į pirmą puslapį

Bažnytinis tribunolas

Rotušės a. 14A
44279 Kaunas
Tel. (37) 40 90 27
El. paštas

Vadovaujantis Kanonų teisės kodekso kan. 1419 nuostatais tribunolo sudėtis sudaryta Kauno arkivyskupo 2020 m. spalio 20 d. dekretu nr. 189 penkerių metų laikotarpiui.

Oficiolas – mons. bažn. t. lic. ADOLFAS GRUŠAS

Viceoficiolas – mons. teol. dr. Artūras JAGELAVIČIUS

Teisėjai:

  • prel. prof. habil. dr. Vytautas Steponas VAIČIŪNAS OFS,
  • mons. dek. teol. lic. Vytautas GRIGARAVIČIUS,
  • kun. dek. teol. lic. Darius AUGLYS,
  • kun. teol. lic. Jonas BUJOKAS.

Santuokos ryšio ir teisingumo gynėjai – kun. teol. lic. Gintautas KABAŠINSKAS, kun. bažn. t. lic. Virginijus VEPRAUSKAS

Notarai – teol. lic. Alma GURSKIENĖ, kun. teol. dr. Nerijus VYŠNIAUSKAS

Kauno arkivyskupijos tribunolas sprendžia fizinių ir juridinių asmenų ginčo, bažnytinės teisės pažeidimų ir nusikaltimų bylas, susijusias tiek su dvasiniais, tiek ir medžiaginiais dalykais (išskyrus rezervuotas Romos Popiežiui arba Apaštalų Sosto tribunolams). Tribunolas daugiausia nagrinėja šventimų ir santuokų negaliojimo bylas, dvasininkų nusižengimus bažnytinei teisei ir savo luomo pareigoms.

Kauno arkivyskupijos tribunolas yra pirmosios instancijos teismas savo arkivyskupijos byloms ir antrosios instancijos - Vilniaus arkivyskupijos tribunolui ir Vilkaviškio, Telšių bei Šiaulių vyskupijų tribunolams.

2000 metais Kauno arkivyskupijos tribunolas pradėjo Dievo tarnaičių Adelės Dirsytės ir Elenos Spirgevičiūtės beatifikacijos bylas.

2023 m. birželio 28 d. užbaigtas Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės beatifikacijos bylos proceso vyskupijos etapas. Byla perduota Šventųjų skelbimo kongregacijai.