Akademinės bendruomenės nariai meldėsi už mirusiuosius (2018 11 08)
Paskelbta: 2018-11-12 14:25:10

Nuotraukos – Simonos Aleksynaitės

Baigiantis Vėlinių aštuondieniui, lapkričio 8 d. vakarą Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje į maldą už mirusiuosius susirinko Kauno akademinių bendruomenių nariai. Akademinės sielovados bendradarbiai iš anksto kvietė prisiminti išėjusius į Amžinybę savo bendruomenių narius – dėstytojus, darbuotojus, studentus – ir brangius artimuosius užrašant intencijas, kuriomis bus meldžiamasi šv. Mišiose.

Susirinkusieji į bažnyčią su malda prie Nukryžiuotojo sudėjo degančias žvakeles, dėkodami Dievui už tuos žmones, kurie jiems buvo dovana studijų ar gyvenimo kelyje. Šv. Mišių aukai vadovavo generalvikaras vyskupas dr. Algirdas Jurevičius, koncelebravo LSMU bei VDU kapelionai mons. dr. Artūras Jagelavičius ir kun. Andrius Končius.

Mišių pradžioje priminęs katalikišką mintį, kad melstis už mirusius yra šventa ir išganinga, homilijoje vyskupas Algirdas ją išskleidė dienos Evangelijos eilučių komentare. Apmąstydami pasakojimą apie ganytoją, ieškantį pasiklydusios avies, ir moterį, ieškančią pasimetusios drachmos, kas kartą pagiliname sampratą apie begalinį Dievo gailestingumo žmogui, Jo pasiaukojamą meilę, kuriai nėra neverto, nuklydusio ar mažo ir nereikšmingo. Palyginimu apie vieną Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios skulptūrą, vaizduojančią, kaip giltinės dalgiu nukirstos vienodai krinta ir guli popiežiaus tiara, vyskupo, mitra, mokslininko knyga, darbininko įrankis ir kt., susirinkusieji buvo paraginti krautis dvasinius lobius ir titulus. 

Eucharistijos šventimą giesme lydėjo studentų grupė. Baigiantis Mišių aukai vyskupas pakvietė pasimelsti ir sugiedoti „Viešpaties Angelo“ maldą ne tik už artimus, pažįstamus kolegas, bet ir už tuos, kurių galbūt jau niekas neatmena.

Vilijos KARALIŪNAITĖS informacija

 

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune