Arkivyskupijos kunigų šv. Mišių malda arkikatedroje už Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus kunigystės dovaną (2012 04 18)
Paskelbta: 2012-04-18 14:47:10

Fotografijos Silvijos KNEZEKYTĖS

žr. fotoalbumą

Fotografija Silvijos KNEZEKYTĖS

Balandžio 18 d. arkikatedroje bazilikoje gausia procesija atėję prie didžiojo altoriaus Kauno arkivyskupijos kunigai aukojo šv. Mišias ir drauge meldėsi už savo ganytoją arkivyskupą metropolitą Sigitą Tamkevičių jo kunigystės 50 proga, dėkodami Viešpačiui už ganytojo nuolat rodomą ištikimos ir nuoširdžios kunigo tarnystės pavyzdį, kuris yra didžiulė malonė ne tik Kauno arkivyskupijos bendruomenei, bet ir visai Bažnyčiai Lietuvoje. Šv. Mišiose giedojo Kauno sakralinės muzikos mokyklos jaunimo choras.

Fotografija Silvijos Knezekytės

Sveikindamas koncelebravusius Panevėžio vyskupą emeritą Juozą Preikšą, brolius kunigus, tarp jų – ir ypač brangų kurso draugą kun. Julijoną Miškinį (Šiaulių vyskupija), taip pat visus atėjusius kartu melstis, arkiv. S. Tamkevičius sakė, jog kunigo tarnystė – tai labai brangi dovana Bažnyčiai. Ganytojas šviesiai prisiminė tą dieną, kai 9 diakonai (6 jų jau iškeliavę į amžinybę) Kauno kunigų seminarijoje 1962 metais priėmė kunigo šventimus iš vyskupo P. Maželio rankų.

Fotografija Silvijos Knezekytės

Ar tiki Viešpatį? Ar Jį myli? Į šiuos du klausimus, pasak arkivyskupo homilijos, turėtų sąžiningai atsakyti kiekvienas, kuris ketina rinktis kunigiškąją tarnystę ir skelbti Evangeliją. Tikėjimo dovanos kunigo tarnystėje negali mažėti – atvirkščiai, jo turi daugėti ir jis turi skleistis. O šis tikėjimas neatskiriamas nuo darbų, ir tik meilės gaivinamas tampa jėga, leidžiančia kunigui gerai atlikti Kristaus pasiuntinio tarnystę.

„Pati didžiausia dovana, kurią esu gavęs vaikystėje, seminarijoje ir per visą kunigišką tarnystę, buvo pasauliečiai, seserys vienuolės ir kunigai, kurie švietė giliu tikėjimu, meile ir aukos dvasia. Jų tikėjimo ir meilės liudijimas man buvo šviesa, padėjusi eiti pirmyn, ir atrama, kai kartais apsiniaukdavo dangus.

Ačiū jums, broliai kunigai, seserys vienuolės ir pasauliečiai, kad esate vienybėje su savo vyskupais ir padedate jiems atlikti Dievo patikėtą tarnystę“ – sakė arkivyskupas užbaigdamas homiliją (visą tekstą žr. čia >>)

Fotografija Silvijos Knezekytės

Baigiant šv. Mišias kunigų vardu sveikinimo žodį tarė prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS. Šiame sveikinime, be kita ko, kunigai su dėkingumu  paminėjo paties Viešpaties jiems suteiktą galimybę arkivyskupo asmenyje matyti Kristų, Gerąjį Ganytoją, kuris „už avis guldo gyvybę“ (Jn 10, 11). Arkivyskupą taip pat sveikino, jo nueitą aukos kelią dėl šiandienos Bažnyčios laisvės pagarbiai minėjo Kauno sakralinės muzikos mokyklos direktorė Nijolė Jautakienė. Pasveikinimai buvo palydėti šiltais plojimais.

Fotografija Silvijos Knezekytės

Arkiv. S. Tamkevičius, nuoširdžiai dėkodamas už maldą ir sveikinimo žodžius, kukliai sakė, jog išgyventi išoriniai sunkumai, kaip tai galėtų paliudyti daugelis kunigų, šioje tarnystėje tebūna „antro plano“; jų siųsdamas Viešpats teikia ir jėgų, o su Juo – visa išeina į gera.

Arkivyskupijos kunigai paskui rinkosi į kuriją šventinės agapės, arkivyskupas joje trumpai dalijos mintimis apie kunigystės kelią.

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune