Kunigų konferencijoje – pirmasis susitikimas su paskirtuoju vyskupu bei sielovados centrų ir parapijų bendradarbiavimo aktualija (2023 03 15)
Paskelbta: 2023-03-15 20:08:02

Šiam mėnesiui numatytą Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijos darbotvarkę „pakoregavo“ vasario 27 d. Lietuvą pasiekusi žinia apie naujo vyskupo paskyrimą – popiežiaus Pranciškaus sprendimas skirti kunigą Saulių Bužauską tituliniu Castello di Tatroporto vyskupu bei mūsų arkivyskupijos augziliaru. Tad kovo 15 dieną arkivyskupas Kęstutis Kėvalas Kauno kurijoje susirinkusiems kunigams su džiaugsmu pristatė būsimą savo pagalbininką paskirtąjį vyskupą Saulių Bužauską. Be kita, šioje konferencijoje apžvelgta arkivyskupijos sielovados centrų veikla ir bendradarbiavimo su parapijomis aktualijos.

Paskirtasis vyskupas apie savo pašaukimo kelią

„Jūs esate mano broliai“, – sakė paskirtasis vyskupas Saulius, šiuo metu „Marijos radijo“ programų direktorius, ir nuoširdžiai paprašė kunigų priimti šį paskyrimą kaip Dievo valią. Nebūdamas Kauno arkivyskupijos kunigas, jis sakė, jog jo šaknys yra ir Kauno, ir Vilkaviškio diecezijose.

Pirmojoje konferencijos dalyje arkivyskupo pakviestas paskirtasis vyskupas prisistatė pasidalydamas apie savo pašaukimo kelią. Papasakojęs (taip pat ir nuotraukomis) apie savo giminės šaknis, jis atkreipė dėmesį, jog už šeimą nuolat meldėsi dvi tetos – seserys kazimierietės. O jo dvasinę kelionę lydi maloningoji Nepaliaujamos Pagalbos titulo Motina Marija – jos atvaizdas yra mamos tėviškės Šeštokų bažnyčioje, be to, ir jo gimtosios Garliavos bažnyčioje. Pasak paskirtojo vyskupo, šį atvaizdą, dažną šeimos albumuose, jis ketinąs rinktis vyskupystės šventimų dienai atminti – Vaikelis Jėzus, besiglaudžiantis prie Motinos, atspindi ir dvasininko tarnystę, kuriai nuolat reikia atramos.

„Daugybę metų sakiau Dievui ne“, – atvirai prisipažino paskirtasis vyskupas Saulius, prisimindamas, jog jaunystėje labiausiai norėjęs studijuoti žurnalistiką. Tačiau per visus studijų Vilniaus universitete metus dalyvaudavo šv. Mišiose Vilniaus arkikatedros Šv. Kazimiero koplyčioje. Iš noro tarnauti artimui buvo savanoris „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenėje.

Sunkus, vis atidėliojamas buvo pašaukimo klausimas. Tačiau šis vis iškildavęs. Būtent „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenėje vaikų, turinčių negalią, Saulius buvo pradėtas vadinti kunigu... Vėliau atsirado drąsa atsiliepti į pašaukimą. Kunigystėje paprastumo, dialogo jį ypač mokė įgyta jam brangi sielovadinė patirtis dirbant su vaikais, jaunimu (mokykloje, stovyklose, žygiuose, netgi teatro vaidinimuose, kurie, pasak dvasininko, yra svarbi, bet neišnaudota evangelizacijos priemonė). Vėliau paskirtasis vyskupas Saulius Bužauskas atsakė į brolių kunigų klausimus ir nuoširdžiai kvietė į šventimų iškilmę balandžio 22 d. 12 val. Kauno arkikatedroje bazilikoje.

Sielovados centrų ir parapijų bendradarbiavimas: lūkesčiai ir galimybės

Antrojoje konferencijos dalyje aptartas šio meto parapijų klebonų galvos skausmas – kaip bendruomenėms atlaikyti išaugusias elektros energijos kainas. Su galimybėmis bažnyčiose, parapijų namuose naudoti saulės energiją kunigus supažindino UAB „Vilpra“ atstovai.

Vėliau arkivyskupas pristatė kunigams sielovados centrų struktūrą bei veiklos principus. Pagrindinė jų funkcija – padėti arkivyskupui parapijų sielovadoje ir taip prisidėti prie bendrosios arkivyskupijos misijos tarnauti žmonėms. Centruose daugiausia darbuojasi vadovai, taip pat atsakingieji už veiklą dekanato lygmeniu bei už specialiuosius projektus. Taip veikia Jaunimo centras, kuris, be kita, dabar rengiasi Pasaulio jaunimo dienoms. Siekiama įdarbinti žmones parapijų bei dekanatų Carite, kurie palaikytų ryšius su vietos savivalda (tai jau pavyko įgyvendinti Raseiniuose ir Jurbarke). Šeimos centro prioritetu išlieka sužadėtinių rengimas mažose grupėse (taip Santuokos sakramentui rengiasi 75 proc. sužadėtinių), o ne paskaitose. Katechetikos centras tiesiogiai bendradarbiauja su arkivyskupu mokytojų siuntimo dėstyti tikybą klausimais, organizuoja naujų tikybos mokymo programų įsisavinimą etc. Akademinė sielovada rengia programas universitetų bendruomenėms. Pašaukimų sielovadai patikimas ministrantų telkimas ir ugdymas. Šiluvos piligrimų centrui nuo kovo 1 d. patikėta rūpintis ir Jono Pauliaus II namais, čia priimti piligrimus bei rūpintis rekolekcijų dalyviais.

Arkivyskupijos kurijos Sielovados skyriaus vadovė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė išsamiau supažindino kunigus, kokių sunkumų patyrė sielovados centrai 2022-aisiais ir kokie yra šių metų prioritetai. Sunkumus vis tebekelia sumažėjęs (po pandemijos) žmonių įsitraukimas į siūlomas veiklas, atsakingų asmenų ir bendradarbiavimo trūkumas dekanatuose ar parapijose, finansiniai ištekliai, atsiliepiantys į kvietimus dažnai vis tie patys asmenys. Sielovados skyriaus vadovė išskyrė turimus lūkesčius centrų veiklos atžvilgiu ir jų galimybes. Centrai gali įkvėpti, padrąsinti, generuoti idėjas, padėti jas įgyvendinti, atvykti į parapijas, rengti mokymus ir pan., kartu tarnauti, padėti ieškoti finansavimo, tačiau jie negali tiesiogiai vykdyti sielovados už pačią parapiją, ieškoti žmonių arba padėti tuomet, jei pagalbos nesikreipiama.

„Padėkite mums padėti“, – savo ir centrų lūkestį prelegentė perdavė parapijų kunigams, kad šie drąsintų savo žmones įsitraukti į siūlomas veiklas, kreiptis, jei reikia pagalbos, ir siekti abipusio bendradarbiavimo. Buvo atkreiptas dėmesys ir į informacijos sklaidą, kad žmones pasiektų žinios apie programas, mokymus, nes pasitaiko, jog į juos atvyksta vis tie patys aktyvistai.

Gavėnios atgaila bei susitikimai

Susitikimo pabaigoje arkivyskupas Kėvalas paragino kunigus šiuo Gavėnios metu sudaryti žmonėms kuo platesnes galimybes atlikti velykinę išpažintį. Tam ypač reikia pasitelkti popiežiaus Pranciškaus jau prieš dešimtmetį visoje Bažnyčioje inicijuotą „24 valandų Viešpačiui“ laiką, kuomet IV Gavėnios sekmadienio išvakarėse sudaromos galimybės žmonėms visą dieną ir po darbo valandų apsilankyti bažnyčiose, susitikti su Jėzumi eucharistinėje adoracijoje bei Atgailos ir Sutaikinimo sakramente.

Nuo kovo pabaigos iki gegužės vidurio Kauno mieste, o vėliau ir kitų dekanatų bažnyčiose tęsis per Lietuvą keliaujanti nepertraukiama Švč. Sakramento adoracija už taiką ir pašaukimus.

Arkivyskupijoje laukiama ypatingų svečių – evangelizacijos lyderių Peterio ir Michelės Moran (Didžioji Britanija). Kovo 30 d. seminarijos bažnyčioje vyks seminaras su jais „Ką Šventoji Dvasia sako mums kaip Bažnyčiai“. O kovo 31 d. toje pat seminarijos bažnyčioje kviečiama paminėti tėvo benediktino Žėraro de Martel OSB iškeliavimo pas Viešpatį antrąsias metines, prisiminti jo dvasinį palikimą ir susipažinti su jam dedikuota knyga „Tik į priekį“. Balandžio 7-osios – Didžiojo penktadienio vakarą – visi galintys kviečiami į Kryžiaus kelio procesiją Kauno gatvėmis. Nuo balandžio 12 d. Šeimos centras telkia savanorius į tėvystės įgūdžių mokymo seminarus. Išsamesnė informacija apie renginius bus skelbiama Kauno arkivyskupijos interneto svetainėje bei feisbuko paskyroje.

Arkivyskupas pakvietė kunigus dalyvauti rekolekcijose Trinapolyje (balandį) ir Palendriuose (gruodį). Trinapolyje rekolekcijos bus susijusios su Šventojo Juozapato metų paminėjimu.

Balandį arkivyskupijos kunigai, kaip įprasta, kviečiami bendrystėje švęsti Krizmos Mišias Kauno arkikatedroje pradedant Didįjį Velykų tridienį.

 Paskirtojo vyskupo Sauliaus Bužausko prisistatymo fotoalbumas (skelbiama su leidimu)

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune