Arkivyskupo rekolekcijos arkikatedroje: giedras žvilgsnis – atsvara pykčiui ir niūrumui (2023 03 15)
Paskelbta: 2023-03-16 11:32:20

Nuotraukos – Kauno arkivyskupijos Šeimos centro

Gavėnios rekolekcijas Kauno arkikatedroje su šeimomis, sužadėtiniais bei visais jos lankytojais kovo 15 d. vedęs arkivyskupas Kęstutis Kėvalas pabrėžė, jog rūstumas ir pyktis – labai pavojinga yda, galinti sugriauti paties žmogaus gyvenimą ir visus jo santykius su kitais žmonėmis. 

„Visada pasitaikys atvejų, kai mums reikės reaguoti, kai kiti su mumis elgsis netinkamai“, – sakė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, atkreipdamas dėmesį, jog žmogus, pasiduodamas rūstumui ir pykčiui, pasiduoda nuodėmei. O suvaldyta aistra, atvirkščiai, gali vesti į šventumą. Šventasis Raštas atveria nuostabią Dievo meilę. Dievas taip myli žmogų, jog netveria savyje norėdamas padėti jam ištaisyti bet kokį blogį, pataisyti visus santykius.

Konferencijoje arkivyskupas atkreipė dėmesį į knygą „Septynios didžiosios nuodėmės psichologo kabinete“ (autorė Lina Vėželienė), kurioje rūstumas taikliai apibūdinamas kaip visiška priešingybė gyvenimo džiaugsmui. Šiuolaikinė visuomenė, deja, rūstumą sieja su protingumu, pranašumu, o besišypsantį žmogų neretai laiko kvaileliu, nesuprantančiu gyvenimo rimtumo.

Kaip išvengti mirtinos sielos ligos? Pasak ganytojo, psichologai siūlo keisti požiūrį, o Bažnyčia kviečia atsiversti. Turime pagalbą – Evangeliją, kad pažiūrėtume į pasaulį, save, kitą žmogų Dievo meilės akimis, atrastume daugiau džiaugsmo sau ir kitiems. Atsvara rūstumui, niūrumui – tai apsisprendimas džiaugtis, žvelgti pozityviai, giedrai, lavinti dvasinius raumenis, nežiūrint to, jog gyvenime susiduriame ir su kančia, beprasmybe, niūrumu.

Konferenciją ir adoracijos valandėlę užbaigus, arkikatedroje buvo švenčiama Eucharistija. Arkivyskupas džiugiai sveikino rekolekcijose gausiai dalyvavusius sužadėtinius, besirengiančius priimti Santuokos sakramentą ir Bažnyčios palaiminimą savo šeimų gyvenimui. Giedojo Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) parapijos jaunimo grupė.

Evangeliją paskelbęs ir homiliją pasakęs diakonas Darius Chmieliauskas  atkreipė dėmesį, kaip Mozė primena izraelitams ne tik laikytis Dievo įstatymų, bet ir prisiminti Jo meilę, išlaisvinimą, globą (plg. Įst.4). Tai kvietimas ir mums, Bažnyčioje ar savo gyvenime, atminti, kaip Dievas yra ir mus ištraukęs iš kokios bėdos, nelaisvės, kai galbūt patyrėme beveik fizinį Jo prisilietimą.

Diakono mintimi, jei Dievo žodis yra mums meilės žodis, tada ir mes ugdomės dorybes, laikomės Jo įstatymų ne kaip fariziejai.

Maldos vakarą organizavo arkivyskupijos Šeimos centro bendradarbiai. Sužadėtiniams po šv. Mišių konferenciją vedė arkikatedros klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius.

Rekolekcijos tęsis kovo 22 d., jų konferencijoje – pavydo nuodėmė. 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Apaštalas Paulius mus ragina „Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse“ (Kol 3, 1), arba kaip Laiške žydams užrašyta: „Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes patikimas tas, kuris yra davęs pažadus“ (Žyd 10, 23). Tai vis nuorodos, kviečiančios mus būti Prisikėlimo žmonėmis. Jos kalba, kaip turi gyventi Velykų žinią priėmęs žmogus, – liudydamas viltį, dovanodamas ramybę ir Kristaus prisikėlimo liudijimą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune