Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptartos rengimo Santuokos sakramentui parapijose aktualijos (2015 06 02)
Paskelbta: 2015-06-04 10:34:53

Birželio 2 dieną Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijoje vyko Kauno I dekanato kunigų konferencija. Joje aptartos sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui aktualijos, kalbėta apie būtinybę tinkamai parengti sutuoktinių poras, kurios dirbtų su sužadėtiniais.

Tradiciškai konferencija buvo pradėta bendra Valandų liturgijos malda, kuriai vadovavo konferencijai pirmininkavęs dekanas mons. teol. lic. Vytautas Grigaravičius. Dekanato dvasios tėvas kun. Severinas Arminas Holocheris OFM visus susirinkusius kvietė įsimąstyti į kardinolo Rafaelio Merry del Well užrašytos maldos žodžius. Vėliau dekanas mons. V. Grigaravičius žodį tarti pakvietė arkivyskupijos augziliarą vyskupą dr. Kęstutį Kėvalą.

Vysk. K. Kėvalas pasveikino konferencijos dalyvius, pažymėjo, kad visiems reikia mokytis kalbėti su sužadėtiniais ne tik apie Santuoką, bet ir apie tikėjimą. Vyskupas pabrėžė, kad atnaujintos sužadėtinių rengimo programos prioritetu laikomas mažų grupelių stiprinimas, siekiant, kad sužadėtiniai neatitoltų ir dar labiau priartėtų prie konkrečios parapijos bendruomenės. Todėl labai svarbu rasti tuos žmones, kurie dirbtų su sužadėtiniais konkrečioje parapijoje. Labai svarbu, pasak vyskupo, išeiti iš informacinio lygmens ir persikelti į formavimo lygmenį. Tai, kaip pabrėžė vyskupas, gali padaryti tik gerai atrinkti ir parengti žmonės. Kauno arkivyskupijos Šeimos centras gali pagelbėti sutuoktiniams, kurie dirbs su sužadėtiniais. Pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas sužadėtinių rengimui parapijose. Todėl čia turi būti tinkama patalpa, reikalingos priemonės. Labai svarbu, kad žmonės, besirengiantys Santuokos sakramentui, per visą pasirengimo laikotarpį būtų glaudžiame ryšyje su rengėjais, parapijos klebonu, Šeimos centru. Dar kartą buvo priminta ir sužadėtinių nukreipimo į pasirengimo Santuokos sakramentui kursus tvarka.

Vėliaus vysk. K. Kėvalas trumpai pristatė pagrindinius kriterijus, pagal kuriuos arkivyskupijos Šeimos centre rengiamos sutuoktinių poros, dirbsiančios su sužadėtiniais. Konferencijoje dalyvavę dvasininkai su visais svečiais aktyviai diskutavo įvairiais klausimais.

Arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės tarnyba pristatė susirinkusiems kursą, skirtą sužadėtiniams, kurie rengiasi Santuokai dar būdami nepriėmę Sutvirtinimo sakramento.

Konferencijos pabaigoje buvo aptarti einamieji sielovados klausimai.

Kun. Nerijus Pipiras, Kauno I dekanatas

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune