ŠILINĖS: malda už ligonius ir jais besirūpinančius – medikus, slaugytojus, tarnybas, draugijas bei CARITĄ (2018 09 14)
Paskelbta: 2018-09-14 17:07:00

Nuotraukos – Marijos Stanulytės, Carito

Rugsėjo 14-ąją atlaiduose buvo švenčiama Ligonių, medicinos darbuotojų, slaugytojų, Carito diena – tai yra tų žmonių, kurie savo liga, skausmu, negalia arba savo tarnyste šiems žmonėms yra arčiausiai Kristaus. Šiluvos Marija, tituluojama Ligonių Sveikata, nuo seno yra kenčiančių, silpnųjų, mažųjų užtarėja.

Meilingas rūpestis – šie žodžiai šiandien sieja visus“, – sakė Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ Šiluvos aikštėje sveikindamas gausiai susirinkusius ligonius, neįgaliuosius, senelius, kurie priima šį rūpestį, ir jų artimuosius, globėjus, medikus, slaugytojus, karitiečius, maltiečius, samariečius, kitas organizacijas ir tarnybas, kurios šį rūpestį teikia.

Šiluvoje šią dieną apsilankė, drauge šventė Eucharistiją Maltos ordino pagalbos tarnyba, Paramos-labdaros fondas, Lietuvos samariečių bendrija, Lietuvos Caritas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto bei Kauno klinikų vadovai, darbuotojai ir studentai, kelių Kauno, Telšių, kitų miestų ligoninių, Kauno slaugos ligoninės, Marijampolės globos namų vadovai ir darbuotojai, kitų slaugos ir globos įstaigų Lietuvoje bendruomenės, Vilkaviškio kurijos darbuotojai, ligoninių kapelionai.

„Jėzuje gyvename, judame, esame“, – sakė katechezėje prieš Eucharistiją Šiluvos parapijos klebonas kun. Erastas Murauskas, kalbėdamas apie darną, kurią išgyvena žmogus, būdamas vienybėje su Dievu, taip pat ir ypač kančioje, negalioje, ligoje. Mūsų kančia yra ta valiuta, kurią galime Jėzui aukoti, su Juo kančią įprasminti. Kaip susirgę kreipiamės į šeimos gydytoją, taip skausme reikalingas dvasios tėvas arba motina. „Tegul kryžius būna prasmingas mūsų gyvenime. Su Viešpačiu ištversime bet kokioje kančioje“, – sakė kun. E. Murauskas, be to, esantis ir proto negalią turinčius žmones jungiančios „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenės kapelionas.

Iškilmingoje Eucharistijoje šią dieną buvo meldžiamasi už ligonius ir visus jais besirūpinančius, kad ypatingu būdu atpažintų Jėzų kiekviename žmoguje. Liturgijai vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, koncelebravo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, kunigai, ypač tarnaujantys ligoninių kapelionais. Tarp kunigų buvo svečias netgi iš Naujosios Zelandijos kunigas egzorcistas Rory Morrissey (atlaiduose kasdien sutinkama svečių iš svetur, pvz., iš Lenkijos, jų buvo ir iš Indijos, Portugalijos). Šią dieną giedojo Klaipėdos Šv. Kazimiero parapijos choras, grojo Klaipėdos miesto „Brass“ kvintetas, vadovaujami Mindaugo Gudžiūno ir Sigito Petrulio.

Šventojo Kryžiaus Išaukštinimo šventėje Vilkaviškio vyskupas R. Norvila visų akis kreipė į Viešpaties kryžiaus papėdę. Čia stovėjo Jo Motina Marija, apaštalas Jonas, dar dvi moterys. Jėzus nuo kryžiaus drauge su šiais artimais žmonėmis padeda suprasti, kad gyvenime ištinkanti kančia gali būti iškentėta su meile. Ši pamoka pravarti visiems, kai susiduriame su artimų žmonių liga, gyvenimo pabaiga, mirtimi. Tai moko ir ligonius priimti ligą ne su kaltinimais, bet su pasitikėjimu Dievu, vienijantis su kenčiančiu Kristumi.

„Žmogus dažnai patiria pagundą šalintis nuo sergančiojo, kenčiančiojo, mirštančiojo. Mūsų dienomis jau retai kada girdime sakant „šventa kančia“, „šventa mirtis“, – sakė Vilkaviškio vyskupas, atkreipdamas dėmesį, jog šios sąvokos dyla iš mūsų sąmonės, ir tai rodo, kaip keičiasi kančios suvokimas. Gydytojai, mokslininkai, įvairios pagalbos žmonėms institucijos nėra priežastis, dėl ko turėtume tolintis nuo tų žmonių, kuriems sunku. Šia proga, pasak ganytojo, verta apsvarstyti savo nuostatas. Dievo meilė skatina drąsą būti su kenčiančiu žmogumi, nors taip ir sunkiau, nepatogu, reikia aukotis.

„Dievo meilė išplečia mūsų širdį ir įgalina labiau mylėti artimą. Tai svarbi nuoroda, kad suprastume, iš kur ateina galia aukotis, patarnauti, dovanoti savo laiko, triūso dėl kitų, ypač kenčiančių, vargstančių, silpnesnių už mus“, – sakė vyskupas R. Norvila, pabrėždamas gailestingąją Dievo meilę, kuri ir kietesnę širdį gali perkeisti ir ugdyti, su kuria pajėgiame daug daugiau.

Visuotinėje maldoje šia dieną melsta Viešpaties išgydymo šeimoms, besirūpinančioms savo artimaisiais, gydytojams, kad savo profesiją priimtų kaip misiją, kad ligoniai savo skausmus vienytų su Kristaus, o priklausomybes kenčiantieji – susigrąžintų žmogiškąjį orumą.

Atnašų procesijoje Maldos ordino pagalbos tarnybos nariai nešė aukojamos duonos ir medaus atlaidų savanoriams, o Carito ir Paramos-labdaros fondas – duoną ir vyną Eucharistinei aukai.

Ši Eucharistija suvienijo ir sveikus, ir ligonius. Visi drauge jie meldė:  „Tėve mūsų“, o priėmę Jėzų į savo širdis meldėsi vieni už kitus, visus žmones, savo gyvenime neišvengiančius kančios dalios ir joje labiausiai besišaukiančius Dievo artumo. 

Šv. Mišių pabaigoje suteikus ganytojiškąjį palaiminimą ganytojai aikštėje rankų uždėjimu – maldavimu, kad Šventoji Dvasia gydytų širdis, teikė ir asmenišką ligonių palaiminimą.

Piligrimų sielovadoje šią dieną talkino Kauno II dekanatas. Šv. Mišias aukojo t. Severinas Holochewris OFM, mons. Aurelijus Žukauskas, kun. Skaidrius Kandratavičius, kun. Gintaras Blužas OFS, kun. Povilas Narijauskas. Šv. Mišiose melstasi, kad meilė būtų kupina rūpinimosi kitais ženklų, kad Dievo vaikai būtų atpažįstami iš gailestingumo.

Vakare dvasios ir kūno ligoniai pavesti Mergelei Marijai. Vakaro Mišių pabaigoje aikštėje ganytojai palaimina vaikus.

Šią dieną giedojo AB „Lietuvos geležinkeliai“ choras „Draugystė“, VDU „Rasos“ gimnazijos choras „Gaja“, Kauno kamerinis choras „Te Deum“. O Bazilikoje su maloninguoju Dievo Motinos ir Kūdikio paveikslu, kurį aplanko turbūt visi atvykstantys į Šiluvą, po pietų vyko valstybinio choro „Vilnius“ koncertas.

Piligrimų dėmesio laukia katalikiška spauda, ypač popiežiaus Pranciškaus tekstai, nesyk jautriai žadinantys pagalbos, solidarumo reikalingų žmonių priėmimą. Jiems konkrečiai pagelbėti galima buvo ir kraujo donoryste, į kurią kvietė Kauno klinikų Kraujo centro palapinė.

CARITO Susitikimų palapinėje pristatyta tema: „Popiežius Pranciškus: Gydytojai ir slaugytojai, kunigai, pašvęstieji asmenys ir savanoriai, šeimų nariai ir visi įsitraukusieji į ligonių globą dalyvauja toje Bažnyčios misijoje. CARITAS kviečia praktiškai įsitraukti į šią Bažnyčios misiją“. Siekta dalytis, kad ligos kamuojami, senyvo amžiaus žmonės yra mūsų esaties dalis. Tad su kantrybe ir meile reikia mokytis būti šalia. Kava ir arbata vaišino Kauno II dekanato karitiečių komanda, kuri tarnauja antrą kartą šiuose atlaiduose, tačiau nestokoja nei energijos, nei geros nuotaikos pasitikdami piligrimus.

Vakare Šiluvoje vyko Vidinio išgydymo pamaldos su misionieriais iš Lenkijos ir „Gailestingumo versmės“ bendruomene. Dalyvavo kun. Kęstutis Rugevičius ir Marcinas Zielińskis.  Nepaprasto grožio rudens vakarą šauktasi Jėzaus, kad Jis ateitų į žmonių tarpą, kad savo Vardu suramintų, paguostų ir išgydytų, kad sugrąžintų sveikatą. Plojimais žmonės sutiko jaunojo misionieriaus liudijimus apie Jėzaus išgydymus, vykstančius šiandien žmonių gyvenime,  – Jėzus daro stebuklus ir mūsų dienomis! Ir patys vakaro dalyviai ėjo liudyti, kas pasikeitė po šios maldos, dėkodami ir šlovindami Viešpatį, kuris nužengia į gyvenimą su savo išgydymu, su savo jėga, su savo pergale! Vakare patarnavo „Gailestingumo versmės“ bendruomenė, o jis užbaigtas palaiminimu Švenčiausiuoju Sakramentu.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune