Archyvo įrašas

Dekretai
Šiluvos apsireiškimo 400 m. jubiliejus
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
Šiluvos Dievo Motinos jubiliejinių metų paskelbimo DEKRETAS
2008-01-06
Kaunas
Dekretas Nr. 7
Susiję:
Kaunas, 2008 01 06
Nr. 7

Šiluvos Dievo Motinos jubiliejinių metų paskelbimo
DEKRETAS


2008 metais švęsime Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejų. 1608 metais įvykęs apsireiškimas buvo didelė Dievo dovana istorijos audrų blaškomai mūsų tautai. Ištisus keturis šimtmečius šio įvykio prisiminimas ir gausios Marijos užtarimu gaunamos malonės gaivino Lietuvos žmones ir padėjo jiems išsaugoti ištikimybę Kristaus Evangelijos nušviestam keliui.

Suvokdamas nepaprastą garbę bei atsakomybę ir siekdamas Dievo Motinos Marijos raginimą atsigręžti į Jos Sūnų padaryti dar labiau girdimą, Kauno arkivyskupijoje

2008-UOSIUS METUS SKELBIU ŠILUVOS DIEVO MOTINOS METAIS.

Oficialiai šiuos Jubiliejinius metus pradėsime 2008 metų vasario 3 dieną, sekmadienį. Tą dieną visose arkivyskupijos parapijose turi būti paaukotos Šventosios Mišios, meldžiant Švenčiausiosios Mergelės Marijos globos ir užtarimo pas Viešpatį. Jose kviečiama kaip galima gausiau dalyvauti parapijos bendruomenė.

Ypač Jubiliejiniais metais kviečiu dalyvauti:

1. Sekminėse gegužės 11–12 dieną, kurių metu Šiluvoje, Tarptautinei katalikų charizminio atsinaujinimo tarnybai vadovaujant, bus švenčiamos „Tautų Sekminės“,
2. Kauno arkivyskupijos Eucharistiniame kongrese gegužės 25 dieną Kaune ir rugsėjo 6 dieną Šiluvoje,
3. Jurbarko dekanato Eucharistiniame kongrese balandžio 19–20 dieną Jurbarke,
4. Raseinių dekanato Eucharistiniame kongrese balandžio 26–27 dieną Raseiniuose,
5. Kauno II dekanato Eucharistiniame kongrese balandžio 26–27 dieną Raudondvaryje.

Raginu visus tikinčiuosius kaip galima gausiau dalyvauti kiekvieno mėnesio 13 dieną rengiamuose atlaiduose Šiluvoje, įsitraukiant į dekanatų tomis dienomis vykdomas piligrimines keliones į Šiluvą, parapijose ir savo namuose palaikyti pamaldumą Dievo Motinai, ypač atkreipiant dėmesį į Marijos garbei skirtus gegužės ir spalio mėnesius, uoliai švenčiant visas Marijos garbei skirtas šventes.

Dievo Motinos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejus bus švenčiamas Šiluvoje rugsėjo 6–15 dieną.

Apaštališkosios Penitenciarijos leidimu, visi maldininkai, organizuotai atvykstantys į Šiluvą ir ten dalyvaujantys Šventosiose Mišiose, gali kasdien gauti visuotinius atlaidus. Jubiliejaus atlaidų metu visuotinius atlaidus gali gauti visi tikintieji, dalyvaujantys Šiluvoje Šventosiose Mišiose, priėmę Švenčiausiąjį Sakramentą ir pasimeldę atlaidų gavimo ir Šventojo Tėvo intencijomis.

Jubiliejinius metus baigsime per 2008 metų Kalėdas. Tą dieną visose parapijose bus paaukotos padėkos Šventosios Mišios, drauge meldžiant Dievo Motinos globos mūsų arkivyskupijos ir parapijų bendruomenėms.

Tegul šiuos metus ir visą mūsų gyvenimą savo meile lydi Viešpats Dievas ir globoja Šiluvos Dievo Motina.

Kaunas, 2008 metų sausio mėnesio 6 diena, Viešpaties Apsireiškimo iškilmė, Nr. 7.

† Sigitas TAMKEVIČIUS
Kauno arkivyskupas
Mons. Adolfas GRUŠAS
Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris
<< atgal