ŠILINĖS: Lietuvos kariuomenės dieną – karių Sutvirtinimas ir malda, kad pasaulis džiaugtųsi taikos vaisiais (2018 09 11)
Paskelbta: 2018-09-11 17:22:05

Nuotraukos – Juozo Kamensko, CARITO ir Jono Pauliaus II piligrimų centro

Rugsėjo 11-ąją pasveikinti Mergelės Marijos jos Gimimo atlaiduose atvyko Lietuvos kariuomenė. Prieš pat vidudienį kariai iškilmingai, lydimi orkestro, atžygiavo į aikštę ir gavę poilsio komandą dalyvavo iškilmingoje Eucharistijoje, kuriai vadovavo Lietuvos kariuomenės ordinariato apaštališkasis administratorius, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.

Visi iškilmių dalyviai per šią Eucharistiją išgyveno ypatingą džiaugsmo akimirką – kariams buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas, ir visi tuo metu galėjo atnaujinti savo džiaugsmą ir malonę, kurią gavo, kai patys priėmė Sutvirtinimą.

Karius ir visus piligrimus katechezėje prieš Eucharistiją sveikinęs vyriausiasis atlaidų ceremonijarijus kun. Artūras Kazlauskas atkreipė dėmesį į mūsų laukiamo Lietuvoje popiežiaus Pranciškaus mintis apie karus, kurie vyksta ne tik pasaulyje, bet ir žmogaus širdyje – tarp Dievo ir pasaulio pasirinkimų. Dievo Dvasia kreipia mus į gerus darbus, Dievo garbinimą, pasaulis – į tuštybę. Šiose grumtynėse turime laimėti kaip Jėzus. Būdas laimėti, pasak popiežiaus Pranciškaus, – kasdienė sąžinės peržvalga, kad pažintume, kas vyksta mūsų širdyse, prašytume Dievo pagalbos.

Mergelė Marija, ateinant dvasininkų procesijai per aikštę, buvo pagerbta Loreto Dievo Motinos litanija, kurią giedojo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos vyrų choras „Kariūnas“, vadovaujamas Lino Balandžio. Šis choras giedojo ir Eucharistijoje, o grojo Lietuvos kariuomenės orkestras, vadovaujamas majoro Egidijaus Ališausko. Asistą rengė Lietuvos karo akademijos Garbės kuopos kariai. Patarnavo kariuomenėje tarnystę atliekantis diakonas Audrius Jesinskas, Kauno kunigų seminarijos klierikai.

Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ iškilmingoje Eucharistijoje pakvietė melstis už karines struktūras, kad savo tarnavimu neštų taikos vaisius pasauliui. Pasveikino brolius vyskupus – liturgijai vadovaujantį arkivyskupą Gintarą Grušą, koncelebruojančius arkivyskupą emeritą Sigitą Tamkevičių, kunigus, ypač kariuomenės kapelionus, į iškilmes atvykusį Krašto apsaugos ministrą Raimundą Karoblį ir ministerijos darbuotojus, Lietuvos kariuomenės vadą generolą leitenantą Vytautą Joną Žuką, Krašto apsaugos departamentų ir tarnybų direktorius, pajėgų bei dalinių vadus, kariuomenės generolus, karininkus, puskarininkius, šaulius, savanorius, kariūnus, karius, ir tuos, kurie patyrė sužeidimų ar jau yra išėję į atsargą, žuvusiųjų artimuosius ir visus Šiluvos piligrimus iš Pasvalio, Telšių, Skuodo ir kitų Lietuvos vietų.

„Marijos Gimimo šventė yra mums ir paguoda, ir viltis. Ji mini, kad Dievas turi planą mūsų gyvenimui, kaip Jis turėjo planą ir Marijos gyvenimui. Jis paruošė jį dar prieš jai gimstant, žinodamas, kad Marija bus tas kelias, per kurį pasauliui gims Išganytojas, per kurį mes būsime išgelbėti“, – sakė savo homilijoje arkivyskupas G. Grušas, atkreipdamas dėmesį, jog per Marijos sutikimą – Dievas laukia jo iš kiekvieno žmogaus – išsipildė jai numatytas Dievo planas: gimsta Emanuelis – „Dievas su mumis“. Šventoji Dvasia ypatingu būdu nužengia į žmonijos istoriją. Pasak ganytojo, ir šiandien jauni kariai priima Šventąją Dvasią, kad Ji paženklintų ir padėtų vykdyti Dievo planą jų gyvenime.

Arkivyskupas G. Grušas savo homilijoje paragino įsiklausyti į popiežiaus Pranciškaus mokymą, atkreipė dėmesį, kaip gražiai savo katechezėse Šventasis Tėvas  kalba apie Šventąją Dvasią – kaip vėją, kuris gena mus į priekį, palaiko kelyje, neleidžia ilsėtis ant laurų ir tapti sėdinčia tauta. Popiežius Pranciškus taip pat kalba apie viltį. Dievas jau dabar leidžia džiaugtis viltimi. Šventoji Dvasia įgalina mus viltis ir būti vilties sėjėjais.

„Kariuomenės pašaukimas – būti tautos vilties užtikrintojais, guodėjais. Tam reikia ir vidinės – Šventosios Dvasios jėgos“, – sakė kariuomenės ordinariato apaštališkasis administratorius, pakviesdamas svetingai sutikti popiežių Pranciškų, išgirsti jo žodžius ir atrasti kelrodę savo keliui, kad niekas nepraleistų veltui šios didžios galimybės ir malonės Lietuvai, švenčiančiai 100 metų valstybės nepriklausomybę ir viltingai žvelgiančiai į šviesesnę ateitį.

„Prašykime atnaujintos Šventosios Dvasios malonės, kad sugebėtume kitiems nešti viltį, perduoti kitiems džiaugsmą, kurį padėti mums skleisti atvyksta popiežius Pranciškus“, – sakė homiliją užbaigdamas arkivyskupas G. Grušas, vėliau suteikęs grupei karių Sutvirtinimo sakramentą.

Kad pasaulis džiaugtųsi taika, kad žmogiškos ir dieviškos pagalbos sulauktų nuo karų, gamtos stichijų kenčiančios tautos ir kraštai – šiomis ir kitomis intencijomis buvo meldžiamasi Visuotinėje maldoje. Be to, joje prašyta, kad Šventoji Dvasia stiprintų, lydėtų ką tik priėmusiųjų Sutvirtinimo sakramentą gyvenimo pasirinkimus. Sutvirtintieji kariai šią dieną nešė duonos ir vyno atnašas prie altoriaus.

Padėkos žodį liturgijos pabaigoje visiems taręs arkivyskupas L. Virbalas taip pat pasveikino sutvirtinamuosius, kad juos per gyvenimą lydėtų priimtos Šventosios Dvasios dovanos. Arkivyskupas G. Grušas dėkojo už nuoširdų kariuomenės priėmimą Šiluvos atlaiduose, darsyk pakvietė svetingai sutikti Lietuvoje popiežių Pranciškų, kuris tiek daug gero daro dėl taikos pasaulyje.

Šią dieną piligrimus džiaugsmingai pasitiko ir vaišino Kauno II dekanato Carito savanoriai, o Susitikimų palapinėje Carito bendradarbiai kvietė į pokalbius tema „Popiežius Pranciškus: Susidūrus su fiziškai ir dvasiškai kenčiančiais žmonėmis, turime išankstinį nusistatymą ir nelankstumus“ bei į veiklų jautrumą padedant sergantiems epilepsija.

Padėti artimui buvo galima ir konkrečia kraujo donoryste apsilankant greta aikštės įsikūrusioje Kraujo centro palapinėje.

Šią dieną šv. Mišiose jų dalyviai, be savo atsivežtų į atlaidus asmeninių intencijų, buvo kviečiami melstis bendromis intencijomis, kurios svarbios ir Šventajam Tėvui – už širdis be slepiamo melo, už teisingesnę, broliškesnę ir taikesnę visuomenę, už skirtingų tautų, rasių ir kalbų žmones, jų vienybę, už norą eiti šventumo keliu ir to mokytis iš Marijos ir, žinoma, melstis už tikrą taiką, kuri neįmanoma bei teisingumo ir tiesos.

Kasdien atlaidų tvarka, rimtimi ir pasitarnavimu piligrimams su džiaugsmu rūpinasi jaunieji Jono Pauliaus II piligrimų centro bei jo vadovo Manto Kuraičio sutelkti savanoriai.

Rugsėjo 11 d. Šiluvoje patarnavo ir Kauno II dekanatas. Šv. Mišias įvairiu laiku aukojo Šiaulių vysk. Eugenijus Bartulis, kunigai Darius Vasiliauskas, Žilvinas Zinkevičius, Linas Šipavičius, t. Aldonas Gudaitis. Giedojo Domeikavos, Raudondvario parapijų, Jonavos „Viduramžio“ chorai.

Pamaldas kasdien transliuoja „Marijos radijas“. Rugsėjo 12 dieną Šiluvoje – Kunigų diena ir malda už kunigus.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune