Sausio-13-ąją – malda Šiluvoje už Lietuvą ir jos laisvės gynėjus
Paskelbta: 2019-01-14 10:51:00

Nuotrauka – Šiluvos šventovės

Jėzaus Krikšto šventės sekmadienį piligriminėje Marijos šventovėje Šiluvoje malda už Lietuvą, jos dabartį ir žmones, gyvuosius ir žuvusius laisvės gynėjus paminėta ir Sausio 13-oji.

Vidudienį Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje buvo aukojamos iškilmingos šv. Mišios. Joms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, koncelebravo arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, augziliaras vyskupas Algirdas Jurevičius bei kunigai. Patarnavo Kauno kunigų seminarijos Parengiamojo kurso auklėtiniai. Giedojo Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos choras „Lumen“, vadovaujamas Dalės Jurkonienės.

Pradėdamas Eucharistiją, arkivyskupas L. Virbalas pakvietė melstis už Lietuvą čia, Šiluvoje, kuri neatskiriamai susijusi su Tėvynės laisvės gynimu. Švč. Mergelė Marija, kurios užtarimo meldžiame mėnesių 13-omis dienomis, yra mūsų Tėvynės reikalų užtarėja, ji visada buvo ir yra žmonių ir tautų, siekančių laisvės, pusėje. Ganytojas kvietė melsti tolesnės Viešpaties globos Lietuvai, o visam pasauliui – taikos.

Homiliją sakęs arkivyskupas S. Tamkevičius atkreipė dėmesį į Jėzaus krikštą Jordane. Jonas Krikštytojas parodė žmonėms Mesiją – „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę.“ Jėzus buvo dangaus Tėvo siunčiamas į misiją išgelbėti žmonių iš amžinosios mirties per savo kančios kryžių. Per savo krikštą ir mes tapome Dievo vaikai ir gavome misiją būti Jėzaus mokiniai.

„Prieš dvidešimt aštuonerius metus Sausio 13-ąją mes buvome pakrikštyti kraujo krikštu, kai, apsisprendę nusimesti nelaisvės grandines, gynėme Lietuvos laisvę. Sausio 13-ąją mes ryžomės sudėti pačias didžiausias aukas ir maldavome Dievą, kad blogio jėgos nesustabdytų mūsų laisvės žingsnių. Jau aušo laisvės rytas, ir mes bijojome grasinančios sugrįžti okupacijos nakties“, – sakė arkivyskupas, paminėdamas, jog jau 29 metus kurdami Nepriklausomos Lietuvos gyvenimą nesami visiškai laisvi ir laimingi. Žmogus tampa visiškai laisvas tik tuomet, kai gyvena tiesoje ir tarnauja gėriui. Melas pavergia žmogaus dvasią, o nuodėmė uždeda lengvesnes ar sunkesnes grandines.

Kas labiausiai kliudo mums eiti laisvės keliu? Pasak ganytojo, tai žmonių gobšumas, nesantarvė, savanaudiškumas, lengvo gyvenimo ieškojimas ir daug kitų priežasčių. Tačiau apie svarbiausią priežastį beveik niekas nekalba. Kovo 11-ąją pradėję eiti laisvės keliu daugelis užmiršo Dievą. Jis liko tarsi mūsų gyvenimo paraštėse. „Sausio 13-oji primygtinai ragina mus prisiimti atsakomybę už valstybę ir jos ateitį“, – sakė arkivyskupas užbaigdamas homiliją.

Visuotinėje maldoje buvo meldžiamasi popiežiaus Pranciškaus bei Kauno arkivyskupijos intencijomis sausio mėnesiui – už jaunimą ir Bažnyčią, kuri tiestų Viešpačiui kelią ir būtų „išeinanti“, klausanti Dievo balso. Artėjant ekumeninės maldos aštuondieniui (sausio 18–24 d.) melstasi ir už krikščionių vienybės užmojus.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune