Pal. Mykolo Giedraičio pristatymas Kauno I dekanato kunigų konferencijoje (2018 12 11)
Paskelbta: 2018-12-12 08:40:48

Gruodžio 11 dieną Kauno Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) parapijoje vyko Kauno I dekanato kunigų konferencija, kurioje prisimintas neseniai palaimintuoju pripažintas Mykolas Giedraitis.

Konferencija pradėta Liturgijos valandų (Dienine) malda, jai vadovavo Kauno arkivyskupijos augziliaras ir generalvikaras vyskupas dr. Algirdas Jurevičius. Po maldos Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius pakvietė vyskupą Algirdą supažindinti su palaimintuoju Mykolu Giedraičiu.

Pirmą kartą Kauno I dekanato kunigų konferencijose dalyvavęs vyskupas kalbėjo, jog jam labai svarbu susipažinti su kunigais, susitikti mažesnėse grupelėse. Pasak vyskupo, kartais jis sulaukia klausimo, kokie bus ateinantys metai Bažnyčioje. Juk pernai vyko palaimintojo Teofiliaus Matulionio beatifikacija, šiemet – popiežiaus Pranciškaus vizitas.Visai neseniai pasklido žinia, kad turime dar vieną palaimintąjį lietuvį. Daug kam Mykolas Giedraitis mažai girdėtas, todėl svarbu jį prisiminti.

Pal. Mykolas Giedraitis gimė iš karto po Lietuvos Krikšto. Manoma, kad jo gimtinė – Giedraičiai. Būsimas palaimintasis nepasižymėjo fizine sveikata – nuo gimimo buvo luošas, todėl negalėjo siekti didesnės karjeros. Negalėjo siekti ir kunigystės. Liko augustinų vienuolijos brolis. Žinoma, jog noviciatą atliko Bistryčioje Jis buvo šv. Kazimiero amžininkas, daug metų pragyvenęs Krokuvoje ir tarnavęs Šv. Morkaus bažnyčioje zakristijonu. Tiksliai nežinoma, ar jis studijavo Krokuvos universitete. Jei taip, tai būtų buvęs pirmasis lietuvis, studijavęs šiame universitete. Kadangi buvo luošas, gyveno prie įėjimo į bažnyčią. Visiems čia užsukantiems atrasdavo laiko, visus padrąsindavo, išklausydavo, paguosdavo, todėl žmonės jį mylėjo ir gerbė. Jis labai rūpinosi puoselėti liturgiją.

Mykolas Giedraitis, pasak vysk. A. Jurevičiaus, buvo ir mistikas. Patyrė regėjimų, apie kuriuos prasitarė tik prieš pat mirtį. Jo gyvenimo moto buvo Kristaus žodžiai Apreiškimo knygoje: „Būk ištikimas iki mirties, ir aš tau duosiu gyvenimo vainiką“ (Apr 2, 10). Šiais žodžiais jis vadovavosi ir sirgdamas mirtina liga. Dera atkreipti dėmesį, kad pal. Mykolas pasižymėjo kristocentrišku pamaldumu.

Vėliau vyskupas apžvelgė pal. Mykolo Giedraičio beatifikacijos proceso eigą. Mykolas Giedraitis jau palaimintasis iš karto po popiežiaus dekreto pasirašymo, nes jo kultas nebuvo nutrūkęs net kelis šimtus metų.

Antrojoje konferencijos dalyje dekanas mons. V. Grigaravičius pristatė numatomą 2019 metų dekanato biudžetą. Apsvarsčius ir pritarus dekanato kunigams, buvo patvirtinta jo dalis (per 20 tūkst. Eur), skiriama dekanato Jaunimo, Šeimos centro, Carito, Tikybos metodinio centro sielovadinei veiklai remti. Kauno I dekanatas taip pat prisideda prie Carito „Sriubos“ valgyklos išlaikymo (skyrė per 28 tūkst. Eur.).

Pabaigoje buvo aptarti ir kiti einamieji klausimai, konferencija baigta bendryste prie arbatos puodelio.

 Kun. Nerijaus PIPIRO informacija

 

 

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune