ŠILINĖS: Šv. Jono Pauliaus II diena. Malda už Policijos, Valstybės sienos apsaugos ir Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojus bei jų šeimas (2015 09 07)
Paskelbta: 2015-09-07 17:00:05

Fotografijos Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Rugsėjo 7 d. Šiluvoje prasidėjo didieji Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai. Šilinės, kaip įprasta nuo 2011 metų, pradėtos Šv. Jono Pauliaus II diena, dėkojant Dievui už didžiojo Kristaus piligrimo, Lietuvos bičiulio Jono Pauliaus II švento gyvenimo pavyzdį, meldžiant jo užtarimo mūsų krašto, kurį su apaštališkuoju vizitu aplankė 1993 m. rudenį, žmonėms.

Fotografija Marijos Stanulytės

Tą dieną pagrindinėje iškilmingoje Eucharistijoje Šiluvos aikštėje priešais Baziliką malda buvo užtarti į atlaidus gausiai atvykę Policijos, Valstybės sienos apsaugos ir Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vadovai, pareigūnai. Kitose šv. Mišiose su pirmosios atlaidų dienos piligrimais prašyta Viešpaties pagalbos, kad visi uoliai atliktume savo pareigas, melsta Dievo gailestingumo, krikščionių vienybės, pagarbos žmogui ir jo gyvybei mūsų valstybėje.

Vidudienį aikštėje prieš iškilmingą Eucharistiją besirenkantys maldininkai buvo kviečiami į bendrą Rožinio maldą, vėliau visus sveikino katechezę sakęs Lietuvos policijos kapelionas kun. Algirdas Toliatas CO.

Giedant Loreto Dievo Motinos litaniją, prie altoriaus aikštėje atėjo dvasininkų procesija: liturgijai vadovaujantis Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis bei kunigai – policijos kapelionai.

Fotografija Marijos Stanulytės

Kauno arkivyskupas sveikino koncelebruojančius vyskupus, kunigus, visus pirmosios atlaidų dienos piligrimus, ypač Policijos, Valstybės sienos, Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybų pareigūnus ir vadovus: VRM kanclerį Algirdą Stončaitį, Policijos generalinį komisarą Liną Pernavą, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotoją pulkin. Vygandą Kurkulį, Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pavaduotoją pulkin. Valentiną Novikovą, taip pat pamaldose giedantį VRM „Sakalo“ vyrų chorą (vad. Romas Makarevičius) bei reprezentacinį pučiamųjų orkestrą (vad. Egidijus Miknius), Jonavos dekanato piligrimus, organizuotai atvykusius į Šilines.

Fotografija Marijos Stanulytės

„Ši maldos susibūrimas Šiluvoje – labai graži ir gera proga parodyti, kad esame vienoje pusėje. Jūs, pareigūnai, esate visų žmonių pusėje, esate dėl žmonių, skubate ten, kur žmogui labiausiai reikia pavojaus akimirką, nelaimės momentą“, – sakė arkivysk. L.Virbalas, kviesdamas į bendrą maldą ir palinkėdamas visada palaikyti visuomenės ramybei ir saugumui tarnaujančius pareigūnus, o jiems patiems čia, Šiluvoje, – atnaujinti pasiryžimą būti su žmonėmis ir dėl žmonių.

Vėliau homiliją sakęs vysk. Arūnas Poniškaitis visų  dėmesį atkreipė į šv. Juozapą, tylų ir ištikimą Šventosios Šeimos globėją. Juozapas veikė ne dėl savanaudiškai suprastos ramybės ar asmeninių planų – pats Jėzus ir Marija buvo jam įkvėpimas ir prasmė, jie buvo jo širdyje. Į Juozapo misiją panaši ir pareigūnų pagalba, budėjimas, kad žmonės kasdien oriai ir saugiai gyventų ramybėje. Pareigūnams, kaip minėta homilijoje, sykiu melsdamiesi turime ir dėkoti, atsiminti  jų šeimas, namų židinius, kurie yra atrama sunkioje tarnyboje.

Tačiau taika ir ramybė – ne tik pareigūnų rūpestis. Ją saugoti, už ją atsakyti turi pašaukimą visi, kuriuos yra sujungęs tas pats gyvenamasis metas, tas pats kraštas, drauge kuriama istorija. Pasak vysk. A. Poniškaičio, neužtenka vien išorinės ramybės, tokios, kuri remiasi žmonių profesionalumu, technologijomis ar pan. Ramybės vieta – žmogaus širdis, laisva, mylinti, ištikima, o ramybė į ją ateina iš Dievo.

„Kristaus ramybė yra Jis pats, Jo Asmuo. Tai Dievas, esantis su mumis. Tai ramybė, kylanti iš asmeninio santykio su Dievu ir vienų kitais“, – sakė vysk. A. Poniškaitis, atkreipdamas dėmesį, jog širdyje viešpataujančios Kristaus ramybės apaštalo Pauliaus žodžiais linkėjo mūsų tautai prieš 22-ejus metus Šiluvoje lankęsis šv. Jonas Paulius II. Ganytojas ragino sergėti savo širdis, kad iš jų nebūtų išstumta Kristaus ramybė, kad jose gyventų Dievas.

Bendruomeninėje maldoje, be kitų maldavimų, Lietuvos policijai, Valstybės sienos apsaugos ir Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnams Viešpaties prašyta ištikimybės pašaukimui, drąsos nugalėti negandas, o nusikaltusiems žmonėms – sugrįžti į dorą ir prasmingą gyvenimą. Maldoje minėti ir tarnybos metu žuvusieji pareigūnai.

Šv. Mišių pabaigoje, priėmus Bažnyčios palaiminimą, jai padėkos žodį už palaikymą ir bendradarbiavimą teisėsaugos vardu tarė VRM kancleris A. Stončaitis. Šiluvos aikštėje užbaigiant šias pamaldas buvo sugiedotas Lietuvos himnas.

Piligrimų sielovadoje rugsėjo 7 d. talkino Jonavos dekanato kunigai. Daug kunigų Šiluvoje yra pasirengę klausyklose padėti atvykstantiems piligrimams susitaikyti su Dievu atliekant išpažintį.

Vakare, nuo 19 iki 24 val., Bazilikoje drauge su „Marijos radiju“ rengiama Vigilija – Švč. Sakramento adoracija laukiant Švč. M. Marijos Gimimo iškilmės.

---------------------------------

Šiemet Švč. M. Marijos Gimimą švenčiame popiežiaus Pranciškaus paskelbtaisiais Pašvęstojo gyvenimo metais, tad ypatinga malda atlaiduose bus apglėbti Lietuvos seserys ir broliai vienuoliai, o jų dalyvavimas Šilinėse, vadovavimas kai kurioms maldoms skleis tą Dievo garbinimo dvasią, kuria alsuoja savo vienuolijose. Viena šių maldų su seserimis vienuolėmis – tai jų vadovaujamas Kryžiaus kelio apmąstymas (nuo 9. 30 val.) į Šiluvą ateinant per šilą (nuo pagrindinio kelio) prie čia įrengtų Kryžiaus kelio koplytstulpių.

Į atlaidus atvykstančios piligrimų grupės kviečiamos registruotis Šiluvos piligrimų informacijos centre. Šiluvoje maldininkai gausiai lanko abi jos šventoves – Baziliką ir Apsireiškimo koplyčią, turi galimybę drauge melstis ne tik šv. Mišiose, bet ir dalyvauti kitose bendrose – Rožinio, Gailestingumo vainikėlio – maldose, adoruoti Švč. Sakramentą, kuris kasdien nuo 11 iki 21 val. išstatytas Bazilikos Ligonių Sveikatos koplyčioje. Piligrimai gali aplankyti ir Šiluvos istorijos muziejų, pasigrožėti religiniu menu – dail. Laimos Dzigaitės žolynų grafikos paroda „Vainikas Marijai“. Šiluva papuošta atlaidams tarptautinio simpoziumo „Floristikos kultūrų tiltai“ floristų kūryba ( šiemet toks simpoziumas vyko rugsėjo 3–5 d., jį organizavo Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras).

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune