Kauno krašto ateitininkų susitikimas su kardinolu Sigitu Tamkevičiumi SJ (2019 11 17)
Paskelbta: 2019-11-19 11:26:22

Lapkričio 17 d. pavakare Kauno krašto ateitininkai kartu su dvasios vadu kun. Nerijumi Pipiru bei valdybos nariais susitiko su Jo Eminencija kardinolu Sigitu Tamkevičiumi SJ.

Susitikime dalyvavęs Ateitininkų federacijos pirmininkas Justinas Juknys padėkojo kardinolui už nuolatinį dėmesį ateitininkams, paramą jų siekiams bei tikslams. Ateitininkų federacijos pirmininkas įteikė kardinolui džemperį su ateitininkų simbolika, vildamasis, jog juo vilkės važinėdamas dviračiu.

Vėliau kardinolas Sigitas, ką tik grįžęs iš Kretingos, kur buvo minimas brolių pranciškonų atsikūrimo Lietuvoje trisdešimtmetis, pažymėjo, kad ir ateitininkai netrukus minės savo atsikūrimo trisdešimtmetį. Buvo prisimintas pirmasis suvažiavimas, kuriame jam teko dalyvauti. Kardinolas pasidžiaugė neblėstančiu ateitininkų ryžtu „visa atnaujinti Kristuje“. Susitikime buvo prisimintos ir Dievo tarnaitės Adelė Dirsytė bei Elena Spirgevičiūtė. Kardinolas pažymėjo, kad malda galima pasiekti viską, tad ir linkėjo visiems maldos bendrystės.

Kauno krašto ateitininkų valdybos pirmininkė Irena Kunevičienė trumpai pristatė Kauno krašto ateitininkijos veiklą. Trumpai prisistatė ir susitikime dalyvavę mokytojų koorporacijos „Šviesa“, studentų, sendraugių, moksleivių, jaunųjų ateitininkų atstovai. Vėliau kardinolas S. Tamkevičius SJ atsakė į susirinkusiųjų klausimus. Vyko nuoširdus ir konstruktyvus pokalbis. Susitikimas baigtas ateitininkiška palaiminimo malda, o Eminencija buvo pakviestas dalyvauti tiek Ateitininkų federacijos atsikūrimo trisdešimtmečio, tiek kituose renginiuose, kurie numatomi ateinančiais Ateitininkijos metais.

Kun. Nerijus PIPIRAS

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune