Palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvija Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčioje (2017 10 22)
Paskelbta: 2017-10-27 10:45:00

 

Spalio 22 dieną Domeikavos Lietuvos kankinių parapijai nuolat gerbti buvo perduota palaimintojo arkivyskupo kankinio Teofiliaus Matulionio relikvija. Relikvijorių kelionėje iš Kaišiadorių katedros lydėjo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, kurijos kancleris kunigas Gediminas Tamošiūnas ir kunigas Andrius Micka. Garbingus svečius prie Domeikavos bažnyčios pasitiko parapijos klebonas kunigas Gintaras Pūras, Kauno kunigų seminarijos klierikai ir bažnytinės procesijos atributiką nešantys tikintieji. Bažnyčioje laukė gausiai susirinkusi tikinčiųjų bendruomenė. Gyvojo Rožinio narės iškilmių proga pasipuošė tautiniais kostiumais, nupynė žalumynų papuošimus.

Šventas Mišias aukojo vyskupas J. Ivanauskas. Jis per pamokslą pasakojo apie palaimintojo Teofiliaus Matulionio gyvenimą. Klebonui kunigui G. Pūrui buvo įteiktas palaimintojo garbei sukurtas atminimo medalis ir relikvijos autentiškumą patvirtinantis dokumentas. Vyskupas priminė, kad daugelis žmonių yra patyrę šio palaimintojo malonių. Tikintieji buvo raginami melstis už vaikus, ligonius, o patirtas malones užrašyti ir perduoti parapijos klebonui. Kad palaimintasis Teofilius Matulionis būtų kanonizuotas, tai yra paskelbtas šventuoju, reikia įrodyti stebuklus, nutikusius prašant malonių.

Mišių pabaigoje vyskupas J. Ivanauskas palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikviją įteikė Domeikavos klebonui kun. G. Pūrui. Chorui giedant Švč. Jėzaus Širdies litaniją, iškilminga procesija palydėjo palaimintojo relikviją į bažnyčioje įrengtą amžinojo gerbimo vietą. Po iškilmių parapijiečiai neskubėjo skirstytis, džiaugėsi tapę istorinio įvykio liudininkais, dėkojo Dievui už dovanotą galimybę pagal seną krikščionišką tradiciją pagerbti palaimintojo kūną.

 Relig. m. mgr. Jolanta Obolevičiūtė

 

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune