Kunigų konferencijoje – pasidalijimas šventiniais linkėjimais ir mintimis apie gilesnę advento prasmę (2018 12 19)
Paskelbta: 2018-12-21 09:52:02

Gruodžio 19 d. arkivyskupijos kurijoje į paskutinę šių metų konferenciją susirinkę arkivyskupijos dvasininkai jau dalijosi kalėdaičiais ir būsimu artėjančių šventų Kalėdų džiaugsmu, linkėjimais vieni kitiems, kad Dievo palaima lydėtų jų tarnystę ir bendruomenes, kurioms jie tarnauja.

Šia proga susirinkę dvasininkai klausėsi VDU Katalikų teologijos fakulteto dekano diak. dr. Beno Ulevičiaus paskaitos apie Eucharistiją, kuri, kaip ir šventų Kalėdų slėpinys, yra nesibaigiantis Dievo artumas žmonėms. Aptartos ir sielovados aktualijos jau žvelgiant į naujus metus, jų planus.

Ir vis dėlto kodėl advento metu, laukdami Viešpatie Įsikūnijimo, kreipiame žvilgsnį į Eucharistiją? Kaip sakė diak. B. Ulevičius, nuo seniausių laikų adventas susijęs su paruzija – antrojo Viešpaties atėjimo laukimu. Kontempliuodami Eucharistijos slėpinį, artėjame ir prie gilesnio advento suvokimo. Neretai manoma, jog mokymas apie Eucharistiją Bažnyčioje susiformavo vėliau (pvz., viduramžiais), tačiau iš tiesų Eucharistija kyla iš Jėzaus, Jo apaštalų mokymo, iš to, kaip Jėzaus laikais ją suprato žydiškoji tradicija. Pasak diak. B. Ulevičiaus, ši mintis padėtų kunigams ir mums visiems atnaujinti santykį su Eucharistija, artintis prie altoriaus ir švęsti ją.

Naujajame Testamente yra perduodamas Jėzaus noras kažką palikti žmonėms. Jis kalba apie ugnį, kurios atėjęs įžiebti ir kaip norėtų kad ji ir toliau liepsnotų žemėje. Jėzus kalba ir apie vakarienę, kurią trokšta valgyti su mokiniais, kviečia tai daryti Jo atminimui. Žydų Paschos tradicija (keturios vyno taurės) atsispindi ir mišiole, keturiose Mišių dalyse.

„Kalbame Eucharistinę maldą ne todėl, kad ji kilo viduramžiais, bet kad Jėzus taip kalbėjo per Paskutinę vakarienę, pirmąją Paschą“, – dalijosi diakonas su kunigais apie padėkos auką Viešpačiui. Švenčiant Eucharistiją nuolat naudojama Psalmių knyga. Žydai melsdavosi psalmes rytais ir vakarais šventykloje, siedavo su jomis savo auką ( kaip dabar meldžiamės ir Valandų liturgijoje). Jėzus pagal Naująjį Testamentą po vakarienės išeina neišgėręs paskutinės taurės. Alyvų sode, prieš savo kančią, Jis meldžia Tėvą: „Tepraeina ši taurė pro mane.“ Pakeliui į Golgotą Jam duoda vyno kaip pasigalėjimo nuteistajam ženklą. Ant kryžiaus, kai Jėzus ištaria „Trokštu“, jam duoda surūgusio vyno. Ketvirtoji taurė Paschoje – tai kryžius. Pasak diak. B. Ulevičiaus, Jėzus aiškiai parodo, jog Jo Pascha baigiama kryžiumi, kuris prasidėjo Paskutinės vakarienės kambaryje. Tai atsakymas, kaip Eucharistija yra Kristaus kryžiaus aukos sudabartinimas.

Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas padėkojo dr. Benui Ulevičiui už diakoniškąjį patarnavimą keliaujant advento kelionę į šv. Kalėdas, o vėliau pristatė kelias aktualijas.

Arkivyskupas paragino kunigus daugiau dėmesio skirti katalikiškai literatūrai – knygoms, žurnalams, katalikiškiems kalendoriams, aktyviai kviesti juos įsigyti ir savo parapijiečius, kad ir jie skaitytų, turtintų, ugdytų savo dvasinį gyvenimą, kviestis į susitikimus redakcijų bendradarbius ir pan.

Arkivyskupijos kurijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė trumpai supažindino su 12 mėnesių – temų, katechezių, intencijų, dokumentų ištraukų ir jų nuorodų – programa, rengiama pagal popiežiaus kalbas Lietuvoje, kad parapijose žmonės gilintųsi į jas, diskutuotų, apmąstytų savo misiją. Šią medžiagą būtų galima naudoti maldos grupelėse, šeimų, jaunimo susitikimuose, katechezėse ir tikybos pamokose. Ketinama kiekvienam mėnesiui parengti šią medžiagą (ji rengiama kartu su kunigais redemptoristais), kurią bus galima rasti internete, ir naudoti pagal poreikius.

Arkivyskupas L. Virbalas pasidalijo lūkesčiu, kad kunigai misionieriai iš Slovakijos rengiasi ir artimiausiu metu labiau įsitrauks į arkivyskupijos gyvenimą, galės lankytis parapijose, dalyvauti atsinaujinimo renginiuose. Buvo aptarti ir keli asmens duomenų apsaugos, parapijų finansinės atsiskaitomybės klausimai. Kunigams pristatyti 2019 metų rekolekcijų tvarkaraščiai. Pirmasis kunigų susirinkimas – sausio 16 d.

Kauno arkivyskupas L. Virbalas pabaigoje pasveikino arkivyskupijos kunigus artėjančių šv. Kalėdų proga, palinkėjo išlaikyti viltį ir džiaugsmą, kad savo tarnyste gali padėti Viešpatį sutikti kitiems žmonėms.

Konferencija užbaigta bendra malda ir agape.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune