Apaštalinio nuncijaus arkivyskupo Petaro Rajičiaus sveikinimas naujajam kardinolui Sigitui Tamkevičiui SJ (2019 10 19)
Paskelbta: 2019-10-25 08:00:13

Nuotrauka – Zenono Turausko (Kauno kunigų seminarija)

Šiandien savo liturginiame šventųjų kalendoriuje Bažnyčia prisimena pirmuosius Šiaurės Amerikos kankinius – prancūzus jėzuitus šventąjį Joną Brebefą, Izaoką Žogą ir jų draugus, buvusius pirmaisiais Evangelijos skelbėjais septynioliktame amžiuje toje žemėje, kurią šiandien žinome Kanados ir Jungtinių Amerikos Valstijų vardu. Jie buvo pirmieji liudytoja – kankiniai, kurie mokė Jėzaus Kristaus Evangelijos šios žemės indėnus ir paliudijo savo tikėjimą kankinyste, priimta iš meilės Dievui ir evangelizuojamiems žmonėms.

Dvidešimtajame amžiuje teritorijose, kurios pažymėtos įvairių karų tarp valstybių, dviejų pasaulinių karų, ilgai trukusio šaltojo karo, genocido ir holokausto, vien dėl antižmogiškų ir antikrikščioniškų fašizmo, nacizmo ir komunizmo ideologijų, neigusių Dievą ir nuvertinusių žmogų, Katalikų Bažnyčia labai kentėjo, kaip ir daugelis kitų krikščionių ir nekrikščionių, nekaltų blogio jėgų aukų. Jie buvo kankiniai – liudytojai.

Tarp Europos katalikų, kurie labiausiai buvo paliesti karų ir žiaurių praėjusio amžiaus ideologijų pasekmių, iškildavo kai kurie arkivyskupai, savo tikėjimo Jėzumi Kristumi liudijimu turėję drąsos pakelti balsą ir pasipriešinti blogiui ne ginklais, bet žodžiais ir darbais, vien liudydami iš Dievo ateinančią tiesą, gindami Bažnyčią ir jos žmones ir visus vyrus bei moteris, nepritarusius ir nepasidavusius blogiui, bet savo kailiu kentėjusius blogio pasekmes. Jie buvo popiežių paskirti kardinolais už savo gyvenimo liudijimą.

Tarp jų turime prisiminti palaimintąjį Zagrebo Kroatijoje arkivyskupą kardinolą Aloyzą Stepinacą; Garbingąjį Dievo tarną Varšuvos arkivyskupą kardinolą Stefaną Wyszyńskį, Garbingąjį Dievo tarną Estergomo Vengrijoje arkivyskupą kardinolą Józsefą Mindszenty; Prahos arkivyskupą Dievo tarną kardinolą Josefą Beraną; Lvovo Ukrainoje arkivyskupą kardinolą Josyfą Slipyjų; ir taip pat mūsiškį Kauno metropolijos kardinolą Vincentą Sladkevičių. Visi šie Bažnyčios princai buvo tikroji vilties šviesa savo žmonėms ir Visuotinei Bažnyčiai didžios tamsos nepriklausomybės ir religijos laisvės nebuvimo metu.

Šiandien dėkojame Dievui šioje Eucharistijoje, kad Šventasis Tėvas Pranciškus Kauno arkivyskupą emeritą Sigitą Tamkevičių paskyrė kardinolu. Jis pažino ir kartu su savo mylimais lietuvos tikinčiaisiais dalijosi kančiomis, o dabar yra vertai pagerbtas tarp Bažnyčios princų – liudytojų ir misionierių. Dėkojame Dievui, kad davė savo Bažnyčiai tokių tikėjimo žmonių ir liudytojų – kankinių. Sekime jų tikėjimo ir meilės pavyzdžiu, kad būtume verti ir mes šiandien liudyti iš Dievo kylančios tiesos ir meilės grožį. Viskas Ad Maiorem Dei Gloriam – viskas didesnei Dievo garbei!

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune