į pirmą puslapį

Vyskupas Vincentas BRIZGYS

1903 *1927 * 1941 *1992
  • Kauno arkivyskupo augziliaras nuo 1941 m.
  • Nuo 1944 m. sukliudyta toliau atlikti pareigas Lietuvoje
 Vyskupas Vincentas BRIZGYS (1903–1992)

Gimė 1903 m. lapkričio 10 d. Plyniuose, Liudvinavo vlsč. 1927 m. baigė Seinų kunigų seminariją Gižuose, įšventintas kunigu. 1927–1930 dirbo vikaru Kalvarijoje. 1930–1935 studijavo Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje. 1936–1940 m. buvo Vilkaviškio kunigų seminarijos profesorius.

1940 m. balandžio 2 d. popiežius Pijus XI nominavo kun. Vincentą Brizgį tituliniu Bosanos vyskupu ir Kauno arkivyskupo pagalbininku. 1940 m. gegužės 19 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje konsekruotas arkivyskupo J. Skvirecko.

1940–1941 m. buvo Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos rektorius. 1941–44 m. ėjo VDU Teologijos-filosofijos fakulteto dekano pareigas.  1944 m. pasitraukė į Vakarus; po karo rūpinosi lietuvių klierikų studijomis Romoje, parūpino lėšų įsteigti leidyklą Lux (1947). 1951 m. išvyko į JAV. Lankė lietuvių parapijas JAV, Kanadoje, P. Amerikoje, Australijoje. Asistuojantis Apaštalų sostui vyskupas (1965). 1961 m. Lietuvių katalikų religinės šalpos vienas steigėjų ir vadovas. 1965 m. paskirtas rūpintis Europos lietuvių sielovada. 1966 m. jo rūpesčiu įrengta Šiluvos Švč. Mergelės Marijos koplyčia Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje Vašingtone, 1970 m. – Aušros Vartų koplyčia Šv. Petro bazilikoje Vatikane. Mirė 1992 m. balandžio 23 d. Čikagoje.

Bendradarbiavo katalikų spaudoje, vertė, parašė knygas: „Kazimiera Kaupaitė – Motina Marija“ (1982), „Moterystė“ (1947), „Marija danguje ir žemėje“ (1956), „Negesinkime aukurų“ (1959), „Katalikų bažnyčia Lietuvoje 1940–1944 metais“ (1977,1993, anglų k. 1968, isp. K. 1975) ir kt.