ŠILINĖS: Švč. Mergelės Marijos Gimimas. Lietuvos kariuomenės diena (2015 09 08)
Paskelbta: 2015-09-08 16:19:01

Fotografijos Marijos Stanulytės

Fotografijos Marijos Stanulytės

Rugsėjo 8-ąją Šiluvoje Švč. M. Marijos Gimimą šventė, Dievo Motinai už nepaliaujamą jos motinišką mūsų tautos ir visos žmonijos globą su gausiais piligrimais iš įvairių vietų dėkojo ir Lietuvos kariuomenė. Marijos Gimimo iškilmės Šiluvoje buvo laukiama nakties Vigilijoje. Iki 24 val. Marijos Gimimo titulo bazilikoje įvairios bendruomenės dalyvavo Švč. Sakramento adoracijoje, o vėliau nakties maldai, pasibaigusiai rytmetinėmis šv. Mišiomis, vadovavo „Marijos radijas“, kuris, be to, nuolat rengia atlaidų transliacijas iš Šiluvos.

Tos dienos pamaldose Dievo Motinos užtarimui buvo patikėtas visų rūpestis dėl taikos pasaulyje, dėkota ir melstasi už taiką tėvynėje, šeimose bei darbovietėse, melstasi už mūsų karius, kad jie būtų ištikimi ir drąsūs santarvės nešėjai, gyvybės gynėjai ir saugotojai. Malda apglėbtos karių taikos misijos, jų šeimos, tarnyboje sužeistieji, iš karinių konfliktų bei persekiojimų savuose kraštuose pasitraukiantys ir kitų kraštų priėmimo laukiantys pabėgėliai bei emigrantai.

Už Lietuvos karius, kariūnus, puskarininkius, karininkus, savanorius, partizanus, šaulius ir jų šeimas buvo meldžiamasi iškilmingoje Eucharistijoje (prieš ją katechezę vedė kun. Arnoldas Valkauskas).  Prie altoriaus sakralioje aikštėje priešais Baziliką jos šventimui vadovavo Lietuvos kariuomenės ordinariato apaštališkasis administratorius, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, koncelebravo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, Telšių vyskupas Jonas Boruta, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius  bei kunigai – kariuomenės kapelionai.

 Fotografijos Marijos Stanulytės

Giedojo Generolo Jono Žemaičio karo akademijos vyrų choras „Kariūnas“, vad. Vytauto Versecko ir Vytauto Abario, grojo Karinių oro pajėgų orkestras, vad. Ričardo Kukulskio bei Remigijaus Termino. Asistą liturgijoje rengė kariuomenės Garbės kuopos kariai. Be karių, kariūnų, vadų, generolų, pulkinininkų, šiose pamaldose dalyvavo LR Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, Lietuvos kariuomenės vadas Jonas Vytautas Žukas, Krašto apsaugos sistemos darbuotojai.

Fotografija Marijos Stanulytės

Homiliją sakęs arkivysk. G. Grušas kvietė priimti į širdį Dievo žodį, kalbantį šiandien: „Viskas išeina į gera mylintiems Dievą“ (Rom 8, 28). Tai labai svarbu, kai turime mokėti atpažinti ir būti atsparūs įvairiais informacijos kanalais nūdien skleidžiamai dezinformacijai, melo propagandai, siekimui infiltruoti blogąją naujieną: kaip viskas pasaulyje, Europoje, Lietuvoje yra blogai. Dievo priešas bando įtikinti, jog meilė ir gėris – neteisingas kelias žmogui, sunkumai jau yra pralaimėjimo ženklai, kurių reikia išvengti.

Fotografija Marijos Stanulytės

„Turime leisti širdyje įsišaknyti galingam Dievo pažadui: „viskas išeina į gera mylintiems Dievą“, – sakė arkivyskupas, atkreipdamas dėmesį, jog Mergelė Marija yra pavyzdys šio Dievo pažado. Ji, pažindama Dievo veikimą žydų tautos istorijoje, pasitikėjo Dievu, kuris veda į savo džiaugsmą. Tačiau ir Marijos sielą pervėrė kalavijas – homilijoje kalbėta apie 7 Marijos skausmo kalavijus. Šventoji Šeima patyrė pabėgėlių dalią, Marija, kaip šiandien karių motinos, lydėjo Sūnų į nežinią Golgotoje, patyrė jo kančią ir mirtį ant kryžiaus.

Mūsų asmeniniame ir mūsų tautos gyvenime, pasak ganytojo, irgi yra Dievo planas, lydimas sunkumų, netekčių, kančių. Vargstančiųjų, pabėgėlių, ligonių kančioje turime pamatyti kenčiantį Kristų ir su meile atsiliepti. Karių taikos misijos, apgynimas nuo agresijos savo šalies ir žmonių taip pat yra gailestingumo darbas. Nors mažus gailestingumo darbus (pvz, kiekvienai parapijai priimti po vieną pabėgėlių šeimą) daryti, mažais žingsneliais įveikti blogį kviečia ir popiežius Pranciškus.

„Meilė jau turi pergalę Jėzuje Kristuje. Jis yra Dievas ir Jis tikrai yra su mumis“, – sakė homiliją užbaigdamas arkivysk. G. Grušas, tikindamas viltingu Dievo pažado išsipildymu kiekvieno žmogaus ir visos tautos gyvenime (homilijos garso įrašą žr. Lietuvos kariuomenės ordinariato svetainėje >>)

Fotografijos Marijos Stanulytės

Baigiant liturgiją Kauno arkivyskupas L. Virbalas dėkojo ją šventusiems vyskupams, kunigams (taip pat ir Ukmergės dekanato, kurie teikė Sutaikinimo sakramentą klausyklose), aukštiems svečiams bei kariams, visiems Šiluvos atlaidų dalyviams, pakvietė atvykti čia rugsėjo 9 d. švęsti ypatingos – Kunigų dienos, melstis už kunigus ir su jais. Prieš suteikiant ganytojiškąjį palaiminimą, Kariuomenės ordinariato apaštališkasis administratorius, Vilniaus arkivyskupas ragino ir drąsino karius palaikyti maldos gyvenimą, skaityti Šventąjį Raštą, gilintis į savo tikėjimą ir iš to semtis dvasinės stiprybės prieš šiandienos blogio propagandą.

Fotografija Marijos Stanulytės

Pabaigoje padėkos žodį už šv. Mišių auką su Lietuvos kariuomene taręs ministras J. Olekas pabrėžė, jog kariai myli Dievą ir Tėvynę, yra pasiryžę ginti ją ir tikėjimą, tarnauti kariuomenėje profesionalais ar savanoriais ir, jei prireiktų, nepagailėti ir savo gyvybės.

Šios iškilmės atlaiduose, karių malda buvo užbaigta visų sugiedotu Lietuvos himnu.

Fotografija Marijos Stanulytės

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune