Sielovados bendradarbių malda gavėnios penktadienį (2020 03 06)
Paskelbta: 2020-03-06 15:57:07

Ypatingo laiko – Gavėnios penktadienio šv. Mišias kovo 6 dieną drauge šventė kurijos institucijų darbuotojai. Vidudienį  sielovados bendradarbiai valandą skyrė bendrystei su Viešpačiu ir vieni su kitais  susirinkdami į Šv. Jono Krikštytojo centro koplyčią.

Čia šv. Mišioms vadovavo apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius, koncelebravo mūsų arkivyskupijoje evangelizacinę ir misijinę tarnystę atliekantis t. Peteris Hertelis CSSR.

Vyskupas Algirdas kvietė į šiam metui skirtą apmąstymą, kuria linkme kreipsime savo gyvenimą. Pranašas Ezekielis (Ez 18, 21–28) kalba apie tai, kaip Dievas mato mūsų darbus. Atgailaujantis nedorėlis bus išgelbėtas, bet nebus atleista teisiajam, kuris ims daryti pikta. Naujajame Testamente griežtai kalbama apie smerktinus, pragaro ugnies vertus darbus (plg. Mt 5, 20–26).

Tačiau, pasak ganytojo, Evangelija kalba ir apie „kelią į teismą“, kai dar galima susitaikyti. Žmogaus gyvenimo kelionėje visada yra galimybė įvertinti savo darbus, taisytis viliantis Dievo gailestingumo. Evangelijos mintis, jog Dievas nori nusidėjėlio atsivertimo, svarbi ir sielovadinėje tarnystėje, kur reikia jautrumo, atleidimo, sutaikinimo.

Ganytojas sakė, jog svarbu Dievui „priminti“ Jo gerumą, už jį dėkoti. Pirmasis šventasis galbūt buvo latras, kuris nukryžiuotas greta Jėzaus atsigręžė į Viešpatį – tai viltis kiekvienam apie susitikimą su Dievu amžinybėje.

Šv. Mišių bendrystė buvo pratęsta gavėninių pietų agapėje. Be kita, joje pasidalyta jaunųjų bendradarbių iniciatyva imtis savo darbo aplinkoje tvarkingai rūšiuoti atliekas.

Tai būtų kad ir nedidelis, bet praktinis atsiliepimas į išteklių ir aplinkos tausojimo mintį. Tam skatina popiežiaus enciklika Laudato si – jos tematikai Bažnyčioje šiemet bus skiriama speciali gegužės16–24 d. savaitė >>. 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune