Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2024 m. vasario 14 d., trečiadienis

PELENŲ trečiadienis. GAVĖNIOS pradžia

...

Pelenų trečiadienį Bažnyčia pradeda GAVĖNIĄ – keturiasdešimties dienų laiką malda, išmalda ir pasninku rengiantis Jėzaus Kristaus Prisikėlimui – šv. VELYKOMS.

Pelenų trečiadienio liturgijoje šventinami pelenai ir barstomi ant tikinčiųjų galvų. Tai kvietimas atsiversti ir tikėti Evangeliją. Pelenų trečiadienis ir visi Gavėnios penktadieniai yra pasninko dienos.

„Atėjo laikas veikti, o Gavėnios metu veikti taip pat reiškia sustoti. Sustoti maldoje, priimti Dievo žodį, sustoti kaip samarietis sužeisto brolio akivaizdoje. Meilė Dievui ir meilė artimui yra viena meilė. Neturėti kitų dievų – tai sustoti Dievo akivaizdoje prie artimo, jo kūno. Todėl malda, išmalda ir pasninkas yra ne trys tarpusavyje nesusiję veiksmai, bet vienas atvirumo ir savęs išsižadėjimo judesys, kuriuo išmetame slegiančius stabus, atsikratome įkalinančių prisirišimų. Tada atrofuota ir izoliuota širdis atsigaus. Tad reikia sulėtinti tempą ir sustoti. Gavėnia mums padeda iš naujo atrasti kontempliatyviąją gyvenimo plotmę, kuri pažadins naują energiją. Dievo akivaizdoje tampame broliais ir seserimis, jautresniais vieni kitiems: vietoj grėsmių ir priešų randame bendrakeleivius. Tai yra Dievo svajonė, Pažado žemė, į kurią keliaujame palikę vergiją“, – be kita, sako popiežius Pranciškus savo Žinioje 2024 metų Gavėniai „Per dykumą Dievas veda mus į laisvę“.

Visa popiežiaus Pranciškaus Žinia šių metų Gavėniai lvk.lcn.lt >>

2024 m. Gavėnios rekolekcijos Kauno m. bažnyčiose >>

Tekstus apie Gavėnią, atgailą, maldas ir giedojimus kviečiame žr. maldynas.katalikai.lt >>