į pirmą puslapį

Tikybos mokymas

Pagal 2017 metų gruodžio mėnesio statistiką, kurią pateikė Kauno arkivyskupijoje esantys švietimo ir ugdymo skyriai bei įstaigos, 2017/2018 m. m. iš 58 893 mokinių katalikų tikybą lankė 33 082 mokiniai (56,2 proc. ). Dirba 171 tikybos mokytojas: 2 kunigai, 17 vienuolių ir 152 pasauliečiai. 

Pagal dekanatus tikybos lankymas (procentais) yra pasiskirstęs taip: Kauno II dekanate lanko 67 % mokinių; Raseinių dekanate – 67,4 %; Kauno I dekanate – 58,6 %; Jurbarko dekanate – 50,7 %; Ukmergės dekanate – 45 %; Jonavos dekanate – 48 %; Kėdainių dekanate – 45 %. Daugiau kaip pusė dirbančių mokytojų yra baigę aukštąsias teologijos ar katechezės studijas. Prioritetinės KAKC darbo sritys buvo tikybos mokytojų ir parapijos katechetų dvasinio gyvenimo skatinimas (dalyvavimas rekolekcijose ir kt.), tarp moksleivių – krikščioniško požiūrio į lytiškumą ugdymas.

Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojų metodinė taryba

Tikybos mokytojų metodinė taryba yra renkama dvejų metų laikotarpiui. Kiekvienas katechetikos metodinis centras išrenka ir deleguoja po vieną narį. Metodinės tarybos tikslas yra ugdyti tikybos mokytojų profesinę kompetenciją, skatinti švietimo ir ugdymo inovacijų įgyvendinimą ir mokytojų dvasinį atsinaujinimą.

2013-2015 m. Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojų Metodinę tarybą sudaro ((plg. Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojų Metodinės tarybos sudarymo dekretas, 2013 rugsėjo 30 d. Nr. 190)):

 • Inga RAKAUSKIENĖ – Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro koodinatorė;
 • Ses. Rima PŪŽAITĖ – Kauno „Aušros“ gimanzijos mokytoja;
 • IEVA VASILIAUSKIENĖ – Kauno „Varpo” gimnazijos vyr. mokytoja;
 • ILONA JUREVIČIŪTĖ – Kauno Antano Smetonos gimnazijos tikybos mokytoja metodininkė;
 • MILDA MIKULEVIČIŪTĖ – VšĮ Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazijos vyr. mokytoja;
 • SANDRA MARTINKIENĖ – VšĮ Kauno J. Urbšio katalikiškos vidurinės mokyklos tikybos vyr. mokytoja;
 • VESTA ŽIŪRAITIENĖ – Kauno Šančių vidurinės mokyklos mokytoja ekspertė;
 • DAIVA KUNSKIENĖ – Kauno Milikonių vidurinės mokyklos tikybos vyr. mokytoja;
 • KRISTINA LAURINAVIČIŪTĖ – Kauno Jono ir Petro Vileišių katalikiškos vidurinės mokyklos tikybos mokytoja metodininkė;
 • VIRGINIJA ŽIOBIENĖ – Kauno r. Vilkijos gimnazijos tikybos vyr. mokytoja;
 • DAIVA MAKARAVIČIENĖ – Jonavos R. Samulevičiaus pagrindinės mokyklos tikybos vyr. mokytoja;
 • DANGYRA SASNAUSKIENĖ – Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos tikybos vyr. mokytoja;
 • ZITA KAIRAITYTĖ – Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja metodininkė;
 • ALBINA STEPONAVIČIENĖ – Raseinių „Kalno” vidurinės mokyklos tikybos mokytoja metodininkė;
 • NATALIJA JOVAIŠIENĖ – Ukmergės Technologijų ir verslo mokyklos tikybos mokytoja metodininkė.


Metodinė medžiaga tikybos pamokoms

Daugiau medžiagos:

Neformaliojo (popamokinio) ugdymo programos

Naudingi tekstai