Kauno kunigų seminarijos bendruomenė lankėsi palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio tėviškėje (2012 04 21)
Paskelbta: 2012-04-25 13:54:57

Minėdama Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio metus balandžio 21 dieną Kauno kunigų seminarijos bendruomenė dalyvavo piligriminėje kelionėje po žymesnes Vilkaviškio vyskupijos vietas.

Pirmiausia buvo aplankyta palaimintojo tėviškė Lūginės kaime. Čia esančioje koplyčioje sukalbėta Palaimintojo Jurgio Matulaičio litanija prašant, kad greičiau Lietuva galėtų džiaugtis dar vienu šventuoju.

Vėliau Vilkaviškyje seminaristus ir vadovybę pasitiko dekanas prel. Vytautas Gustaitis. Buvo aplankyta Budavonės tragedijos vieta. Šioje vietoje 1941 metais bolševikai nukankino kunigus Vaclovą Balsį, Joną Petriką, Justiną Dabrilą. Apie jų herojišką žūtį papasakojo prelatas Vytautas Gustaitis, taip pat pasidalijęs mintimis apie tikėjimo liudijimo svarbą šiandieniame pasaulyje. Grįždama iš Budavonės, seminarijos bendruomenė apžiūrėjo Bartninkų bažnyčią.

Vėliau, po pietų, lankytasi Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje, apžiūrėta ekspozicija apie palaimintąjį Jurgį Matulaitį ir marijonų vienuolija. Ekskursiją pravedė centro koordinatorius Vitas Buškevičius ir parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas MIC.

Tos pačios dienos pavakarę Marijampolės bazilikoje buvo švnečiamos šv. Mišios, kurioms vadovavo Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC. Homiliją sakė seminarijos dekanas prel. prof. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS. Pamokslininkas kvietė kunigiškame gyvenime nepamiršti vadovautis palaimintojo Jurgio šūkiu „Nugalėk blogį gerumu“ (Rom 12, 21).

Pasibaigus Eucharistijai, marijonų vienuolyne vaišintasi arbata.

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune