Piligrimų eisenos į Šiluvą. Padėkos už laisvę diena (2015 08 30)
Paskelbta: 2015-08-31 11:05:36

Fotografijos Silvijos Knezekytės

Žr. vaizdo įrašą (parengė Jono Pauliaus II piligrimų centras) >>

Fotografija Silvijos Knezekytės

Kaip ir kasmet, paskutinį vasaros sekmadienį, rugpjūčio 30-ąją, Šiluvoje buvo švenčiama Padėkos už laisvę, tremtinių, partizanų ir laisvės kovotojų diena. Į šventę Marijos šventovėje dauguma žmonių tą sekmadienį atkeliavo kaip tikrieji piligrimai – pėsčiomis, dalyvaudami piligrimų eisenose. Jos tradiciškai sekmadienio rytą prasidėjo dviejose vietose: Dubysos slėnyje prie Katauskių gyvenvietės ir Tytuvėnuose.

Pirmajai eisenai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, antrajai vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Prieš vidudienį, po beveik dviejų valandų piligrimų žygio su vėliavomis, giesmėmis, malda už Lietuvą, jos žmones, abi eisenos pasiekė Šiluvą ir čia drauge dalyvavo iškilmingoje Eucharistijoje. Piligrimines eisenas į Šiluvą galima pavadinti tarptautinėmis. Ir šiemet jose dalyvavo Tarptautinės organizacijos už tradiciją, šeimą, nuosavybę nariai (TFP parėmė Lietuvos Nepriklausomybės siekį 1990 m. milijonu surinktų parašų Kremliui) bei jaunųjų skautų grupė iš Baltarusijos.

Kauno arkivyskupijos piligrimai (kurijos bei jos institucijų darbuotojai, kelių parapijų atstovai, jaunieji savanoriai) drauge su ganytojais – arkivyskupu Lionginu Virbalu, arkivyskupu emeritu Sigitu Tamkevičiumi, augziliaru vyskupu Kęstučiu Kėvalu –saulėtą rytmetį išsirikiavo į koloną prie kryžiumi paženklintos vietos Dubysos slėnyje. Žygiui vadovavęs arkivysk. L. Virbalas kvietė jį skirti maldai už Tėvynę, kad Dievo padedami išsaugotume Nepriklausomybę, kad Lietuvos žmonės būtų tikrai laisvi – laisvi nuo nuodėmės, puoselėtų dorybes. Ganytojas vadovavo Rožinio maldai, o vėliau, piligrimui eisenai pasukus per Šiluvos šilą, – Kryžiaus keliui prie čia įrengtų Kryžiaus kelio koplytstulpių.

Fotografija Silvijos Knezekytės

Fotografija Silvijos Knezekytės

Fotografija Silvijos Knezekytės

Fotografija Silvijos Knezekytės

12 val. pilnutėlėje bazilikoje iškilmingai Eucharistijai vadovavęs arkivyskupas L. Virbalas kvietė joje dėkoti Dievui už laisvės dovaną, su dėkingumu prisiminti visus, kurie kovojo už Lietuvos laisvę. Ypač paragino melstis už tai, kad savo tėvynėje nestatytume Babelės bokšto, bet su Dievu puoselėtume laisvę, su Juo kurtume Lietuvos ateitį.

Eucharistiją koncelebravo vėliau homiliją pasakęs arkivysk. emeritas S. Tamkevičius, vysk. K. Kėvalas, piligrimų nuo Tytuvėnų su malda atvedęs Šiaulių vysk. E. Bartulis, „Marijos radijo“ programų direktorius kun. Gintaras Blužas. Pamaldose giedojo VDU Katalikų teologijos fakulteto choras „Veritas“, vad. Vitos Liaudanskaitės-Vaitkevičienės.

„Paskutinį rugpjūčio sekmadienį pradėjome keliauti į Šiluvą dar tuomet, kai šio pasaulio galingieji planavo sukurti visuomenę be Dievo. Komunizmo kūrėjai mąstė, kad Dievas yra nereikalingas ir jo vietą galįs užimti žmogus. Šio žmogaus leidžiami įstatymai turėjo sukurti šviesų žmonijos rytojų. Religija, ypač krikščionybė, buvo nepageidaujamas reiškinys ir siekta ją uždaryti tarp keturių bažnyčios sienų. Dėl to ir piligrimystės buvo draudžiamos. Anuomet vieša piligrimystė į Šiluvą reiškė ne tik savo tikėjimo viešą išpažinimą, bet ir neįvardintą laisvės siekį. Okupacinė valdžia šito bijojo, todėl teismais bei lageriais bandė visa tai stabdyti. Nepasisekė, nes kova prieš Dievą visuomet pasmerkta pralaimėti“, – savo homilijoje vėliau priminė arkivysk. Emeritas S. Tamkevičius, atkreipdamas dėmesį, kaip aiškiai matome, jog tautos laisvės siekis visada ir visur buvo susietas su tikėjimu į Dievą. Ganytojas kvietė nedejuoti, ištikimai, su Dievu, eiti tikrosios laisvės keliu.

„Ačiū jums, dorieji žmonės, kurie laikėtės ir laikotės Dievo bei Evangelijos kelio. Jūs esate „žemės druska“, neleidžianti viskam sugesti. Jūs esate „pasaulio šviesa“, nušviečianti tikros laisvės kelią“, – sakė ganytojas užbaigdamas homiliją >>.

Visuotinėje maldoje, be kitų maldavimų, taikos ir ramybės prašyta visiems kariaujantiems kraštams pasaulyje, ypač ten, kur ir šiandien persekiojami krikščionys.

Liturgijos pabaigoje visiems dėkojęs arkivysk. L. Virbalas pakvietė į atvykti į visai netrukus, rugsėjo 7 dieną, prasidėsiančius didžiuosius Švč. M. Marijos Gimimo atlaidus >>. Pamaldos už laisvę Šiluvos bazilikoje tą sekmadienį užbaigtos sugiedotu Lietuvos himnu.

Sekmadienį, rugsėjo 6 d., 15 val. šv. Mišiose Šiluvoje bus pasitinkami piligrimai, atkeliausiantys nuo Kryžių kalno, o po šv. Mišių į Apsireiškimo koplyčią bus einama procesija su Švč. Sakramentu, kuri ženklina Šilinių pradžią.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune