Verbų sekmadienis arkikatedroje – su procesija aplink šventovę (2019 04 14)
Paskelbta: 2019-04-14 17:51:04

Kartu su Visuotine Bažnyčia balandžio 14-osios sekmadienį pradėjome kelionę į Viešpaties Velykas jau žengdami į Didžiąją savaitę, į didžiųjų mūsų tikėjimo slėpinių apmąstymo laiką. Verbų sekmadienį gausu žmonių buvo Kauno senamiestyje. Daugybė jų su verbų šakelėmis rankomis lankė senamiesčio bažnyčias. Labai gausiai jų, ypač šeimų su vaikais, jaunų žmonių, atėjo ir į arkikatedrą baziliką.

Čia juos pasveikino vidudienį iškilmingų šv. Mišių liturgijai vadovavęs ir apie ypatingą Bažnyčios švenčiamą laiką kalbėjęs apaštališkasis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius. Šv. Mišias koncelebravo arkikatedros vyriausiasis ceremonijarijus kun. Artūras Kazlauskas, patarnavo diak. Darius Chmieliauskas. Giedojo arkikatedros mišrusis choras „Cantate“, vadovaujamas Vitos Liaudanskaitės-Vaitkevičienės bei Mindaugo Šikšniaus.

 

Pašventinus verbas žmonių rankose, šią dieną, kai minimas šlovingas Jėzaus įžengimas į Jeruzalę ir jo kančia, vysk. Algirdas pakvietė visus į procesiją, žengti paskui Jėzų, pasveikinti Jį, kaip anuomet šventajame mieste Jis buvo pasveikintas tiesiant palmių šakas. Gausi procesija su choro giedojimu buvo einama aplink arkikatedrą ir tapo liudijimo ženklu mūsų miestui.

 

Sugrįžus į arkikatedrą Dievo žodis po džiaugsmo ir šlovės akimirkų perkėlė į visiškai priešingą, netrukus Jeruzalėje Jėzų ištikusią tikrovę – buvo perskaityta (vaidmenimis) Viešpaties kančios istorija (iš Evangelijos pagal Luką), o Jo mirtis pagerbta visiems priklaupiant.

„Koks nelauktas ir netikėtas minios pasikeitimas. Tie patys žmonės, kurie Jėzui šaukė: „Osana“, po kelių dienų jau rėkė: „Ant kryžiaus jį.“ Atsitiko tai, kas atsitinka ir šiomis dienomis. Ir šiandien mes greitai pakeičiame savo nuomonę, žodžius, principus, net savo tikėjimą, priklausomai nuo situacijos ir politinės padėties. Taip pasidarome žmonėmis be nuomonės, be savo tapatybės, be vilties. Klystame ir šiandien, netinkamai pasirinkdami vertybes ar draugus.

Žmonės keitėsi priklausomai nuo situacijos. Tik Jėzus buvo pastovus. Jis iki galo atliko savo misiją. Jis buvo ištikimas, kai aplinkui siautėjo neteisingumas“, – sakė vėliau savo homilijoje vysk. Algirdas, kalbėdamas apie mūsų širdžių pasirinkimus: kas triumfuos mūsų gyvenime? (Visą tekstą žr. >> ).

Visuotinėje maldoje vėliau, be kitų maldavimų, buvo meldžiamasi ir už mūsų dienų kankinius – persekiojamus krikščionis.Taip pat meldžiamasi už jaunąją Bažnyčią – Verbų sekmadienį kasmet minima ir Pasaulinė jaunimo diena. 

Daug žmonių šį sekmadienį, jau atlikę velykinę atgailos pareigą, priėmė šv. Komuniją, dar nemažai jų rikiavosi prie klausyklų.

Užbaigiant šias pamaldas, prieš ganytojiškąjį palaiminimą, kun. Artūras Kazlauskas pranešė apie susitaikymo su Dievu galimybę Didijį penktadienį ir Didįjį šeštadienį arkikatedroje – čia nuo ryto iki vakaro bus klausoma išpažinčių (plačiau žr. www.arkikatedra.lt ). 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune