Kauno I dekanato parapijų klebonų ir bažnyčių rektorių konferencija (2012 02 21)
Paskelbta: 2012-02-22 13:29:21

Vasario 21 d. arkivyskupijos Jaunimo centro salėje vyko Kauno I dekanato parapijų klebonų ir bažnyčių rektorių konferencija „Jaunimo sielovados aktualijos 2012 m.“

Posėdžio pradžioje Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas. Grigaravičius pakvietė bendrai maldai, vėliau pristatė konferencijos temą ir pranešėjus – Jaunimo centro vadovus.

L. e. p. vadovė Valda Velžienė pristatė arkivyskupijos Jaunimo centro veiklą, kurios tikslas yra jaunų žmonių palydėjimas į susitikimą su Jėzumi Kristumi. Prelegentė apibūdino visas veiklos sritis: jaunimui organizuojamus renginius, rekolekcijas, seminarus, rengiamą jaunimo sielovados koncepciją ir strategiją, jaunimo sielovados koordinavimą dekanatų lygmeniu, drauge su LVK Jaunimo Pastoracine taryba organizuojamus renginius – Lietuvos jaunimo dienas, dalyvavimą Pasaulio jaunimo dienose, pristatė arkivyskupijos Jaunimo centro bendradarbius.

Akademinės sielovados koordinatorė Svetlana Adler-Mikulėnienė pristatė renginius Kauno universitetų studentams. Prelegentė pakvietė kunigus aktyviai dalyvauti projekte „Šviesa naktyje“.

Kauno I dekanato Jaunimo centro vadovas Emilis Vasiliauskas pristatė organizuojamus renginius jaunimui: „Būk vyras“ Baltriškėse, gavėnios rekolekcijas jaunimo vadovams, Sutaikinimo pamaldas prie kryžiaus, Sekminių žygį į Šiluvą, PJD, Ekumenines pamaldas Kauno mieste, Evangelizacines programas Kauno miesto mokyklose, renginį „Padovanok Dievui kampą“, jungtinio Kauno I dekanato parapijų jaunimo choro projektą. Prelegentas pasidalijo sunkumais, iškilusiais dėl vaikinų sielovados, kapeliono tarnystės ateityje, informacijos sklaidos. Jaunimo vadovas E. Vasiliauskas pristatė Kauno I dekanato Jaunimo dienų, vyksiančių Pažaislyje birželio 15–17 d., programą. Konferencijos dalyviai turėjo galimybę susipažinti su šio renginio išlaidų sąmata. Numatomas dalyvių skaičius – 300–400 jaunuolių. Pranešimo pabaigoje Kauno I dekanato Jaunimo centro vadovas E. Vasiliauskas pakvietė parapijos klebonus ir rektorius paremti šį renginį, nes tai yra investicija į jaunimo sielovadą.

Mons. Vytautas. Grigaravičius padėkojo Jaunimo centro vadovams už konferenciją ir pristatė dekanato svarbias aktualijas. Posėdis baigtas bendra malda ir agape.

Kauno I dekanato informacija
Ganytojo žodis

Dievas, kviečiantis dosniai atsiduoti ir viską jam atiduoti, teikia mums jėgų ir šviesos, kurių reikia norint žengti į priekį. Gyvybės Dievas, kuris mus taip myli, visada lieka šio pasaulio širdyje. Jis mūsų neapleidžia, nepalieka vienų, nes galutinai susijungė su mūsų žeme, o jo meilė visada mums padeda surasti naujų kelių. Tegu Jis bus pagarbintas!

Iš popiežiaus enciklikos LAUDATO SI’ (245)

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune