Šilinių sekmadienį – Bažnyčios dienos džiaugsmas (2023 09 10)
Paskelbta: 2023-09-10 17:08:32

Nuotraukos – Agnietės Čisler, Juozo Kamensko

Piligrimai iš Lietuvos miestų, miestelių, iš įvairių vyskupijų, iš artimesnių ir tolesnių parapijų, atvykstantys į Šiluvą kasdien ir atvykę rugsėjo 10 d. sekmadienį, buvo toji „keliaujanti Dievo tauta“, apie kurią primena šiemetinių atlaidų šūkis. Šią dieną atkeliauta švęsti ir melstis už savo didžiąją bendruomenę – Bažnyčią – drauge su ją užtariančia Motina. Tokia Bažnyčios diena Šiluvoje švenčiama antrą kartą atlaidų istorijoje.

Nuo altoriaus priešais didingąją Šiluvos baziliką kasdien per atlaidus nuaidi Dievo žodis, paliesdamas ne tik susirinkusiųjų aikštėje žmonių širdis. Per interneto, radijo, televizijos transliacijas jis išgirstamas ir darbo vietose, žmonių namuose. Sekmadienį Dievo žodis iš Šiluvos nuskambėjo ir švenčiančios Bažnyčios džiaugsmas išsiliejo visoje Lietuvoje nacionalinio transliuotojo – LRT televizijos – vadovybės ir darbuotojų dėka.

Į Loreto Dievo Motinos litanijos kreipinius atsiliepė piligrimų jūra aikštėje ir jos prieigose, o dvasininkai, kaip įprasta Šilinėse, nuo Šiluvos piligrimų centro atėjo prie altoriaus aikštėje didžiule procesija. Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas sveikino visus atvykusius į piligriminę šventovę, kur pats dangus per Mariją pakvietė rinktis ir garbinti Dievą.

Bažnyčios ir Viešpaties dienos – sekmadienio – atvyko švęsti apaštalinis nuncijus Baltijos šalyse arkivyskupas Petaras Antunas Rajičius, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas bei visų vyskupijų ordinarai, kunigai, seminaristai.

Maldoje dalyvavo Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas, Lietuvos nepriklausomos valstybės vadovas profesorius Vytautas Landsbergis, kiti politikai, savivaldybių merai ir darbuotojai, universitetų rektoriai ir bendruomenės.

Iškilmingoje Eucharistijoje melsta Bažnyčios vienybės ir Šventosios Dvasios vedimo, o liturgijai vadovavo ir homiliją pasakė apaštalinis nuncijus arkivyskupas A. P. Rajičius, Šiluvoje kasmet pasveikinantis Lietuvos tikinčiuosius.

Bažnyčios dieną apaštalinis nuncijus arkivyskupas Antunas Petaras Rajičius dalijosi džiaugsmu melstis Šiluvoje – Kauno arkivyskupijos ir Lietuvos šventovėje. Kreipdamasis į visus kaip į brolius ir seseris Kristuje, nuncijus pasakė homiliją lietuvių kalba.

Joje, be kita, atkreipė dėmesį, jog Marijos Gimimas mums primena Išgelbėjimo istorijos pradžią. Per Marijos motinystę į pasaulį atėjo Dievas – Emanuelis, „Dievas su mumis“. Marijos gimimas numatė Dievo Žodžio gimimą – Žodžio Įsikūnijimą. Jos gimimas pasaulyje buvo tarsi aušra pirma Išganymo šviesos – Jėzaus Kristaus.

Marijos gimimas, homilijos žodžiais, buvo tarsi nuniokotame žmonijos sode sužydėjusi niekam nematyta gražiausia gėlė, pati tyriausia, nekalčiausia, tobuliausia žmogiškoji būtybė, sukurta pagal Dievo paveikslą ir panašumą.

„Marijos rūpestis – kad Dievo Sūnus Jėzus Kristus būtų priimtas žmonijos ir kiekvieno iš mūsų istorijoje“, – sakė nuncijus, atkreipdamas dėmesį, jog Marijos tikėjimas buvo orientyras ir pavyzdys mokinių bendruomenėje.

Norint švęsti Mergelės Marijos Gimimą, mums reikia įeiti į išganymo istorijos logiką. Dar ir šiandien šiame pasaulyje Dievas teberašo savo istoriją, kuri yra išganymo projektas žmonijai. Švenčiausioji Mergelė Marija mums yra kaip auksinis žiedas, kuriame vienas su kitu susijungia laikas ir amžinybė, kur peržengiamos laiko ir amžinybės ribos. Ji yra moters kūnas rojuje, ir ji atneša savyje Dievo kūną į žemę. Ir mes esame pakviesti atiduoti savo kūną ir sielą Dievui, kaip atsilyginimo dovaną, kaip padėką Dievui, kad taptume Dievo nešėjais savo broliams ir seserims, kad taptume Jo liudytojais, atstovais ir tiesos bendradarbiais“, – sakė arkivyskupas A. P. Rajičius, homilijos pabaigoje pakviesdamas kelti alkstančias širdis į Tėvą, melsti gailestingumo, prašyti Marijos pasitikėjimo Dievu sau, šeimoms, mylimai Lietuvai (visą homilijos tekstą kviečiame žr. čia >>).

Vėliau išsakyti šios Eucharistijos visuotiniai maldavimai, be kitų, apėmė ir prašymą, kad Bažnyčia būtų tarnaujanti, savo veikla statanti Dievo namus.

Atnašų procesijoje prie altoriaus dalyvavo jaunimas ir šeimos. Buvo atnešti maldos lapeliai už taip svarbius Bažnyčiai pašaukimus, taip pat naujausia knyga apie Šiluvos istoriją tėvams ir vaikams „Lobis. Slapta kelionė į Šiluvą“ (kasdien Šiluvoje vyksta jos pristatymai) bei duonos ir vyno atnašos.

Liturgijos pabaigoje priėmus Bažnyčios palaiminimą, Kauno arkivyskupas K. Kėvalas dėkojo visiems, kurie atvyksta į Šiluvą, ieškodami ir čia atrasdami džiaugsmą, palaimą, ramybę.

Didieji atlaidai Šiluvoje tęsis visą savaitę, iki rugsėjo 15 dienos.

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune