Kauno ganytojai lankėsi didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose: žodis ir malda už kunigus bei valdančiuosius
Paskelbta: 2020-07-10 07:58:59

Nuotraukos – Juozo Vaitkevičiaus

Liepos 9 dieną švenčiant didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus iškilmingoms šv. Mišioms Žemaičių Kalvarijos bazilikoje vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, kuris trejus metus ėjo Telšių vyskupo pareigas. Liepos 8 d. atlaidų iškilmėms vadovavo kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Kauno ganytojus bei gausiai dalyvavusius kunigus ir visus piligrimus iš Lietuvos sveikino dabartinis Telšių ordinaras Algirdas Jurevičius. Po šv. Mišių kartu su ganytojais buvo einamas Kryžiaus kelias giedant garsiuosius Kalnus. Šis krikščioniškasis, XVII amžių siekiantis žemaičių krašto lobynas yra įtrauktas į nacionalinį Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą.

Liepos 9-oji didžiuosiuose Telšių vyskupijos bei visos Lietuvos atlaiduose buvo skirta maldai už kunigus, seminaristus, patarnautojus bei pašvęstojo gyvenimo narius. Tad arkivyskupo Kęstučio Kėvalo homilijoje buvo paliesta pašaukimo tema bei pasidalyta, kas svarbiausia yra kunigo tarnystėje.

Kreipdamasis į daugiau kaip šimtą kunigų Žemaičių Kalvarijos bazilikoje jis išreiškė vienybę su broliais, kuriuos kitados, ganytojo žodžiais tariant, „ištiko pašaukimas“ – slėpinys, pranokstantis ir vaizduotę, ir žmogiškas jėgas.

Arkivyskupas pasidalijo asmeniniu liudijimu, kaip jaunystėje beveik metus po Viešpaties pašaukimo jo viduje vyko kova, nerimas, derėjimasis su Dievu, kol buvo ištartas galutinis: tebūnie, kaip Tu nori.

„Atvykome čia melstis, ištesėti, išbūti šiame pašaukime“, – sakė broliams kunigams ir pašvęstiesiems, kurie savo pašaukimu būti dvasiniais tėvais ir dvasinėmis motinomis atliepia Jėzaus perkeistą šeimos sampratą: šioje šeimoje kaip broliai ir seserys gali būti visi, ne tik susietieji kraujo ryšiais.

Homilijoje, pasiremiant ir popiežiaus Pranciškaus mintimis, pasakytomis Baltijos kraštų kunigams Kauno arkikatedroje 2018 m. rugsėjo 23 dieną, aptarti trys kunigiškosios tarnystės pamatai. Pirma – tai malda, per kurią kunigas gauna jėgų iš dangaus. Antra – tai nuolatinis mokymas – pasak arkivyskupo Kęstučio, kunigams reikėtų augti, lavintis, nes išsilavinę pasauliečiai jau ima juos lenkti. O trečia – tai bendrystė. Kunigas turi burti žmones į šeimą ir visus būti įsimylėjęs. Tam reikia pirmiau ne jo paties pastangų, bet atvirumo Viešpačiui.

„Pašaukimas – tai Dievo su mumis pasidalyta Jo misija“, – sakė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, pakviesdamas ypač melstis už jaunus žmones, kurie šiandien daro pašaukimo apsisprendimus, galbūt svarsto apie stojimą į seminariją.

Liepos 8 d. Žemaičių Kalvarijos atlaiduose lankėsi ir pagrindinėms iškilmėms vadovavo kardinolas Sigitas Tamkevičius. Šeimų Karalienės atlaidai, kaip juos pavadino eminencija kardinolas, dėmesį nukreipia į mūsų šeimas, kuriose auga Lietuvos ateitis.

Džiugu, jog daugeliu šeimų galime tik pasidžiaugti, nes jose branginamas ne tik darbas bei pinigai, bet tėvų meilės apsupti vaikai ruošiasi gyvenimui. Gerose šeimose motinos meilės ir rūpesčio apgaubti vaikai išmoksta būti gerais žmonėmis ir branginti tikėjimą. Kasmet Lietuvoje dešimtys tūkstančių vaikų ruošiasi Pirmajai Komunijai, kiti Sutvirtinimui. Kardinolas pabrėžė: šitų vaikų ir jaunuolių Bažnyčia neturėtų, jei šeimose nebūtų gerų motinų.

Šią dieną atlaiduose buvo meldžiamasi už valstybės ir savivaldybių institucijų vadovus, valstybės tarnautojus. Už juos melstis pakviesdamas kardinolas Sigitas Tamkevičius sakė, jog jų sprendimai bei įsitikinimai daug lemia, kokios bus mūsų šeimos ir kokia bus šiandienos ir ateities Lietuva.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune