaip aktyvinti sielovadą parapijoje?“

Konferencija pradėta bendra Valandų liturgija (Dienine). Savo mintimis ir patirtimi dalijosi Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius. Vėliau dekanas pasidalijo ir popiežiaus Pranciškaus mintimis, kurios atitiko konferencijos temą.

Kalbėdamas apie sielovadą parapijose, mons. V. Grigaravičius pabrėžė, kaip svarbu šią tarnystę atlikti su džiaugsmu, kuris būtinas sielovados darbe. Dekanas pasidalijo ir savo asmenine patirtimi, akcentavo, kad tikinčiųjų sielovada remiasi Bažnyčios mokymu, ordinaro nuorodomis. Pasak prelegento, negalima pamiršti, kad sielovadinė veikla turi apimti liturgiją, diakoniją ir evangelizaciją. Labai svarbus vaidmuo tenka parapijų pastoracinėms taryboms. Joje yra įvairių sričių atstovų. Svarbu, kad kiekviena grupelė turėtų savo koordinatorių, pasižymintį krikščionišku ir sakramentiniu gyvenimu. Pasak dekano, svarbu ir tai, kad už kiekvieną parapijoje esančią maldos grupelę, kaip dvasinis palydėtojas, būtų atsakingas kunigas.

Šiandien nemaža dalis maldos grupelių nepasižymi gausiu narių skaičiumi. Norint pakviesti žmones į grupeles, svarbu asmeninis užkalbinimas. Parapijoje svarbūs nuolatiniai joje dirbančių kunigų susitikimai su tikybos mokytojais, katechetais, rengiančiais vaikus ir jaunimą sakramentams. Prasminga organizuoti renginius atskiroms grupelėms. Labai svarbu, pasak dekano, kad kiekvienoje parapijoje būtų organizuojama Švenčiausiojo Sakramento adoracija.

Baigdamas dekanas mons. V. Grigaravičius atkreipė dėmesį ir į komunikaciją parapijoje. Būtina nuolat atnaujinti parapijų interneto puslapius, leisti lankstinukus ar laikraštėlius, kuriuose bendruomenei būtų nuolat pristatomas parapijos gyvenimas.

Vėliau Kauno arkivyskupijos sielovados programų bei popiežiaus Pranciškaus vizito koordinatorė mūsų arkivyskupijoje Vaida Spangelevičiūtė- Kneižienė kunigams pristatė praktinius artėjančio vizito akcentus.

Baigiantis konferencijai, atsakyta į susirinkusiųjų klausimus. Konferencija baigta bendryste prie arbatos puodelio.

Kun. Nerijaus PIPIRO informacija

 

Ganytojo žodis

Prašau Švč. Mergelės Marijos maldos užtarimo, kad per šią Gavėnią priimtume Dievo kvietimą susitaikinti su juo, sutelktume širdies žvilgsnį į Velykų slėpinį ir atsiverstume – atsivertume atviram ir nuoširdžiam dialogui su Dievu. Taip tapsime tuo, kuo Kristus kviečia būti savo mokinius: žemės druska ir pasaulio šviesa (plg. Mt 5, 13–14).

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS žinios 2020 m. Gavėniai

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune