Šv. Jono Gimimo iškilmėje – padėka Dievui už arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ tarnystę (2015 06 24)
Paskelbta: 2015-06-25 08:24:52

Fotografijos Silvijos Knezekytės, Emilio Vasiliausko

Fotografija Silvijos Knezekytės

Birželio 24-ąją, švęsdama savo dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimą, Kauno arkivyskupijos bendruomenė dėkojo Dievui už arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus tarnystę, už ganytoją, tvirta ranka ir sykiu tėviška širdimi beveik du dešimtmečius vadovavusį arkivyskupijai. Iškilmė vyko Kauno arkikatedroje bazilikoje – toje pat šventovėje, kurioje prieš 24 metus, 1991 metais, vyko vyskupo Sigito konsekracija, o prieš 19 metų, taip pat per Sekmines, – ingresas pradėjus eiti Kauno arkivyskupo metropolito pareigas ir kurioje per šiuos beveik du dešimtmečius buvo arkivyskupo sostas.

Fotografija Silvijos Knezekytės

Arkikatedroje buvo švenčiama iškilminga Eucharistija, o jai pasibaigus pasakyta daug nuoširdžių, susirinkusiųjų plojimais palydėtų padėkos žodžių už meilę, kurią ganytojas skleidė žmonėms ir Viešpačiui, už drąsą, su kuria gynė tiesą ir krikščioniškas vertybes, už tiesumą ir sykiu žmogišką šilumą, kurią daugelis patyrė.

Fotografija Emilio Vasiliausko

Be arkivyskupijos bendruomenės narių – kunigų, vienuolinių kongregacijų brolių ir seserų, pasauliečių, atėjusių malda atsisveikinti su savo ganytoju, iškilmėje dalyvavo ir kartu arkikatedroje Eucharistiją šventė gausus būrys svečių. Atvyko apaštališkasis nuncijus Baltijos šalyse arkivyskupas Pedro López Quintana, Lietuvos vyskupai, Lietuvos Stačiatikių Bažnyčios Vilniaus ir visos Lietuvos arkivyskupas Inokentijus bei Lietuvos Evangelikų liuteronų Bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, LR Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, Seimo bei Vyriausybės nariai, Kauno savivaldos atstovai, universitetų rektoriai, kitų švietimo įstaigų bei įvairių organizacijų vadovai. Giedojo arkikatedros choras, vadovaujamas Vitos Liaudanskaitės-Vaitkevičienės, solistai Tomas Ladiga ir Mindaugas Zimkus.

Fotografija Emilio Vasiliausko

 

Fotografja Silvijos Knezekytės

Sveikindamas visus ir pradėdamas iškilmingą Eucharistiją, jos liturgijai vadovavęs arkivyskupas S. Tamkevičius kvietė melstis už Kauno arkivyskupiją bei visą Bažnyčią Lietuvoje, už tėvynę Lietuvą bei visų ateitį joje.

Fotografja Silvijos Knezekytės

Eucharistiją koncelebravo arkivyskupas Pedro López Quintana, kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Panevėžio vyskupai emeritai Jonas Kauneckas ir Juozas Preikšas, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, Telšių vyskupijos augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, LVK generalinis sekretorius kun. Kęstutis Smilgevičius, LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai prel. Edmundas Putrimas ir daugiau kaip aštuoniasdešimt kunigų (ne tik Kauno arkivyskupijos). Liturgijoje patarnavo diakonai bei Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai.

Fotografija Silvijos Knezekytės

Vėliau homiliją sakęs arkivyskupas atkreipė dėmesį į šv. Jono Krikštytojo misiją – tiesti kelią pasaulio Gelbėtojui bei į tai, jog Dievas skiria misiją ir kiekvienam žmogui.

„Dievas pavedė atlikti vyskupo misiją tuo metu, kai Lietuva ir Bažnyčia kėlėsi laisvam gyvenimui, kai reikėjo kurti tai, kas okupantų per pusšimtį metų buvo negailestingai griauta. Kaip Lietuvos Nepriklausomybės kūrėjų jokiuose kursuose niekas nemokė, kaip reikia svarbiais atvejais teisingai pasielgti – ką daryti ir ko nedaryti, panašiai ir atsikuriančioje Lietuvos Bažnyčioje daug kur reikėjo labiau pasitikėti Dievo vedimu, nei savo išmintimi ar patirtimi. Todėl šiandien labiausiai noriu padėkoti Dievui, kuriam patikėjau savo gyvenimą ir kunigiškąją, vėliau vyskupiškąją tarnystę“, – sakė arkivyskupas S. Tamkevičius.

Vėliau su pagarba ir dėkingumu paminėjo tarnystės kelyje jį lydėjusius žmones, pirmiausia, kaip savo mokytoją, – prieš tai arkivyskupijai vadovavusį kardinolą Vincentą Sladkevičių, savo pagalbininkus vyskupus, jų pavyzdį ir meilę Bažnyčiai, ypač pačiose įvairiausiose sielovados srityse drauge tarnavusius kunigus, kuriems rūpėjo kurti gyvąją Bažnyčią, apgailint širdyje tuos, kurie suklysdavo, taip pat vienuolius ir vienuoles, kurie niekada neapvildavo.

Fotografja Silvijos Knezekytės

Homilijoje su dėkingumu buvo paminėti ir pasauliečiai – jų darbų arkivyskupijoje nebūtų aprėpę kunigai, o tokių žmonių, ištikimai ir uoliai dirbančių be didelių atlygių, dažnai savanoriškai, ganytojo žodžiais, galėtų pavydėti bet kuri verslo ar valdžios institucija.

„Mano didžiausias noras, kad arkivyskupija, susidedanti iš dvasininkų, vienuolių ir pasauliečių, ateityje išliktų kaip tvirta, vieninga šeima, spinduliuojanti meile ir nuolat ieškanti tų, kurie dar nesuradę Evangelijos kelio“, – sakė homiliją užbaigdamas arkivyskupas, joje, be kita, atsiprašydamas, jei tekdavo priimti sunkių, skaudžių žmonėms sprendimų (žr. visą tekstą >> ; žr. vaizdo ir garso įrašą >>).

Fotografja Silvijos Knezekytės

Fotografja Silvijos Knezekytės

Iškilmės pabaigoje, prieš suteikiant jos dalyviams ganytojiškąjį palaiminimą, padėkos žodį >> tarė apaštališkasis nuncijus Baltijos šalyse arkivyskupas Pedro López Quintana.

Fotografja Silvijos Knezekytės

„Su dideliu jauduliu ir liūdesiu susirinkome čia, kartu su jumis, brangus arkivyskupe, su Lietuvos vyskupais, Kauno tikinčiaisiais, kad dar kartą parodytume jums mūsų atsidavimą ir išreikštume nuoširdžią padėką už jūsų apaštalinės tarnystės Kristaus Bažnyčiai ir Lietuvai pasiaukojamą liudijimą. Norime padėkoti jums, kad jūs visada buvote pavyzdžiu, ypač per šiuos 25 vyskupystės metus“, – sakė apaštališkasis nuncijus, šiuo ypatingu momentu taip pat ir Šventojo Tėvo vardu, kuriam turi garbės atstovauti, naujai išreikšdamas nuoširdų dėkingumą už tikėjimą ir darbus dėl didesnio Bažnyčios gėrio. Padėkos žodyje, be kita, paminėta, jog visose aplinkybėse, ir tada, kai buvo persekiojamas ir kalinamas, arkivyskupas išliko atsidavęs ir vienybėje su Dievo tauta iš meilės Viešpačiui ir Evangelijai. Geru žodžiu buvo atsiliepta apie arkivyskupo drąsą, gerą valią, uolumą.

Fotografja Silvijos Knezekytės

Fotografja Silvijos Knezekytės

Ilgiausių metų, sveikatos linkėjęs stačiatikių arkivyskupas Inokentijus sakė pažįstantis ganytoją kaip tikėjimo į Kristų liudytoją, kaip Tėvynės patriotą, dėkojo už atvirumą, brolišką pagalbą, už gerą krikščionišką sielą, kad arkivyskupas yra žmogus, su kuriuo  džiugu ir lengva bendrauti.

Lietuvos evangelikų liuteronų vardu vyskupas M. Sabutis padėkojo >> arkivyskupui, kad telkė krikščionis svarbiais Bažnyčiai ir visuomenei šeimos, gyvybės gynimo klausimais su viltimi, kad drauge galima daugiau nuveikti. „Norėčiau nugyventi gyvenimą, panašų į jūsų“, – sakė vyskupas M. Sabutis, pabrėždamas, jog arkivyskupas kaip tikėjo, taip sakė, kaip sakė, taip ir gyveno. Neatsižadėjo Dievo, Bažnyčios ir savęs persekiojimų metais, o ir šiandien, kai patiria priešiškumo, tai vyksta dėl kovos prieš pačią Bažnyčią.

„Šiandien dėkojame Dievui už ilgus jūsų dvasinės tarnystės metus. Ištikimybė savajam pašaukimui nuo parapijos vikaro iki arkivyskupo ir LVK pirmininko pareigų jums suteikė ištvermės darbuotis Bažnyčios ir Tėvynės labui. Vertinu asmeninį Jūsų indėlį atkuriant Lietuvos Nepriklausomybę, suteiktą atvirą, stiprų žodį ir kilnų asmeninį pavyzdį. Jūsų tikėjimas ir toliau įkvepia aukotis ir dirbti kuriant teisingesnę Lietuvos dabartį ir ateitį“, – sakė žodį taręs Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos vardu daugiau kaip dešimtmetį vadovaujamas pareigas LVK ėjusiam arkivyskupui padėkos žodį tarė LVK „Iustitia et pax“ komiteto pirmininkas, arkivyskupo bendražygis ir brolis vyskupystėje vysk. Jonas Kauneckas, dėkodamas >> už ypatingą drąsą ir gebėjimą vesti ir vadovauti ne tik sovietmečiu, bet ir nepriklausomoje Lietuvoje.

Fotografija Silvijos Knezekytės

Kauno arkivyskupijos kunigų padėką perskaitė prel. prof. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, o joje ganytojui dėkota už tėviškumą, apaštališkąjį uolumą, su kuriuo lydėjo jų gyvenimą, už meilę kunigams kaip savo vaikams, būnant jiems gailestingu tėvu.

Prisiimtą atsakomybę ir tikėjimą prieš dešimtmetį steigiant „Marijos radiją“ Kaune priminė jo darbuotojų vardu kalbėjusi prezidentė Egidija Vaicekauskienė.

Ta pačia proga, kaip ir kasmet per arkivyskupijos dieną, arkivyskupas įteikė savo dekretais skiriamus apdovanojimus (aukščiausiu arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu) už krikščioniško gyvenimo liudijimą ir tarnavimą Bažnyčiai labiausiai nusipelniusiems jos nariams, taip pat įteikė 2015 metų Labdaros ir paramos fondo „Bažnyčios kronika“ apdovanojimus, kurie Pasaulinės komunikavimo dienos proga per Šeštines buvo skirti žurnalistėms Ievai Urbonaitei-Vainienei ir Dianai Adomaitienei >>.

Fotografja Silvijos Knezekytės

Fotografja Silvijos Knezekytės

Fotografija Emilio Vasiliausko

Vėliau šventė tęsėsi bendrystės džiaugsmu, padėkomis ganytojui dalijantis arkivyskupijos konferencijų salėje. Didžiulė minia, darsyk laiminama visiems dėkojusio arkivyskupo, išlydėjo ganytojų procesiją iš arkikatedros, kurioje liepos 11 d. 12 val. – naujojo Kauno arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo SJ ingresas.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune