Arkivyskupijos kunigų susirinkime – apie pandemijos paženklintų 2020 metų sielovadinę bei finansinę situaciją (2021 02 17)
Paskelbta: 2021-02-19 12:12:44

Vasario 17 d., Pelenų trečiadienį, arkivyskupijos dvasininkai pirmą kartą šiais metais dalyvavo bendrame susirinkime. Tą dieną pamažu atnaujintos ir pamaldos su tikinčiaisiais bažnyčiose, tačiau šis kunigų susirinkimas dar vyko per nuotolį. Į transliaciją iš kurijos buvo pakviesti įsijungti visi arkivyskupijos kunigai, tądien buvę laisvi nuo sielovados patarnavimų.

Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas pristatė kunigams arkivyskupijos statistinę, sielovadinę ir finansinę padėtį 2020 metais, kurių birželio 24-ąją pradėjo arkivyskupo tarnystę ir kurie nuo pat kovo vidurio buvo paženklinti pandemijos ir karantino Lietuvoje.

Apžvelgdamas situaciją pagal parapijų, rektoratų bei institucijų pateiktas metų apžvalgas, arkivyskupas kėlė aktualiausius šiuo metu klausimus: ypač rūpestį, kaip bus sugrįžtama į atveriamas bažnyčias bei prie įprasto sakramentinio ir bendruomeninio gyvenimo parapijose; kaip toliau auginti tikėjimo sąmoningumą (pvz., besirengiančių sakramentams vaikų tėvų); kaip teikti pagalbą vienišiems, skurstantiems žmonėms parapijose; kaip pagarbiai atlikti mirusiųjų palaidojimo pareigą; kaip paskatinti dramatiškai mažėjančius dvasinius pašaukimus; kaip tinkamai ir per nuotolį pasirūpinti jaunimo sielovada, šeimomis, sužadėtiniais ir kt.

2020 m. arkivyskupijos teritorijoje buvo apie 423 tūkst. gyventojų. Iš jų, remiantis bendrąja Lietuvos statistika, apie 336 tūkst. (tai yra 77,7 proc.) yra katalikai.

Arkivyskupijoje nepasikeitė ir liko 92 parapijos (iš jų 41 aptarnaujama), 7 rektoratų ir vienuolynų bažnyčios, 14 neparapinių bažnyčių bei koplyčių. Tikintiesiems patarnauja 103 dieceziniai kunigai (68 – miestuose ir 54 – rajonuose; 230 ir 117 – tiek atitinkamai sekmadienio Mišių lankytojų aptarnauja kunigai Kaune ir rajonuose). Arkivyskupijoje tarnauja 7 kitų vyskupijų bei 25 kunigai vienuoliai. Įvairiose srityse darbuojasi 5 nuolatiniai diakonai, o 3 nauji arkivyskupijos kandidatai rengiasi Nuolatinių diakonų centre. Įšventinti 2 kunigai, iškeliavo pas Viešpatį – 3. 15 kunigų studijuoja, yra išvykę į misijas arba gydosi. 

Arkivyskupas atkreipė dėmesį, jog Kauno kunigų seminarija yra įtraukta į Lietuvos seminarijų tinklo pertvarką. Seminarijoje studijuoja 4 arkivyskupijos seminaristai, o naujai įstojusių pernai nebuvo. Kunigus arkivyskupas ragino asmeniškai iniciatyvai – savo aplinkoje pastebėti ir padrąsinti jaunuolius kunigystei.

Arkivyskupijoje veikiančiose popiežiaus teisių ir  diecezinėse moterų vienuolijose yra daugiau kaip 150 seserų. Tarnauja bemaž 30 vyrų vienuolių iš 6 vienuolijų.

Vėliau apžvelgiant kitų institucijų veiklą, pažymėta, kad karantinas sumažino piligrimų srautus Šiluvoje, ten Jono Pauliaus II namuose per metus jų buvo apsistoję daugiau kaip 6,5 tūkst. piligrimų bei rekolekcijų dalyvių. Suaugusiųjų katchezės tarnyba parengė Santuokai beveik 200 sužadėtinių porų, o 70 asmenų parengti Sutvirtinimui katechumenato programoje, kuri skirta ir pasirengti įkrikščioninimo sakramentams, ir tikėjimui pagilinti.

Arkivyskupijos teritorijoje veikia 4 katalikiškos mokyklos. Jose mokosi 3664 tūkst. moksleivių. Didžiausią iš jų – Šv. Jono Pauliaus II gimanziją lanko beveik 1,4 tūkst. moksleivių.

Susirinkime pažymėta, jog atskiruose dekanatuose (Jurbarko, Ukmergės) sumažėjęs tikybos pamokų lankomumas (bendrojo lavinimo mokyklose).

Arkivyskupijos kurija karantino metu kai kuriuos sielovados projektus vykdė nuotoliniu būdu, į juos žmonės gausiai atsiliepė: tai „Didžiosios savaitės laiškai“, Advento rekolekcijos, dabar vykstantis vienų metų viso Šventojo Rašto skaitymas ir kt. Arkivyskupas pabrėžė, jog internetas gali būti puiki platforma susitikimui su žmonėmis. Karantinas šiek tiek pristabdė ir vieną iš kurijos projektų – dekanatų ir parapijų aktyvinimą, taip pat ir telkiant dekanatų centruose atsakingus asmenis už karitatyvines, katechetines, šeimos, jaunimo sritis. Siekiama geriau panaudoti Šv. Jono Krikštytojo pastoracijos centrą sielovados reikmėms. Rūpinamasi Šiluvos šventovės plėtra ir geresniu piligrimų aptarnavimu kuriant viešąją įstaigą.

Carito veikloje arkivyskupas išskyrė svarbią savanorių koordinavimo užduotį, pajėgų telkimą projektinei veiklai (kuri per sunki atlikti vyresnio amžiaus karitiečiams). Šeimos centras įdiegė naują bendrą sužadėtinių registravimo internetu sistemą, įvyko 600 sužadėtinių susitikimų grupėse rengiant Santuokai. Jaunimo centro uždaviniuose – jaunimo vadovų, kurie nebūtų parapijų katechetai, ugdymas. Katechetikos centras, turėjęs atsiliepti į nuotolinio mokymo iššūkį, įgyvendina metodinių priemonių skaitmeninimą. Jono Pauliaus II piligrimų centras yra sutelkęs 300 savanorių, rūpinasi jų ugdymu. Arkivyskupijos muziejus savo veiklą pristato naujoje svetainėje ka.muziejus.lt 

Arkivyskupas atkreipė dėmesį į sustiprėjusias bei vieningai dirbti telkiamas akademinės bei pašaukimų sielovados pajėgas.

Pristatant ekonominę situaciją, atkreiptas dėmesys į sumažėjusias parapijų pajamas ir išlaidas; yra įsiskolinimų, kurie turėtų būti akylai prižiūrimi ir likviduojami. Arkivyskupas atkreipė dėmesį į sumažėjusią paramą iš fondų, kurie jau perspėja rūpintis patiems išlaikyti centrus. Iš „Solidarumo fondo“ pernai Kauno I dekanato dekano mons. Vytauto Grigaravičiaus rūpesčiu buvo sutvarkyta kunigų kapavietė (Veršvų kapinėse). Tikslinės rinkliavos buvo skirtos LVK, Apaštalui Sostui ir kt.

Išsamiau Kauno arkivyskupijos 2020 m. statistinė, finansinė ir sielovadinė apžvalga čia >>

Arkivyskupas pasidalijo džiugia žinia, jog šių metų birželį planuojama naujai statomos Kulautuvos bažnyčios konsekracija. Toliau tęsiami Švenčiausiojo Sakramento bažnyčios Kaune restauravimo darbai, arkikatedros remontai.

Pabaigoje kunigai klausė ir dalijosi, kaip atnaujinti, patobulinti sielovadą (naujas pasiūlymas bus nuo balandžio pradedami Palaiminimų šeštadieniai dekanatų centruose, vyksiantys kitoje, nei bažnyčių, aplinkoje), kaip naujais būdais patraukti žmones, kuriems Bažnyčia dėl įvairių priežasčių atsiranda „trečiame plane“. Aptarta ir skiepų nuo koronaviruso prieinamumo galimybė dvasininkams.

Virtualus susirinkimas užbaigtas arkivyskupo Kęstučio Kėvalo palinkėjimu vieni kitiems stiprybės ir drąsos, būti viena komanda, neprarasti vilties ir veikti drauge ir šiuo Bažnyčiai nepalankiu laiku.

Į kitą susitikimą (planuojamas nuotolinis) kunigai rinksis kovo 17 dieną.
 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune