Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptarta pašaukimų sielovada (2018 11 20)
Paskelbta: 2018-11-21 10:50:37

Lapkričio 20 d. Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijoje vyko Kauno I dekanato kunigų konferencija, skirta pašaukimų sielovados klausimams.

Konferencija pradėta bendra Valandų liturgijos malda (Dienine), kuriai vadovavo Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius. Vėliau dekanas pristatė susirinkimo temą ir prelegentą kun. Vincentą Lizdenį bei pažymėjo, kad rūpinimasis dvasiniais pašaukimais – labai svarbi pastoracinio darbo sritis. Svarbu jaunuolius lydėti malda. Ne mažiau svarbu ir išlaikyti kunigiškąją dvasią savo aplinkoje, kunigystės grožį liudijant pavyzdžiu.

Kun. V. Lizdenis, besirūpinantis pašaukimų sielovada Kauno arkivyskupijoje, savo pasidalijimą pradėjo sudainuodamas kun. Egidijaus Arnašiaus kūrybos dainą „Nemunais į laisvę“. Vėliau buvo akcentuota maldos svarba pašaukimų ugdyme. Malda, pasak šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II, kuria kunigą.

Savo pasisakyme kun. V. Lizdenis trumpai priminė Vatikano dokumentą „Nauji pašaukimai naujajai Europai“. Dokumentas išleistas senokai, 1998 metais, tačiau nepraradęs aktualumo. Labai svarbu šalia maldos kurti pašaukimų kultūrą, o pastoraciniame darbe vadovautis pašaukimų pedagogika. Pasak prelegento, reikia siekti, kad jaunas žmogus konkrečiai pažintų Jėzaus sekimo grožį. Palydėtojų ir ugdytojų darbą turi lydėti viltis. „Už pašaukimus yra atsakingas kiekvienas kunigas“, – sakė kun. V. Lizdenis.

Apie iššūkius, sunkumus pašaukimų sielovados srityje bei pasiryžimus ateičiai kunigai vėliau diskutavo atskirose grupelėse.

Konferencija baigta bendryste prie arbatos puodelio.

Kun. Nerijus PIPIRAS

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune