Kauno I dekanato kunigų konferencijoje gilintasi į atleidimo svarbą kunigo gyvenime (2023 03 17)
Paskelbta: 2023-03-17 18:47:27

Kovo 17 d. Kauno Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) parapijoje vyko Kauno I dekanato kunigų konferencija. Joje gilintasi į Gavėnios metu itin aktualią temą – Atgailos sakramento šventimą ir atleidimą kunigo gyvenime.

Konferencija pradėta bendra konfratrų malda, kuriai vadovavo Kauno I dekanato dekanas monsinjoras teol. lic. Vytautas Grigaravičius. Po bendros maldos kalbėjo Kauno arkivyskupijoje reziduojantis kunigas dr. Pablo Gil Nogués (Opus Dei prelatūra).

Prelegentas pasidalijo mintimis apie Atgailos sakramento reikšmę kunigo gyvenime. Pasak jo, šis sakramentas – meilės išraiška. Dažnai kunigas susikoncentruoja tik į išorinius veiksmus, tačiau ir vidine laikysena einama dangaus link. Tad reikia dažnai klausti: koks yra mano elgesys, kas jį sąlygoja? Neretai tarp vidaus ir išorės atsiranda takoskyra, vyksta egzistencinis lūžis. Todėl kunigui pačiam reikia suvokti, kad svarbus ne tik elgesio, bet ir meilės mentalitetas. Prelegentas pažymėjo, kad gailestingumas apima ne tik nuodėmės faktą, bet ir Dievo patikėtas dovanas bei visą asmenį. Suvokimas, kad esame brangūs Dievui, turėtų palengvinti Atgailos sakramento šventimą. Buvo akcentuota, kad švenčiant šį sakramentą kunigas yra kartu ir nuodėmklausys, ir atgailautojas. Šios sąvokos priklauso viena nuo kitos. Ypač švenčiant šį sakramentą pačiam kunigui svarbu grįžti prie prioriteto, kuriuo apdovanojo pats Dievas, – kunigystės.

Pasak prelegento, visa tai, ką patys imame laikyti savo prioritetais šalia ar net vietoj kunigystės, yra tik akmenys duonos pavidalu. Kad galėtume kovoti su nuodėme, pirmiausia reikia ją apkabinti. Tik taip Atgailos sakramentas taps ne vien išoriniu aktu, bet ir nuolatine vidine kunigo laikysena.

Konferencijos pabaigoje aptarti einamieji klausimai.

Kunigas Nerijus Pipiras

Ganytojo žodis

Apaštalas Paulius mus ragina „Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse“ (Kol 3, 1), arba kaip Laiške žydams užrašyta: „Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes patikimas tas, kuris yra davęs pažadus“ (Žyd 10, 23). Tai vis nuorodos, kviečiančios mus būti Prisikėlimo žmonėmis. Jos kalba, kaip turi gyventi Velykų žinią priėmęs žmogus, – liudydamas viltį, dovanodamas ramybę ir Kristaus prisikėlimo liudijimą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune