į pirmą puslapį

Tikybos mokymas

Pagal 2018 metų statistiką, kurią pateikė Kauno arkivyskupijos teritorijoje esantys švietimo ir ugdymo skyriai, 2018 / 2019 m. m. iš 58 419 mokinių katalikų tikybą lanko 32 272 mokiniai (t. y. 55,3 proc. ). Pagal dekanatus tikybos lankymas: Kauno II dekanate – 68,0 proc. mokinių; Raseinių dekanate – 63,3 proc.; Kauno I dekanate – 57,2 proc.; Jurbarko dekanate – 52,2 proc.; Jonavos dekanate – 48,0 proc.; Kėdainių dekanate – 46,0 proc.; Ukmergės dekanate – 43,0 proc. 2018 / 2019 m. m. dirba 155 tikybos mokytojai: 2 kunigai, 17 vienuolių ir 136 pasauliečiai.  Dauguma dirbančių mokytojų yra baigę aukštesniąsias arba aukštąsias teologijos ar katechezės studijas, turi mokytojo metodininko, vyr. mokytojo kvalifikacijas. Daugelis tobulino savo kompetencijas KAKC organizuotuose seminaruose, rekolekcijose ir pan.

Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojų metodinė taryba

Tikybos mokytojų metodinė taryba yra renkama dvejų metų laikotarpiui. Kiekvienas katechetikos metodinis centras išrenka ir deleguoja po vieną narį. Metodinės tarybos tikslas yra ugdyti tikybos mokytojų profesinę kompetenciją, skatinti švietimo ir ugdymo inovacijų įgyvendinimą ir mokytojų dvasinį atsinaujinimą.

2013-2015 m. Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojų Metodinę tarybą sudaro ((plg. Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojų Metodinės tarybos sudarymo dekretas, 2013 rugsėjo 30 d. Nr. 190)):

 • Inga RAKAUSKIENĖ – Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro koodinatorė;
 • Ses. Rima PŪŽAITĖ – Kauno „Aušros“ gimanzijos mokytoja;
 • IEVA VASILIAUSKIENĖ – Kauno „Varpo” gimnazijos vyr. mokytoja;
 • ILONA JUREVIČIŪTĖ – Kauno Antano Smetonos gimnazijos tikybos mokytoja metodininkė;
 • MILDA MIKULEVIČIŪTĖ – VšĮ Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazijos vyr. mokytoja;
 • SANDRA MARTINKIENĖ – VšĮ Kauno J. Urbšio katalikiškos vidurinės mokyklos tikybos vyr. mokytoja;
 • VESTA ŽIŪRAITIENĖ – Kauno Šančių vidurinės mokyklos mokytoja ekspertė;
 • DAIVA KUNSKIENĖ – Kauno Milikonių vidurinės mokyklos tikybos vyr. mokytoja;
 • KRISTINA LAURINAVIČIŪTĖ – Kauno Jono ir Petro Vileišių katalikiškos vidurinės mokyklos tikybos mokytoja metodininkė;
 • VIRGINIJA ŽIOBIENĖ – Kauno r. Vilkijos gimnazijos tikybos vyr. mokytoja;
 • DAIVA MAKARAVIČIENĖ – Jonavos R. Samulevičiaus pagrindinės mokyklos tikybos vyr. mokytoja;
 • DANGYRA SASNAUSKIENĖ – Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos tikybos vyr. mokytoja;
 • ZITA KAIRAITYTĖ – Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja metodininkė;
 • ALBINA STEPONAVIČIENĖ – Raseinių „Kalno” vidurinės mokyklos tikybos mokytoja metodininkė;
 • NATALIJA JOVAIŠIENĖ – Ukmergės Technologijų ir verslo mokyklos tikybos mokytoja metodininkė.


Metodinė medžiaga tikybos pamokoms

Daugiau medžiagos:

Neformaliojo (popamokinio) ugdymo programos

Naudingi tekstai