Pradedant mokslo metus – misionieriškas padrąsinimas tikybos mokytojams ir katechetams (2019 08 26)
Paskelbta: 2019-08-26 19:36:14

Rugpjūčio 26 d. arkivyskupijos Katechetikos centras tikybos mokytojus ir katechetus pakvietė į šventę pradedant naujus mokslo metus. Joje baigiantis vasarai dalytasi ne tik patirtais atostogų įspūdžiais, bet ir tuo, kuo šiandien gyvena Bažnyčia, kaip geriau darbe su vaikais ir jaunimu atliepti jos aktualijas, būti jos misijos dalimi.

Rytmetį daugiau kaip šimtas tikybos mokytojų ir katechetų dalyvavo šv. Mišiose Kauno arkikatedroje ir buvo pasveikinti liturgijai vadovavusio arkivyskupijos apaštalinio administratoriaus vyskupo Algirdo Jurevičiaus. Mišias koncelebravo tėvai redemptoristai Rastislavas Dluhy CSsR ir Peteris Hertelis CSsR. Giedojo ses. Liucijos Grybaitės FMA vadovaujamas ansamblis.

Homiliją pasakęs vysk. Algirdas, be kita, atkreipė dėmesį Į Dievo žodį, tądien kalbantį apie Rašto aiškintojų ir fariziejų veidmainiškumą (plg. Mt 23, 13–22), kuriam savo mokyme visai neseniai skyrė dėmesio ir popiežius Pranciškus. Ganytojas minėjo, jog „Arkos“ bendruomenės įkūrėjas Jaen Vanier, žvelgdamas į šias Šventojo Rašto eilutes, mąstė apie pavojų pasijusti teisesniems ir viršesniems už kitus. Dėl turimos galios ir įsitikinimų esame gundomi pasijusti „kai kas“. Šitokia laikysena gali užverti kelią naujiems Dievo įkvėpimams, nuslopinti ne tik savo, bet ir kitų dvasią.

„Brangūs tikybos mokytojai ir katechetai, jūs esate diplomuoti Apreiškimo žinovai. Gausite kanoninis siutimus Bažnyčios vardu atlikti svarbią tarnystę. Tai labai aukštas pripažinimas ir jūsų pastangų įvertinimas. Jei tame nėra nuolankumo ir dėkingumo už Apreiškimo pažinimą, tuomet gali rastis įvairių piktnaudžiavimų galia, atsiranda terpė fariziejiškumui. Juk tokia terpė egzistuoja kiekvieno iš mūsų širdyje“, – sakė ganytojas, pabrėždamas Dievo Žodžio galią, Jo gailestingumą siunčiant į pasaulį kaip avinėlius tarp vilkų.

„Šiandien meldžiamės už naujus mokslo ir katechetinius metus, už Bažnyčiai taip reikalingą jūsų tarnystę. Meldžiamės už jus – jauskitės arkivyskupijos bendruomenės palaikymą ir paramą visų, kurie už jus meldžiasi“, – patikino vyskupas Algirdas jaunimo ugdytojams, kuriems liturgijos pabaigoje suteikė ir ganytojiškąjį palaiminimą, darsyk dėkodamas už prasmingą tarnystę Bažnyčios siuntimu nelengvoje pasaulietinėje aplinkoje.

Bendruomeniniuose maldavimuose tądien buvo užtarti ne tik mokytojai, bet ir vaikai, jaunimas, kad per gerus ugdytojus pažintų juos mylintį Tėvą ir tai, kas gyvenime yra gera, tyra, vertinga.

Vėliau šventė tęsėsi arkivyskupijos salėje. Mokytojus ir katechetus konferencijoje pasveikino arkivyskupijos Katechetikos centro vadovas dr. Artūras Lukaševičius, o į juos darsyk kreipėsi ir vysk. Algirdas Jurevičius.

Ganytojas kalbėjo šiandienos aktualijas ir pasiūlymus jaunimui, kuriuos svarbu perteikti šalia įprastinių mokymų programą. Svarbu supažindinti jaunąją kartą su Dievo tarnaitėmis Adele Dirsyte bei Elena Spirgevičiūtė, kurių beatifikacijos procesas arkivyskupijoje jau artėja į dvidešimtmetį. Mokytojai pakviesti įsitraukti į ypatingojo Misijų mėnesio paminėjimą, skleisti jo žinią savo bendruomenėse, kad visi, nuo mažiausio iki vyriausio, gali būti Kristaus misionieriai. Kviečiama aktyviai rengti jaunimą ir padėti jam dalyvauti didžiausiame katalikiško jaunimo renginyje – kitąmet birželį Šiauliuose vyksiančiose Lietuvos jaunimo dienose.

Pagrindinį konferencijos pranešimą skaitė t. Rastislavas Dluhy CSsR, padrąsindamas mokytojus ir popiežiaus Pranciškaus, ir savo paties patirtimi.

Būdamas diakonas, t. Rastislavas dirbo mokykloje, tad sakė gerai suprantantis mokytojų sunkumus, kartais apninkantį beviltiškumo jausmą, kai darbe, atrodo, „niekas nesuveikia“. Tačiau ir šiose situacijose Dievas padaro daug nuostabių dalykų. Juk niekas nežino, kokiais žmonėmis ateityje bus auklėtiniai (iš t. Rastislavo mokinių Bratislavos mokykloje daug šiandien dirba Bažnyčioje). Popiežius Pranciškus taip pat jautriai žvelgia į ugdymo darbą dirbančius žmones, supranta, jog mokiniai gali sužeisti, ignoruoti mūsų pastangas, todėl kviečia melstis ir pats meldžiasi, kad Jėzus padėtų šiems vyrams ir moterims neprarasti džiaugsmo, vilties, drąsos.

„Apaštalai savo misijoje susidūrė su priešiškumu – ir jūs tai patiriate“, – jautriai kalbėjo tėvas misionierius, pabrėždamas bebaimį skelbimą. Be kita, jis atkreipė dėmesį, kaip pats Jėzus ugdė apaštalus. Jėzus leido Emauso kelyje jiems išsikalbėti, išlieti savo širdis, o paskui jas uždegė skelbimui.

„Kokia didelė galia ateina per jus. Esate svarbi Bažnyčios misijinės, pastoracinės, ganytojiškosios tarnystės dalis“, – kalbėjo t. Rastislavas, atkreipdamas dėmesį, jog, popiežiaus Pranciškaus mintimi, Bažnyčios atsinaujinimas neįmanomas be mokytojų ir katechetų. Jie geriausiai jaučia „jaunimo pulsą“ ir šiuo pažinimu gali padėti kunigams jų tarnystėje. Ne veltui Bažnyčios martirologe kai kurie šventieji nurodomi su draugais. Tai dažniausiai būna kunigai ir drauge tikėjimo kankinystę pasirinkę katechetai.

„Jei persiimame Dievo meile, kuria Jis myli mus ir pasaulį, jei tai įsileidžiame į savo širdį, tada atsiranda troškimas Jėzaus pavedimu eiti į misijas, kitus padaryti Jo mokiniais“, – sakė t. Rastislavas, kviesdamas grįžti prie šios pamatinės, sunkiausios ir svarbiausios užduoties, kurią turėjo pirmosios krikščionių bendruomenės, veikusios be jokių institucinių, komunikacinių bei kitų galimybių, o tik iš meilės Jėzui. 

Ypatingąjį Misijų mėnesį konferencijose pristatė arkivyskupijos kurijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė. Ji supažindino su Misijų mėnesio programa arkivyskupijoje spalio 10–13 d. Kauno arkikatedroje ir Šiluvos bazilikoje – joje dalyvaus misionieriai iš Didžiosios Britanijos, atskiros programos dalys bus skiriamos vaikams ir jaunimui  (programą žr. >>).  Mokytojams naudingos medžiagos bus galima jau netrukus rasti Misijų mėnesio tinklapyje >>.   

Pabaigoje atsinaujinusi arkivyskupijos Jaunimo centro komanda, vadovaujama centro vadovės Agnės Grigaitytės, pristatė naujo sezono centro veiklą, jaunimo renginius (sielovados forumą, jaunimo susitikimų dieną) ir ypač plačiau –– būsimas, jau devintąsias, Lietuvos jaunimo dienas >>

Šios konferencijos dalyviams linksmų improvizacijų valandėlę ir geros nuotaikos akimirkų padovanojo aktorius Evaldas Leskauskas. Konferencija baiga religiniam ugdymui skirtos literatūros pristatymu ir bendryste agapėje.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune