į pirmą puslapį

2022 / 2023 m. m. veikla

TIKYBOS mokymas mokykloje

  • Metodinės medžiagos mokytojams skaitmeninimas ir tinklalapio gerojipatirtis.lt plėtimas.
  • Tikybos mokytojų dvasinio gyvenimo skatinimas.
  • Tikybos mokytojų kvalifikacinės kategorijos kėlimas.
  • Edukaciniai renginiai: aštuntų klasių moksleivių olimpiada „Garstyčios grūdas“; 1–12 kl. kalėdinių darbų konkursas; kvietimas dalyvauti KAJC organizuojamuose renginiuose; rugpjūčio pabaigoje tikybos mokytojų ir katechetų mokslo metų atidarymo konferencija.

Vaizdo priemonės jaunimo evangelizacijai

  • Toliau tęsiamas vaizdo priemonių parengimas ir pritaikymas naudojimui tikybos mokytojams ir katechetams.

Būsimų tikybos mokytojų ir katechetų rengimas bendradarbiaujant su VDU KTF

  • Religijos pedagogikos studentų intensyvios praktikos organizavimas.
  • Neformalios evangelizacinės ir katechetinės veiklos organizavimas VDU KTF.

Parapinė katechezė

  • Vaikų rengimas Pirmajai Komunijai, jaunuolių – Sutvirtinimui pagal Kauno arkivyskupijos programas. Suaugusiųjų katechezės aktyvinimas rengiant suaugusiuosius įkrikščionimo sakramentams katechumenato būdu.