Padėkos vakaras popiežiaus Pranciškaus sutikimo Kaune rengėjams (2018 11 15)
Paskelbta: 2018-11-16 12:39:06

Nuotraukos – Juozo Kamensko 

Lapkričio 15 d. Kaune vyko padėkos vakaras visiems, kurie savo darbu, laiku ir įvairiomis tarnystėmis bei dovanomis prisidėjo organizuojant popiežiaus Pranciškaus sutikimą Kaune rugsėjo 23 dieną, jam lankantis Lietuvoje su apaštališkuoju vizitu.

Kauno miesto meras, Tarybos nariai, savivaldybės administracijos, skyrių vadovai, policijos, Greitosios medicinos pagalbos, kitų tarnybų bei institucijų atstovai, taip pat bažnytinių institucijų darbuotojai, savanoriai, seserys vienuolės, seminaristai, diakonai iš pradžių dalyvavo šv. Mišiose, kurioms seminarijos bažnyčioje vadovavo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas. Šv. Mišias koncelebravo generalvikaras vyskupas Algirdas Jurevičius, pasirengimo popiežiaus vizitui komiteto generalinis sekretorius kun. Saulius Rumšas OP bei kunigai.

Homiliją pasakęs kun. Saulius Rumšas OP atkreipė dėmesį į vienybę, sutarimą, kurie per Jėzų Kristų, susitikimą su Juo, jau yra Dievo karalystės ženklai šioje žemėje. Tačiau čia, žemėje, ši karalystė vis dar yra paslėpta, neišsiskleidusi iki galo. Dievas kviečia būti Jo bendradarbiais, vienybės ir bendrystės bendrakūrėjais ir įgyvendintojais.

„Popiežiaus vizito dienos pralėkė labai greitai, tačiau visų indėlis buvo didžiulis. Svarbiausia – Dievas buvo tarp mūsų. Ačiū, kad leidote ir padėjote Dievui ir Šventajam Tėvui būti mūsų tarpe“, – sakė kun. S. Rumšas OP vėliau šventei tęsiantis arkivyskupijos salėje. Pasirengimo popiežiaus vizitui komiteto generalinis sekretorius, be to, pabrėžė nuostabią atmosferą, kuri buvo Kaune, Santakoje, švenčiant šv. Mišias su popiežiumi Pranciškumi.

„Nuoširdžiai dėkoju už jūsų indėlį ir padovanotą laiką rengiantis popiežiaus Pranciškaus vizitui. Tegul Viešpats Jus lydi tolesniuose darbuose, atsakingose pareigose ir kasdieniame gyvenime“, – be kita, sakė Kauno arkivyskupas savo padėkose žmonėms, kurių didelį rūpestį, nuoširdumą atliekant visas, net ir pačias mažiausias tarnystes, jis matęs. Ganytojas dėkojo visiems, kurie, kaip ir arkivyskupijos globėjas šv. Jonas Krikštytojas, tiesė kelią – rūpinosi popiežiaus sutikimu Kaune.

Bažnyčiai ir savivaldybės žmonėms, įstaigų ir tarnybų atstovams padėkojo meras Visvaldas Matijošaitis, įteikęs ir padėkas. Kauno arkivyskupui Lionginui Virbalui buvo įteiktas 2-ojo laipsnio Santakos garbės ženklas. Burmistro Jono Vileišio medaliu apdovanota Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro vadovė Agnė Grigaitytė, apdovanojimai įteikti taip pat kun. Sauliui Rumšui OP, kun. Artūrui Kazlauskui, popiežiaus vizito koordinatorei Kaune Vaidai Spangelevičiūtei-Kneižienei, Jono Pauliaus II piligrimų centro vadovui Mantui Kuraičiui. Apdovanotuosius vakaro dalyviai sveikino plojimais.

Padėkos taip pat buvo įteiktos giedotojams ir tiems programos dalyviams, kurie nuo pat ankstyvo ryto Santakoje vedė šlovinimą, Rožinio maldą, liudijo, taip pat šv. Komunijos dalytojams pasauliečiams, seserims vienuolėms, seminaristams, kurijos darbuotojams ir daugybei kitų žmonių, ir, žinoma, nuolatiniams savanoriams, kurie subūrė ir šauniai vadovavo 500 savanorių iš visos Lietuvos.

Popiežiaus vadovautų Mišių atmosferą priminė vaizdo medžiaga bei giedotojai, vadovaujami Vitos Liaudanskaitės-Vaitkevičienės, o patį Šventąjį Tėvą – pagarbiai salėje eksponuoti jo liturginiai drabužiai iš Mišių Santakoje bei kiti čia surengtos parodos eksponatai. Vakaro dalyvių džiaugsmui buvo skirti ansamblio „Ainiai“ atlikti kūriniai bei šventinė agapė.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune