Bendruomenės dienoje – arkivyskupijos Carito tapatybės ir bendrystės stiprinimas (2024 05 30)
Paskelbta: 2024-06-05 16:54:41

Nuotraukos – Tomo Jundulo

Gegužės 30 d. pirmą kartą įvyko Kauno arkivyskupijos (toliau – KA) Carito bendruomenės diena. Joje dalyvavo KA Carito kapelionas kunigas Mantas Šideikis, administracijos komanda, Benamystę patiriančiųjų dienos centro, Nuteistųjų integracijos programos, Humanitarinės pagalbos centro, Vaiko gerovės instituto bei Jonavos, Kauno II ir Raseinių dekanatų Carito bendradarbiai.

Bendruomenės dienai buvo išsikelti 3 tikslai: sustiprinti bendrumo jausmą, pagilinti Carito tapatybės sampratą ir nusistatyti bendrą tikslą ateinantiems metams, kuris padėtų stiprėti Kauno arkivyskupijos Caritui kaip organizacijai.

Pirmojoje susitikimo dalyje KA Carito direktorius diakonas Arūnas Kučikas pasiūlė apmąstyti Caritas laikyseną, remiantis Gailestingojo samariečio palyginimu (plg. Lk 10, 29–37). Skaitydami šią Šventojo Rašto ištrauką bendruomenės dienos dalyviai galėjo atpažinti, kuriuo pasakojimo veikėju jie ir jų komanda labiausiai tapatinasi kasdienybėje.

Vėliau diak. A. Kučikas pristatė Caritas sampratą Bažnyčios misijos kontekste, atskleisdamas artimo meilės tarnystę (diakoniją) kaip vieną iš atraminių stulpų bendruomenėje, lygiavertiškai svarbų kaip ir sakramentų šventimas ir Dievo žodžio skelbimas. Iš šios sampratos kyla Carito išskirtinumas tarp kitų socialinės pagalbos organizacijų.

Trečiajame žingsnyje KA Carito direktorius aptarė organizaciją kaip socialinės pagalbos ir socialinės politikos veikėją pagrindinių visuomenės sektorių kontekste – valdžios, pelno ir pilietinio sektorių sąveikoje. Šios mintys padėjo darbuotojams geriau suprasti Carito organizacijos veikimo aplinką ir su ja susijusius uždavinius bei iššūkius.

KA Carito direktoriaus pavaduotoja Milita Žičkutė-Lindžienė leidosi į gilesnį KA Carito pažinimą, apžvelgė organizacijos statuto esmines nuostatas ir principus, tokius kaip pagarba žmogaus gyvybei ir jo orumui, pagalba visiems, nepriklausomai nuo religijos, rasės, lyties, amžiaus ar tautybės. Ji akcentavo, kad Carito veikla skatina artimo meilę ir yra grindžiama solidarumo, subsidiarumo, savanorystės principais ir kt.

Antrojoje susitikimo dalyje vyko darbas grupėse, kurio metu Carito bendradarbiai diskutavo ir bandė išgryninti  bendruomenės tikslus ateinantiems metams. Daugiausia dėmesio sulaukė poreikis stiprinti bendrystę KA Carito vidiniame tinkle.

Bendruomenės dienos dalyviai refleksijoje teigiamai įvertino susitikimą, jo metu pristatytas bei aptartas mintis, sieks jas labiau akcentuoti ir pritaikyti savo darbo aplinkoje. Tikėtina, kad Carito bendruomenės diena taps kasmete tradicija.

Kauno arkivyskupijos Carito informacija

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune