Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) rektoratas

 Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčia. Silvijos Knezekytės fotografija
Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) neparapinė bažnyčia
Rotušės a. 8
44280 Kaunas

www.kjb.lt
www.facebook.com

Bažnyčia atidaryta:
Sekmadieniais 7–13 ir 16–18 val. Šiokiadieniais 16–18 val.

Raštinė (bažnyčioje) interesantus priima:
Darbo dienomis 10–13 val. ir 14–16 30 val.
Mob. 8 610 420 03
El. p.

Jėzuitų namai
Rotušės a. 7
Kaunas
Tel. (37) 30 29 99, 22 16 61
El. p.

Dvasininkai

Rektorius – kun. teol. lic. Aldonas GUDAITIS SJ
1963 11 23 * 1990 05 27 * 2017 10 25
Kauno jėzuitų namų vyresnysis
Mob. 8 610 420 03, el. p.

Vicerektorius – kun. Algis BANIULIS SJ

Vicerektorius – Leo LEISE SJ
 

Vicerektorius – kun. teol. mgr. Eugenijus MARKOVAS SJ
1979 07 05 * 2015 06 27 * 2017 11 10
Kauno jėzuitų gimnazijos kapelionas
mob. 8 637 49 137, el. p.

Kun. filol. m. dr. doc. Kazimieras AMBRASAS SJ
1934 06 01 * 1988 08 17 * 2003 12 16
mob. 8 618 72 201, el. p.

Kun. jubil. Gediminas KIJAUSKAS SJ
1930 06 29 * 1960 06 19 * 2017
mob. 8 640 31 563

Kun. jubil. Vytautas MERKYS SJ
1927 03 17 * 1960 07 26 * 1997 04 22
Meldžiasi už Bažnyčią ir Jėzaus Draugiją
Tel. (37) 22 16 61

Kun. Algirdas PALIOKAS SJ
1942 05 28 * 1973 09 11 * 2008 10 20
Mob. 8 614 99 565

 

Meldžiasi už Bažnyčią ir Jėzaus Draugiją

 

Kviečiame į pamaldas
 Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčia. Vytauto Kondroto fotografija
 • ŠV. MIŠIOS
  Sekmadieniais
  10.00 val. (gieda vaikų ir jaunimo choras)
  11.30 (anglų k.),17 val. ir  20 val. – (studentams; vasaros metu – vėlyvosios sekmadienio Mišios miesto gyventojams).
  Šiokiadieniais 17 val.
  Šeštadieniais 17 val.
 • Išpažinčių klausoma kasdien prieš šv. Mišias
 • Švč. Sakramento adoracija penktadieniais po 17 val. šv. Mišių, 17.45–18.15 val.
 • Rožinio malda spalio mėnesį 16.30 val.
 • Gegužinės pamaldos gegužės mėnesį 18 val.
 • Birželinės pamaldos birželio mėnesį 18 val.
Atlaidai

Šv. Pranciškaus Ksavero – gruodžio 3 d. (keliama į artimiausią sekmadienį).

Bendruomenė
Kviečiame į parapijos tarnystes, programas, grupes ir bendrijas! Jūsų laukia ((išsamiau rektorato www):
 • Bažnyčios choras, jaunimo choras, vaikų chorelis, grigališkojo choralo grupė „Oranta“, ministrantai
 • Lietuvos krikščioniško gyvenimo bendruomenės grupės, „Šv. Ignaco bičiuliai“, Gyvenimo ir tikėjimo institutas (GTI)
 • „Gailestingumo motinos“, „Šeima“, vyrų maldos grupė „Žvejai“, šeimų grupė, jaunimo grupė, „Senjorai“ – vyresnio amžiaus grupelė, Motinų maldos grupė, „Avinėlio užtarėjų“ maldos grupė, Marijos legionas
 • Šv. Ignaco Lojolos moksleivių ateitininkų kuopa, Šv. Pranciškaus Ksavero moksleivių ateitininkų kuopa, ateitininkai sendraugiai
 • Krikščioniško kino klubas, Arbatos klubas

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) rektoratas
Adresas Rotušės a. 8, Kaunas
Juridinio asmens kodas 190675653
Bankas AB SEB bankas
A. s. LT957044060007548577

Apie bažnyčią ir parapiją
Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčia yra Kauno senamiestyje, Rotušės a. 9. Tinkuoto mūro. Pastatyta 1720 metais, pašventinta 1722 m. Vėlyvojo baroko stiliaus. (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. 137)

Bažnyčios vidaus panorama (~2014 m.)

1642 m. jėzuitams broliai Albertas Kojelavičius-Vijūkas, Kazimieras Kojelavičius-Vijūkas ir Petras Kojelavičius-Vijūkas dovanojo mūrinius namus Kaune, kuriuose 1643 m. įsteigta jėzuitų rezidencija, netrukus pastatyta Šv. Stanislovo Kostkos koplyčia. 1655 m. jos sunaikintos. 1660 metais pradėta statyti medinė koplyčia ir rezidencija. 1666 m. jėzuitai pradėjo statyti mūrinę bažnyčią. XVII amžiuje jėzuitams priklausė visas kvartalas.

Bažnyčia pastatyta 1720 m. kunigo Pranciškaus Milvydo rūpesčiu, bokštai – 1725 m. 1732 m. gaisras nusiaubė jėzuitų kolegiją, vienuolyną, bažnyčią. Sugriuvo bažnyčios stogas, skliautai, bokštas. 1746–1751 m. atstatytas bokštas, 1752 m. suskliaustas laidojimo rūsys, išmūryti didžiojo altoriaus pamatai. 1753–1754 m. pastatyti 3 nauji mūriniai altoriai. Didįjį altorių marmuro imitacija papuošė meistras Jonas Kerneris. Lipdinius ir skulptūras kūrė skulptorius Antonis Dacratas (Datzrath). XVIII pabaigoje šventovę puošė 12 barokinių altorių. Puošniausias yra centrinis – didysis Nukryžiuotojo Jėzaus altorius.

Panaikinus Jėzuitų ordiną (popiežiui Klemensui XIV), pasitraukdami iš Kauno jėzuitai bažnyčią 1787 m. perdavė pranciškonams. Ji, ypač vidus, nusiaubta 1812 m. Apleista bažnyčia 1821 m. buvo atiduota stačiatikiams. Po remonto ji tapo cerkve – 1843 m. pavadinta Aleksandro Nevskio soboru. Buvo nugriauti visi 11 altorių. 1915 m. vėl apgadinti bažnyčios bokštai, sienos, vidus.

1923 m. bažnyčia grąžinta jėzuitams. 1924 m. pradėtos pamaldos, įsteigta gimnazija. Prie bažnyčios 1930 m. įkurtas Lietuvos jėzuitų viceprovincijos centras.

Po Antrojo pasaulinio karo, 1949 metais, sovietų valdžia vienuolyną ir bažnyčią uždarė, pastatai paskirti bendrojo lavinimo ir technikos mokykloms, bažnyčia paversta sporto sale.

1990 m. bažnyčia su vienuolyno pastatais grąžinta jėzuitams. Po atstatymo darbų bažnyčia pašventinta 1992 m. rugpjūčio 30 d. Prie Jėzuitų bažnyčios veikia 1991 metais atkurta Kauno jėzuitų gimnazija.

2015 m. pradėtas įgyvendinti Jėzuitų bažnyčios fasado atnaujinimo projektas. 2016 m. gruodį atidengtos restauruotos freskos su trijų šventųjų kompozicija. Viršutinėje pavaizduotas bažnyčios globėjas šv. Pranciškus Ksaveras, dešiniojoje – šv. Stanislovas Kostka, kairiojoje – šv. Aloyzas Gonzaga. Kiek anksčiau buvo sutvarkytas bažnyčios interjeras, Perkūno namas vienuolyno komplekse, įrengta apžvalgos aikštelė.