Sutvirtinimo sakramento teikimo šventė Lapių parapijoje (2018 04 28)
Paskelbta: 2018-04-30 10:41:01

Balandžio 28 dienos rytą Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ vadovavo šv. Mišioms ir teikė Sutvirtinimo sakramentą parapijos jaunuoliams. Kartu su arkivyskupu Mišias aukojo arkivyskupijos kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, Lapių parapijos klebonas kun. Gintaras Pūras, patarnavo Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai Mantas Šideikis ir Eligijus Žakys.

Mons. A. Grušas sutvirtinamiesiems priminė apaštalų, Jėzaus mokinių, išgyventas Sekmines. Jose išsipildė Jėzaus pažadas: „Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje, ir lig pat žemės pakraščių“ (Apd 1, 8). Gavę Šventąją Dvasią Jėzaus mokiniai skelbė „įstabius Dievo darbus“ (Apd 2,11).

Sutvirtinimo sakramentu katalikai užbaigia įkrikščioninimą ir gauna Šventosios Dvasios dovanų. Melsdamiesi Šventajai Dvasiai, prašydami Jos vedimo, stipriname pasitikėjimą Dievu, tampame tikrais Dievo vaikais. Monsinjoras A. Grušas jaunuoliams linkėjo drąsos atsispirti sekuliariojo pasaulio vilionėms, žodžiais ir darbais skelbti meilę Jėzui.

Arkivyskupas S.Tamkevičius homilijoje kalbėjo apie krikščionio vienybę su Jėzumi, tikėjimui augti būtiną maldą, sakramentinį gyvenimą, liudijo gyvenimo su Dievu grožį ir prasmę. Dvasininkas jaunus žmones kvietė nusivylimuose šauktis Šventosios Dvasios pagalbos, širdyse brandinti dvasines dovanas.

Vėliau arkivyskupas S. Tamkevičius suteikė Sutviritnimo sakramentą kelioms dešimtims parapijos jaunų žmonių, o Mišių pabaigoje visiems tikintiesiems – šventinį palaiminimą.

Po Mišių arkivyskupui emeritui Sigitui Tamkevičiui dėkojo Sutvirtinimo sakramentą priėmę jaunuoliai. Garbiam svečiui padėkos žodžius tarė parapijos klebonas kun. Gintaras Pūras.

Lapių parapijos pastoracinės tarybos informacija

 

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune