Arkivyskupo S. TAMKEVIČIAUS DEKRETAS, 2011-uosius metus skelbiantis Dievo Gailestingumo metais arkivyskupijoje (2011 01 14)
Paskelbta: 2011-01-19 15:02:09

Dievo Tarnas Popiežius Jonas Paulius II savo enciklikoje Dives in misericordia yra rašęs: „Bažnyčia turi giliau ir subtiliau suvokti reikalą visa savo veikla skelbti Dievo gailestingumą ir taip tęsti Senosios bei Naujosios Sandoros tradiciją, o pirmiausia – sekti pačiu Jėzumi Kristumi ir jo apaštalais. Bažnyčia turi liudyti Dievo gailestingumą, apreikštą Kristuje visa jo mesijine pasiuntinybe, turi išpažinti gailestingumą kaip išganingą tikėjimo tiesą, būtiną norint gyventi iš tikėjimo; paskui turi stengtis įvesti bei įgyvendinti gailestingumą tarp tikinčiųjų ir, kiek įmanoma, tarp visų geros valios žmonių. Galiausiai Bažnyčia, išpažindama gailestingumą ir likdama jam ištikima, turi teisę ir pareigą šauktis Dievo gailestingumo, maldauti jo visais fizinio bei moralinio blogio atvejais ir dėl visų grėsmių, kurios temdo visą žmonijos ateities horizontą“ (Dives in misericordia, VII).

Pats Viešpats, būdamas anapus žmogaus laiko bei istorijos ir numatydamas baisaus blogio prasiveržimą, per kuklią vienuolę seserį Faustiną XX a. pirmojoje pusėje pasiuntė pasauliui ir šiandien galiojančią žinią: „Pasitikėkite manimi, nes aš esu gailestingas Viešpats. Pasikliaukite mano gailestingumu.“

Matydami šiandienos iššūkius ir giliai suvokdami Dievo gailestingumo svarbą, Lietuvos vyskupai 2011 metus paskelbė Dievo Gailestingumo metais. Atsiliepdamas į šį kvietimą Kauno arkivyskupijoje

2011 METUS SKELBIU DIEVO GAILESTINGUMO METAIS.

Oficialiai šių metų šventimą pradėsime 2011 metų sausio mėnesio 16 dieną, sekmadienį, kai į Kauno arkikatedrą baziliką iš Vilniaus bus atgabenta Gailestingojo Jėzaus paveikslo kopija. Šis paveikslas apkeliaus visas arkivyskupijos parapijas, ta proga surengiant atitinkamas pamaldas ir meldžiant Dievo gailestingumo mūsų gyvenime.

2011 metų gegužės 1 dieną kiekvienoje parapijoje iškilmingai švenčiamas Dievo Gailestingumo sekmadienis, o per visus metus visose arkivyskupijos bažnyčiose sekma-dieniais po šventųjų Mišių kalbama Dievo Gailestingumo litanija.

Ypač Jubiliejiniais metais kviečiu dalyvauti:

1. Birželio 26 dieną, per Devintines, Kaune rengiamoje Kauno arkivyskupijos Dievo Gailestingumo šventėje;
2. Dievo Gailestingumo metų iškilmėje Šiluvoje, tradicinių Šiluvos atlaidų metu rugsėjo 8–15 dienomis;
3. Dekanatuose rengiamose Dievo Gailestingumo šventėse.

Raginu visus tikinčiuosius kaip galima gausiau dalyvauti kiekvieno mėnesio 13 dieną rengiamuose atlaiduose Šiluvoje, įsijungiant į dekanatų tomis dienomis vykdomas piligrimines keliones į Šiluvą, ypač rugpjūčio 28 dienos piligriminėje kelionėje dėkojant už mūsų Tėvynės laisvę bei prašant, kad Dievo Motinos užtariami mokėtume atpažinti ir priimti Gailestingojo Viešpaties globą ir patys mokytumės dalytis gailestingumu.

Dievo Gailestingumo metus baigsime 2011 metų gruodžio mėnesio 26 dieną Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje Kaune.

Tegul šiuos metus ir visą mūsų gyvenimą savo meile lydi Gailestingasis Viešpats Dievas ir globoja Šiluvos Dievo Motina.

Kaunas, 2011 metų sausio mėnesio 14 diena, Nr. 12.


† Sigitas TAMKEVIČIUS SJ
Kauno arkivyskupas metropolitas

Mons. Adolfas GRUŠAS
Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune