Šv. Juozapo atlaidai Kėdainiuose (2011 03 20)
Paskelbta: 2011-03-28 17:04:24

Kovo 20 d. sekmadienį Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje buvo švenčiami tituliniai Šv. Juozapo, Švč. M. Marijos Sužadėtinio, atlaidai ir meldžiamasi už Lietuvos ir Kėdainių krašto šeimas. 

Iškilmingai Eucharistijos liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, koncelebravo kurijos kancleris Adolfas Grušas, Kauno kunigų seminarijos parengiamojo kurso Šiluvoje  vadovas kun. Mindaugas Pukštys. Šv. Mišiose patarnavo minėto klierikai, parapijos jaunieji patarnautojai. Savo žodyje vysk. J. Ivanauskas atkreipė dėmesį ir santarvės, meilės reikalingas šiandienes šeimas, ir į gavėnios metą, kviečianti žmogų įdėmiau pažvelgti į Dievo planą savo gyvenime.

Kėdainių muzikos mokyklos jaunimas palydėjo procesiją fanfarų garsais. Giedojo jaunimo choras. Kartu su gausiai atlaidus šventusiais kėdainiečiais pamaldose dalyvavo miesto valdžios atstovų (merė, vicemeras, administracijos direktorius, Seimo pirmininko pavaduotoja), įvairių įstaigų vadovai.

Po pamaldų vyko koncertas „Mažas piemenėlis – didis vargdienėlis“. Visus pradžiugino mažieji folkloristai. Po koncerto trumpai padėkojęs vyskupas priminė, kad visi yra kilę iš piemenėlių ir pašaukti eiti paskui savo Ganytoją.

Piligriminėje Kauno arkivyskupijos šventovėje – Šv. Juozapo bažnyčioje tikinčiųjų akys krypsta į maloningąjį Šv. Juozapo, Lietuvos šeimų užtarėjo, paveikslą (XVIII a.). Tęsiant pamaldumo šv. Juozapui tradiciją už parapijos, miesto, arkivyskupijos ir visos Lietuvos šeimas šioje šventovėje meldžiamasi kiekvieno mėnesio pirmąjį trečiadienį. Piligrimai ypač laukiami, kai parapijoje švenčiami Šv. Juozapo tituliniai atlaidai.

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune