Šventos Kalėdos Lapių parapijoje
Paskelbta: 2017-12-29 20:17:01

Vėlyvą vakarą parapijos tikintieji rinkosi į Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią. Piemenėlių Mišias klebonas kun. Gintaras Pūras pradėjo prakartėlės pašventinimu. Dievo Įsikūnijimą šlovinome giesmėmis. Per pamokslą klebonas priminė, kad Jėzaus gimimo istoriją turime išgyventi, atsakydami į klausimą „Kodėl esu Dievo pašauktas būti?“ Kun. G. Pūras atkreipė dėmesį į motinystės grožį. Jis kreipėsi į jaunus žmones, ragindamas sekti Švč. Mergelės Marijos pavyzdžiu ir drąsiai tarti „Taip“ užgimstančiai gyvybei. Dvasininkas susirinkusiuosius ragino ieškoti tikrosios šv. Kalėdų prasmės, atverti širdis Dievui, būti Jo bendradarbiais. Tikintiesiems klebonas suteikė šventinį palaiminimą. Po Mišių žmonės neskubėjo skirstytis, grožėjosi prakartėle.

Šventų Kalėdų rytą susirinkome į bažnyčią pagerbti Kūdikėlio Jėzaus, džiaugtis Kristaus Gimimu. Klebonas kun. G. Pūras perskaitė Kauno arkivyskupo kalėdinį laišką tikintiesiems, kuriame primenama, kad pas Dievą eitume tokie, kokie esame. Laiške raginta neužmiršti dėl Tėvynės kentėjusių, nešusių savo širdyse šviesą dvasios didvyrių: pal. Teofiliaus Matulionio, tremtyje nukankintos mokytojos Adelės Dirsytės. Katalikai buvo kviečiami žmonėms skelbti Jėzaus viltį ir meilę, siekti taikos ir ramybės. Širdimi priėmusius kvietimą tikinčiuosius drąsino ir vienijo parapijos klebonui  Lietuvos skautų perduota Betliejuje įžiebta ugnis – taikos, vienybės ir santarvės simbolis.

Kuni. G. Pūras antrą Kalėdų dieną dalyvauti šv. Mišiose ypač kvietė parapijos vaikus ir jų tėvelius. Susirinkusias šeimas su gražia švente sveikino ir vaikams įteikė dovanėles Kalėdų Senelis. Jo dovanų maišą pripildyti padėjo vietos verslininkai ir parapijos Carito savanorės.

Lapių parapijos pastoracinės tarybos informacija

Ganytojo žodis

Bažnyčia kaip visuotinis Dievo meilės sakramentas pasauliui tęsia Jėzaus misiją istorijoje ir siunčia mus visur, kad per mūsų tikėjimo liudijimą ir Evangelijos skelbimą Dievas galėtų ir toliau rodyti savo meilę, paliesti ir perkeisti širdis, protus, kūnus, visuomenes ir kultūras kiekvienoje vietoje ir kiekvienu laiku.

Iš popiežiaus Pranciškaus Žinios Misijų sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune