į pirmą puslapį

Arkivyskupas Liudvikas POVILONIS MIC

1910 * 1934 * 1969 * 1990
  • Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštališkojo administratoriaus augziliaras 1973–1979 m.
  • Kauno arkivyskupijos apaštališkasis administratorius 1979–1988 m. (sykiu buvo Vilkaviškio vyskupijos apaštalinis administratorius)
 Vyskupas Liudvikas POVILONIS MIC (1910–1990)

Gimė 1910 m. rugpjūčio 25 d. Šilagėlių k., Kupiškio r. Aštuoniolikos įstojo į tėvų marijonų vienuoliją Marijampolėje, mokėsi Marijampolės mokytojų seminarijoje, vėliau Kauno kunigų seminarijoje. Vytauto Didžiojo universitete studijavo teologiją, bažnytinę teisę ir matematiką. Kunigu įšventintas 1934 m. Dirbo Marijampolėje, Vilniaus krašte kapelionu, mokytoju, gimnazijos direktoriumi. 1945 m. paskirtas Panevėžio Švč. Trejybės (marijonų) bažnyčios rektoriumi. 1957–1960 m. statė Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčią Klaipėdoje. 1960 m. bažnyčia uždaryta, o klebonas, sovietinės valdžios apkaltintas nelegalia statyba, nuteistas. 8 metų laisvės atėmimo bausmę turėjo atlikti Pravieniškėse. Susilpnėjus sveikatai, po 4 metų amnestuotas. 1966–1969 m. dirbo Vilniaus Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje.

1969 m. lapkričio 7 d. popiežiaus Pauliaus VI nominuotas tituliniu Arkavikos vyskupu ir paskirtas Telšių vyskupijos administratoriaus augziliaru. 1969 m. gruodžio 21 d. Kauno arkikatedroje vyskupo J. Matulaičio-Labuko konsekruotas vyskupu. 1973 m. paskirtas Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštališkojo administratoriaus vysk. Juozapo Matulaičio-Labuko koadjutoriumi–pagalbininku su paveldėjimo teise. 1979 m. gegužės 28 d., mirus vyskupui J. Matulaičiui-Labukui, paskirtas abiejų vyskupijų apaštališkuoju administratoriumi, taip pat tapo Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininku.

1982 m. pasirašė Romos Mišiolo lietuviškojo vertimo aprobatą. 1984 m. Liudvikui Poviloniui suteiktas Arkavikos arkivyskupo titulas. Silpnėjant sveikatai, 1988 m. balandžio 27 d. paties prašymu atleistas iš pareigų. Mirė Kaune 1990 m. rugpjūčio 2 d., palaidotas Marijampolės bazilikos šventoriuje.