Lapių klebonui kun. Gintarui Pūrui – parapijos sveikinimai jubiliejaus proga (2017 11 05)
Paskelbta: 2017-11-13 15:01:54

Lapkričio 5 dieną Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos tikintieji į šv. Mišias rinkosi pakiliai nusiteikę. Visų gerbiamą ir mylimą parapijos kleboną kun. Gintarą Pūrą parapijiečiai ir svečiai nuoširdžiai sveikino 50 metų proga. Jubiliatui gražius žodžius sakė Lapių seniūnas R. Stankus, Lapių pagrindinės mokyklos direktorė V. Trofimišinienė, parapijos pastoracinės tarybos nariai, Gyvojo Rožinio maldininkės.

Klebono kun. G. Pūro dėka parapijos bažnytėlė tapo mylinčio Tėvo namais. Tikinčiųjų bendruomenę telkia ir gaivina kunigo pamokslai, suprantamai žmonėms aiškinamos katalikiško tikėjimo tiesos, rūpinimasis vaikų ir jaunuolių sakramentine katecheze. Kunigo G. Pūro kvietimas aktyviau švęsti sekmadienio liturgiją, atsakingai priimti Atgailos ir Eucharistijos sakramentus vis dažniau pasiekia atitolusius nuo Bažnyčios parapijiečius.

Šv. Mišiose giedojo svečiai iš Kauno Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) parapijos. Jie kartu su bendruomene giesme laimino jubiliejų minintį dvasininką.

Lapių parapijos bendruomenė nuoširdžiai dėkojo gerbiamam klebonui kun. G. Pūrui už ganytojišką veiklą. Telaimina Viešpats būsimus Jo darbus mūsų parapijoje. Kunigiškos tarnystės kelionėje meldėme dvasininkui tvirtybės, sveikatos ir Švč. Mergelės Marijos globos.

Klebonas G. Pūras susirinkusiems padėkojo už sveikinimus ir nuoširdžius linkėjimus. Jis priminė, kad pati brangiausia dovana, kurią gauna kiekvienas žmogus, yra gyvybė. Kunigas Gintaras Pūras už dovanotą gyvybę dėkojo savo mamai. Gausiai sekmadienio šv. Mišiose dalyvavusiems vaikams ir jaunuoliams buvo priminta pareiga gerbti ir mylėti savo tėvelius.

Lapių parapijos pastoracinės tarybos informacija

Ganytojo žodis

Bažnyčia kaip visuotinis Dievo meilės sakramentas pasauliui tęsia Jėzaus misiją istorijoje ir siunčia mus visur, kad per mūsų tikėjimo liudijimą ir Evangelijos skelbimą Dievas galėtų ir toliau rodyti savo meilę, paliesti ir perkeisti širdis, protus, kūnus, visuomenes ir kultūras kiekvienoje vietoje ir kiekvienu laiku.

Iš popiežiaus Pranciškaus Žinios Misijų sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune