Vakaras jaunimui su Tiberiados broliais arkivyskupijos Jaunimo centre (2012 02 22)
Paskelbta: 2012-02-23 10:41:28

Vasario 22 d. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre vyko šio centro darbuotojų surengtas tradicinis teminis vakaras, šįkart pavadintas „Žmogus gyvas ne viena duona!“ (plg. Lk 4, 4).

Apie šimtas jaunų žmonių atvyko į šį vakarą susitikti su Tiberiados broliais. Jie Pelenų trečiadienį su jaunimu kalbėjosi apie pasninko vertę žmogaus gyvenime, pabrėždami, jog Dievas duoda žmogui ir kitų jo gyvenimui naudingų dalykų; tai ypač Šventasis Raštas, kuris turi galią perkeisti jį skaitančiojo dvasią.

Brolis Pranciškus atkreipė jaunų žmonių dėmesį, jog pasninkas – tai ne tikslas, o tik priemonė išmokti labiau mylėti Dievą ir dalytis su kitais. Brolis priminė Bažnyčios Tėvų išmintį, jog atsisakoma dėl to, kad būtų atiduodama kitam. Pasninkas, pasak prelegento, paliudijusio jaunimui ir gražių gyvenimiškų pavyzdžių, gali padėti nuskaistinti žmogaus širdį, atrasti jos paprastumą, be to, išgyventi solidarumą su tais, kurie šiandien alksta pasaulyje.

Betgi svarbiausia, kaip pabrėžta, – pasninkas padeda suprasti, jog pirma, ko reikia žmogui, yra ne maistas, bet Dievo žodis. Šiame vakare jaunimas buvo raginamas godžiai skaityti Šventąjį Raštą, kad jis taptų aukščiau už visas knygas, tikėti, kad Evangelijos žodžiai gali perkeisti.

Primenant prasidėjusią gavėnią, kuri, pasak brolio, nėra liūdesio metas, bet alsuoja nujaučiamu būsimojo prisikėlimo ir susitikimo su Viešpačiu džiaugsmu, ragino išgyventi ją kaip Viešpaties kvietimą žingsniuoti pirmyn. Jauni žmonės buvo pakviesti padaryti šioje kelionėje tris konkrečius žingsnius: ko nors atsisakyti, pamilti Dievo žodį ir įsiklausyti į popiežiaus Benedikto XVI mintį šiemetinei gavėniai: „Sergėkime vieni kitus, skatindami mylėti ir daryti gerus darbus“ (Žyd 10, 24).

Jaunimo vakaras baigėsi jau gavėniška – vien duonos – agape. Renginys iš Jaunimo centro buvo tiesiogiai transliuojamas internetu.

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune