Šventos Velykos Lapių ir Domeikavos parapijose
Paskelbta: 2019-04-26 10:51:28

Didžiojo šeštadienio vakarą Domeikavos Lietuvos kankinių ir Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijų tikintieji būrėsi savo bažnyčių šventoriuose. Žiburių liturgijos pradžioje klebonas kunigas Gintaras Pūras palaimino čia sukurto laužo ugnį ir Velykų žvakę. Po Žiburių liturgijos apiegų klausėme Šventojo Rašto skaitinių ir giesmių.

Velyknakčio pamaldoms vadovavęs klebonas kun. G. Pūras trumpoje homilijoje priminė, kad krikščionys privalo savo tikėjimo darbais liudyti mirtį nugalėjusio Kristaus šviesą bei drąsino dalytis Prisikėlusiojo džiaugsmu šeimose ir parapijos bendruomenėje. Būdami aktyvūs įveiksime egoizmą. smurtą, kenčiantiems ir ligoniams įžiebsime prasmės ir amžinojo gyvenimo viltį. Po Visų Šventųjų litanijos dvasininkas pašventino vandenį, pakrikštytieji atnaujino Krikšto pažadus. Velyknakčio liturgijos pabaigoje klebonas kun. G. Pūras pamaldų dalyviams suteikė iškilmingą Bažnyčios palaiminimą, padėkojo dalyvavusiems Velyknakčio pamaldose ir palaimino velykinius valgius.

Šventąją Velykų naktį Domeikavos ir Lapių bažnyčiose vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija.

Velykų rytą Domeikavos ir Lapių parapijose iškilmingoms Prisikėlimo pamaldoms ir procesijai aplink bažnyčią vadovavo klebonas kun. G. Pūras. Velykų rytą gausiai pamaldose dalyvavusius parapijiečius ir svečius dvasininkas pasveikino su krikščionims svarbiausia Kristaus Prisikėlimo švente bei palinkėjo Velykų džiaugsmu su artimaisiais dalytis visus metus.

Mišių pabaigoje dvasininkas suteikė iškilmingą Bažnyčios palaiminimą. Vėliau nuoširdžiai padėkojo prisidėjusiems prie Didžiosios savaitės ir Velykų iškilmių organizavimo: zakristijonui, skaitovams, ministrantams, adoruotojoms, Domeikavos mišraus choro „Versmė“ giesmininkams ir vadovei vargonininkei Rasai Endriukaitienei, pučiamaisiais grojusiems ir liturgiją praturtinusiems svečiams iš Kėdainių, bažnyčią gėlėmis papuošusiems žmonėms bei palaimino tikinčiųjų atsineštus šventinius valgius.

Klebonas kun. G. Pūras gausiai susirinkusius parapijiečius pakvietė dalyvauti pamaldose antrą Velykų dieną bei Atvelykio sekmadienį.

Lapių ir Domeikavos parapijų informacija

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune