Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptarta dekanato institucijų veikla ir bendradarbiavimas su parapijomis (2020 02 11)
Paskelbta: 2020-02-13 10:02:01

Vasario 11 d. arkivyskupijos mažojoje salėje vyko Kauno I dekanato kunigų konferencija. Joje dalyvavo miesto parapijų ir rektoratų klebonai bei rektoriai, čia tarnaujantys kunigai, taip pat šio dekanato institucijų vadovai: Carito reikalų vedėja Onutė Virbašiūtė, Tikybos mokytojų metodinio centro vadovė Nijolė Kulėšienė, Šeimos centro vadovė Raimonda Šemeklienė, Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro vadovė Agnė Grigaitytė bei dekanato Jaunimo centro vadovė Monika Žydeliūnaitė.

Konferencija buvo skirta aptarti sielovadinei situacijai Kauno miesto parapijose, dekanato institucijų bendradarbiavimui. Bendra Valandų liturgijos (Dienine) malda ją pradėjęs Kauno I dekanato dekanas mons. teol. lic. Vytautas Grigaravičius paminėjo, kaip svarbu kasmet apžvelgti tai, kas vyksta parapijose, dekanate. Visada stengiamasi susitikti su institucijų vadovais, numatyti bendras kryptis. Didele dalimi dekanato institucijos išlaikomos parapijų aukomis.

Kauno I dekanato Carito reikalų vedėja Onutė Virbašiūtė informavo, kad Caritas veikia beveik visose miesto parapijose. Didelę dalį darbų nudirba savanoriai. Prelegentė aptarė vykdomas veiklas, pasidalijo mintimis apie iššūkius. Pasak jos, labai svarbu rasti bendrą kalbą tarp parapijose dirbančių kunigų ir jose veikiančių grupelių. Buvo pasidžiaugta jaunimo iniciatyvomis karitatyvinėje srityje.

Vėliau kalbėjusi dekanato Šeimos centro vadovė Raimonda Šemeklienė pasidžiaugė aktyviu parapijų ir Šeimos centro bendradarbiavimu. Pasak jos, daug kur ir šeimos grupelių vadovai ar nariai, ir sužadėtinių rengėjai yra tie patys asmenys. Svarbus supratimas, tarpusavio pagalba. Šeimos centras organizuoja mokymus, skirtus ir parapijų šeimų sekcijų vadovams, ir sužadėtinių rengėjams. Buvo pabrėžta, kad šiemet daugiau dėmesio bus skirta Gyvybei dienai. Dvasininkams padėkota už nuolatinį bendradarbiavimą ir pagalbą.

Tikybos mokytojų metodinio centro pirmininkė Nijolė Kulėšienė iš pradžių supažindino kunigus su moksleivių mintimis apie Bažnyčią. Kauno I dekanato Tikybos mokytojų metodinis centras organizuoja renginius, rekolekcijas, kursus mokytojams. N. Kulėšienė trumpai pristatė pamokų modulius. Centras glaudžiai bendradarbiauja su kitomis dekanato institucijomis, mokiniai aktyviai dalyvauja viktorinose, Jaunimo centro organizuojamuose renginiuose. Aktyviai dalyvauja ir Praktinio gerumo dienoje. Tikybos pamokose sudaromos galimybės studentams atlikti praktiką.

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro vadovė Agnė Grigaitytė pasidalijo įspūdžiais iš praėjusiais metais vykusių renginių. Jaunimo pastoracija rudenį buvo aptarta Jaunimo pastoracijos forume Kaune. Daug jaunuolių, besirengiančių Sutvirtinimo sakramentui, dalyvavo renginyje „Užtvirtink“.

A. Grigaitytė paminėjo, kad Jaunimo centras išsilaiko iš projektinės veiklos, nemažą dalį lėšų skiria Kauno arkivyskupijos kurija, taip pat ir parapijos. Buvo paminėta, kad kiekvieną mėnesį Jaunimo centre aukojamos šv. Mišios, kas  savaitę vyksta teminiai susitikimai, pernai parapijų jaunimo vadovams organizuotas žygis baidarėmis.

Kunigams prisistatė ir Kauno I dekanato jaunimo vadovė Monika Žydeliūnaitė, ne vienerius metus panašų darbą dirbusi Panevėžio vyskupijoje. Pasak Monikos, svarbiausias jos uždavinys ateinančiais metais – susipažinti ir įsiklausyti. Bus stengiamasi jaunimo vadovų susitikimus organizuoti vis kitoje parapijoje, taip geriau atliepiant iššūkius, dalijantis džiaugsmais ir sprendžiant problemas. Labai svarbu, pasak Monikos, skatinti bendruomeniškumą, todėl Jaunimo centre netruks kūrybinių užduočių. Vienas svarbiausių renginių šiemet  – Lietuvos jaunimo dienos, birželio 27–28 d. vyksiančios Šiauliuose. Joms svarbu jau dabar rengtis. Šiais metais taip pat bus organizuojamos didelio dėmesio sulaukiančios vasaros stovyklos.

Kun. teol. ir instit. komunik. lic. Gintaras Blužas OFS trumpai aptarė pašaukimų sielovados aktualijas, kviesdamas per Gavėnią apmąstant Kryžiaus kelią melstis už pašaukimus.

Konferencijos pabaigoje aptarti einamieji klausimai. Kunigai pasidalijo mintimis apie giedojimą per laidotuves. Atkreiptas dėmesys, kad jose dažnai skamba muzika, nieko bendro neturinti su krikščioniška mintimi, malda. Pasak dvasininkų, labai svarbu raginti giedotojus daugiau dėmesio skirti religinei muzikai, giesmėms. Tam galbūt ateityje praverstų ir tam tikros gairės.

Konferencija baigta bendryste prie arbatos puodelio.

Kun. teol. lic. Nerijus Pipiras

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune