Apie dabartinę Kauno arkivyskupijos valdymo situaciją, sielovados aktualijas ir pal. Mykolą Giedraitį – kunigų konferencijoje (2019 03 20)
Paskelbta: 2019-03-21 12:04:27

Kovo 20 d. Kauno arkivyskupijos kurijoje vyko trečioji šiemet kunigų nuolatinio ugdymo konferencija ir pirmoji – vadovaujant apaštališkajam administratoriui vyskupui Algirdui Jurevičiui, perėmusiam arkivyskupijos valdymą kovo 1-ąją, kai popiežius Pranciškus priėmė netikėtą arkivyskupo Liongino Virbalo SJ prašymą atsistatydinti iš ordinaro pareigų. 

Kunigams pristatyta dabartinė diecezijos valdymo situacija ir tolesni sielovados planai bei renginiai; aptarti parapinės katechezės klausimai; pasidalyta apie kovo pradžioje Vilniuje vykusio LVK plenarinio posėdžio aktualijas; be to, plačiau pristatyta palaimintojo Mykolo Giedraičio asmenybė, pakviečiant į Krokuvą (birželio 8 d.) ir ypač į Videniškius (birželio 22 d.) švęsti bei dėkoti Dievui už jo beatifikaciją.

Apaštališkasis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius perskaitė atsistatydinusio arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo SJ laišką, paskelbtą socialiniame tinkle, adresuotą Kauno arkivyskupijos bendruomenei ir ypač kunigams, kuriame dėkojama už jų pasišventimą Evangelijai, tarnystę Bažnyčiai. Arkivysk. Lionginas, pasak vysk. Algirdo, motyvuotas vienuolinio idealo ilgesio, pasitraukė iš pareigų (sunkių vyskupo pareigų atsisakymas nėra naujiena Bažnyčios istorijoje, todėl vysk. Algirdas priminė keletą jų), o po tylos ir maldos laiko vėliau ketina talkinti ir Lietuvos jėzuitų sielovados projektams, ir kaip Kauno arkivyskupas emeritas teikiant Sutvirtinimo sakramentą.

Vysk. A. Jurevičius atkreipė dėmesį, jog pagal Bažnyčios kanonus apaštališkojo administratoriaus pareiga – raginti tikinčiuosius melstis, kad arkivyskupijai būtų kuo greičiau paskirtas naujas ganytojas. Kol tokio skyrimo nėra, tęsiami numatyti sielovados planai ir darbai – vyks parapijų vizitacijos, bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas, darbuojasi institucijos ir kt.

Vėliau konferencijoje kunigams kalbėjo arkivyskupijos Katechetikos centro vadovas dr. Artūras Lukaševičius. Jis aptarė rengimo Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui aktualijas, ypač apie tėvų tikėjimo ugdymą. Neretai abejingumu tikėjimo reikalams tėvai niekais paverčia katechetų pastangas. Prelegentas pakvietė dalytis su tėvais knyga „Youcat vaikams: katalikų katekizmas vaikams ir tėvams“, profesionaliai pristatančią tėvų ir vaikų bendrystę tikėjimo kelionėje. A. Lukaševičius atkreipė dėmesį, jog pakankamai gerų rezultatų duoda sutvirtinamųjų amžiaus pavėlinimas (jau penkeri metai Sutvirtinimui rengiama nuo 15 metų amžiaus). Su kunigais pasidalyta dėl atlygio katechetams ir rinkliavų rengiant sakramentams, skiriamų rengimo išlaidoms padengti (medžiagai, patalpoms etc.) Nuo 2019 m. rudens parapijose bus atnaujinamas suaugusiųjų katechumenatas, parengta jo medžiaga; pastebėta, kad tai – galimybė ir visai parapijai dvasiškai atsinaujinti.

Po to vysk. A. Jurevičius pasidalijo žiniomis ir turima istorine medžiaga apie naują lietuvį palaimintąjį Mykolą Giedraitį, kilusį iš Molėtų krašto (gimtinė Videniškiuose arba Giedraičiuose), kurį, luošą nuo gimimo, gyvenimas nuvedė į Krokuvą, Šv. Morkaus bažnyčią. Zakristijonų globėju dabar tituluojamas pal. Mykolas ten gyveno prie Baltųjų augustinų vienuolijos durų, o jo charizma buvusi turėti žmonėms laiko – jis pasitikdavo ateinančius į bažnyčią, su jais ir už juos melsdavosi. Žmonės patys tarsi jį iškėlė į altoriaus garbę, matydami jo užtarimo galią. Šio šv. Kazimiero amžininko kultas ilgą laiką nebuvo oficialiai pripažintas Bažnyčioje. Po Krokuvos arkivyskupijos jau mūsų amžiuje pradėto beatifikacijos proceso popiežius Pranciškus 2018 m. lapkritį paskelbė pal. Mykolą palaimintuoju. Rengiantis padėkos pamaldoms šį birželį Lenkijoje ir Lietuvoje, bus platinamas jo atvaizdas su litanija, lankstinukas – dvasininkai prašomi padėti skleisti garsą apie palaimintąjį.

Su kunigais buvo pasidalyta ir LVK posėdžio aktualijomis. Viena jų – 2020 m. Vengrijoje, Budapešte, vyksiantis tarptautinis Eucharistinis kongresas. Antra – tai nepilnamečių apsaugos Bažnyčioje klausimas, kurį po susitikimo Vatikane vyskupams pristatė jame dalyvavęs LVK pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas. Be kita, buvo pabrėžta, jog Bažnyčia pasirengusi ginti pačius silpniausius ir gydyti savo žaizdas. Bažnyčioje, kur vyksta santykinai mažiau piktnaudžiavimo atvejų, palyginti su kita aplinka (nors, pasak arkivysk. G. Grušo, ir vienas atvejis yra per daug), prasidėjo apsivalymo procesas, o sykiu tai ir pavyzdys pasauliui.

Kalbėta apie tebesitęsiančias pastangas kaip tradicinę religiją įteisinti pagonybę ir galimas pasekmes, atkreiptas dėmesys, jog ateityje vykdant gyventojų surašymą neplanuojama įtraukti klausimą dėl priklausomybės religijai, tad kils sunkumų Bažnyčiai žinoti tikslius savo narių skaičius.

Buvo pranešta, jog artimiausiu metu arkivyskupijos kunigai išvyks rekolekcijų Šiluvoje. Tarp šių metų įvykių buvo išskirtas Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės gimimo 110 metų paminėjimas birželio 15 d. 11 val. jos gimtinėje prie Šėtos pašventinant koplytstulpį. Birželio 22 d švęsime pal. Mykolo Giedraičio beatifikacijos šventę Videniškiuose, o birželio 24-ją – Arkivyskupijos dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimo diena. Rugsėjo 22 d. minėsime popiežiaus Pranciškaus apsilankymo Lietuvoje pirmąsias metines, o rugsėjo 27–28 d. Vilniuje ir Kaune bus švenčiamas Carito Lietuvoje 30-metis.

Konferencijos pabaigoje „Ilgiausių metų“ 75 metų jubiliejaus proga buvo sugiedota prel. Vytautui Steponui Vaičiūnui OFS, ilgamečiam VDU KTF ir Kauno kunigų seminarijos dekanui. Padėkos žodį už bendrystę broliams kunigams taręs jubiliatas sakė, jog ir kunigams svarbu nepamiršti atsiprašyti, jei yra kitą įskaudinę ar kuo nors žmones papiktinę.

Kunigų konferencija užbaigta bendra malda taip pat ir už tądien pas Viešpatį iškeliavusį kun. Aleksandrą Počiulpį.

Balandžio mėnesį, Didįjį ketvirtadienį, kunigai rinksis į Krizmos Mišias arkikatedroje.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune