Džiugaus laukimo metą – arkivyskupijos bendradarbių susitikimas, padėka Dievui ir vieni kitiems (2018 12 19)
Paskelbta: 2018-12-20 17:00:07

Nuotraukos – Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės

Gruodžio 19 dieną į prieššventinį susitikimą – šv. Mišias ir padėkos vakarą – Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo kvietimu susirinko arkivyskupijos kurijos, institucijų, kitų bažnytinių organizacijų bendradarbiai, kad drauge praleistų adventinio laukimo valandėlę, padėkotų Dievui ir vieni kitiems už metų bendrystę, pagalbą, pasidalytų artėjančiu didžiu džiaugsmu, kuris jau visai netrukus ištiks šventose Kalėdose. „Juk Viešpaties džiaugsmas daro mus gyvus“, – sakė patarnavęs diakonas Benas Ulevičius padėkos vakare, į kurį visi susirinko po šv. Mišių Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje.

Joje  pradėdamas Eucharistijos liturgiją arkivyskupas Lionginas su ramybės palinkėjimu pasveikino arkivyskupą emeritą Sigitą Tamkevičių, prel. Vytautą Steponą Vaičiūną, kun. Ramūną Norkų, diakonus Darių Chmieliauską, Audrių Jesinską, Beną Ulevičių, seminaristus bei visus Bažnyčios darbuotojus. Ganytojas tarė „ačiū“ žmonėms, kurie atėjo melstis kaip viena šeima, sakė ir savo malda lydėsiantis visus, dėkosiantis Dievui, ką Jisai davė per kiekvieną iš jų.

„Esame didžios Dievo dovanos akivaizdoje – Dievas dovanoja ne vieną kitą maloningumo gestą. Jis pats ateina į mūsų tarpą, į mūsų gyvenimą, dovanoja pats save“, – kalbėjo arkivyskupas vėliau savo homilijoje, atkreipdamas dėmesį į tikrai palaimintus 2018 metus, kai sulaukėme popiežiaus Pranciškaus, atšventėme savo Tėvynės valstybingumo 100-metį. Arkivyskupijos gyvenime taip pat būta reikšmingų įvykių; tai vyskupo Algirdo Jurevičiaus paskyrimas, arkivyskupijos simpoziumas, kiti svarbūs renginiai ar paprasti kasdieniai darbai, kuriais artėjame į Kalėdų laiką.

„Priimkime šią maldos akimirką. Pati Bažnyčios liturgija mus rengia šioms šventėms. Leiskimės būti vedami Dievo per Šventąjį Raštą“, – sakė arkivyskupas, atkreipdamas dėmesį į Žodį tądien – Dievui reikia žmonių, Jis veikia per savo išrinktus ir pašauktus žmones.

„Mielieji, visi esate pirmųjų Jėzaus mokinių įpėdiniai. Dievui reikia jūsų veikti, kaip Jis veikė per apaštalus, šventuosius. Savo didesniu ar mažesniu darbu kiekvienas prisidedate prie to, ką vadiname Dangaus karalystės kūrimu, jos skleidimu. Dėkoju už jūsų indėlį, pranokstantį pareigas, už jūsų išėjimą iš savęs, savęs eikvojimą įsiliejant į dar didesnę užduotį, kaip panašiai palygino popiežius Pranciškus, kalbėdamas apie Nemuno ir Neries santaką. Iš daugelio jūsų pastangų, polėkio, uolumo upelių didžioji Dievo išganymo upė tampa platesnė ir sraunesnė. Ji nėra vyskupo ar kokios kitos vadovybės, bet visuomet Dievo rūpestis. Linkiu, kad nežiūrėdami sunkumų išlaikytumėte kryptį į Viešpatį, taip pat link žmonių – juk visuose įspaustas Kristaus atvaizdas (plg. popiežiaus Pranciškaus kalbą Aušros Vartuose). Linkiu neišleisti iš akių Žvaigždės, vedančios link Viešpaties ir skatinančios eiti link Jo nepavargstant“, – sakė homiliją užbaigdamas arkivyskupas.

Šiose Mišiose giedojo jaunieji šlovintojai, o joms pasibaigus šventė tęsėsi arkivyskupijos salėje. Į šį adventinį vakarą susirinkusiųjų laukė daugybė dovanų.

Džiaugsmo akimirką su advento laiko senovinėmis dainomis dovanojo Kaišiadorių progimnazijos modernaus folkloro studija „Čiutyta“, vadovaujama Česlovo Kriščiūno. Savo dovana liudyti ir kalbėti pasidalijo diak. Benas Ulevičius, be kita, primindamas apie Viešpaties dovanotą amžiną laiką ir mūsų bėgimą jame. „Ne veltui Bažnyčia nuo seno taip vertina adventą“, – sakė diakonas, atkreipdamas dėmesį į advento galimybę – „stop“ kadrą savo gyvenime, progą sulėtinti tempą, sujautrinti širdis, kad suprastume, kaip ypatingai, per mažus dalykus, paprastumą Dievas veda į didelius, nepaprastus dalykus, kaip per mažą silpną Kūdikį suspindi visa Dievo šlovė!

Palaimintais kalėdaičiais dalydamiesi su ganytojais ir vieni kitais bendradarbiai dėkojo  už turimas dovanas, linkėjo Kalėdų Kristaus  ramybės ir šviesos šeimoms, namams, į kuriuos atkeliaus ir arkivyskupo dovana švenčių proga.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune