Kauno I dekanato parapijų klebonų ir bažnyčių rektorių konferencija „Jaunimo pastoracijos iššūkiai šiandienos kontekste“ (2011 11 30)
Paskelbta: 2011-12-02 16:33:20

Lapkričio 30 d. arkikatedros parapijos namuose, Jono Pauliaus II piligrimų centre, vyko Kauno I dekanato parapijų klebonų ir rektorių konferencija tema „Jaunimo pastoracijos iššūkiai šiandienos kontekste“.

Po bendros maldos konferencijos pirmininkas Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius pristatė konferencijos temą ir pranešėją kun. Vincentą Tamošauską OFM Cap.

Prelegentas savo kalboje citavo 1985 m. pal. Jono Pauliaus II laišką jaunimui, kuriame kaip įrankis veikloje su jaunimu pateikiamas Dievo žodis. „Mums būtina prisiminti jaunuolį, paminėtą Mato evangelijoje, kuris klausia Jėzaus: „Ką turiu daryti, kad laimėčiau išganymą?“ Jaunuolis atėjo pas Jėzų, gavo atsakymą, nuliūdo ir nuėjo. Šiandienos jaunuoliui yra sunku „iškoduoti“ kalbą apie išganymą, „išsiversti“ į sau suprantamą. Dažnam tik sukrėtimai, nusivylimai, netektys, mirtys, ligos padeda surasti Jėzų savo gyvenime. Įsiviešpatavusi reliatyvizmo diktatūra, individo poreikių iškėlimas aukščiau už tautą, šeimą, visuomenės technokratizacija, virtualaus gyvenimo galimybė, informacijos srautas per massmedia žaloja jaunuolį, skatindami įvairias priklausomybes. Todėl natūralu, kad tokioje visuomenėje jaunas žmogus išugdomas būti nepakantus religijai, tikėjimui ir maldai“, – kalbėjo prelegentas.

Tėvas Vincentas savo kalboje retoriškai iškėlė klausimą – ką galima pasiūlyti šioje visuomenėje jaunimui? – ir sakė: „Atsakymas – naujoji evangelizacija, apie kurią kalba mūsų popiežius Benediktas XVI ir vyskupai. Kad naujoji evangelizacija paliestų jaunimą, turime pastebėti ir ugdyti lyderius parapijos, dekanato, vyskupijos terpėje, kurie mums sėkmingai padėtų evangelizuoti ir liudyti tikėjimą į Kristų. Pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui metu mes turime galimybę „pagauti“ jaunimą, ypač Alfa kurso dėka. Nepamirštinas ir nuolatinis kvietimas įsitraukti į grupeles, į lyderystę bendruomenėse. Jaunimą reikia įdarbinti, pritaikant užimtumą liturgijoje ar karitietiškoje veikloje. Turime galimybę per muziką paliesti jaunuolius, jų motyvaciją dalyvauti liturgijoje. Taizé pamaldos, įvairūs jaunimui skirti renginiai (PJD, LJD) liudija jaunuolių dvasingumo alkį, krikščioniško pagrindo paiešką savo gyvenime. Kiekvienas renginys turi grįžtamąjį ryšį. Mes, kaip dvasios vadovai, turime nuolat juos skatinti veikloje ir stiprinti savo maldose.“

Konferencijos pabaigoje kunigai dalijosi savo įžvalgomis apie jaunimo sielovadą. Mons. V. Grigaravičius padėkojo prelegentui už konferenciją ir pristatė įvairias dekanato aktualijas.

Posėdis baigtas bendra malda ir pietumis arkikatedros parapijos salėje.

Kauno I dekanato informacija
Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune