ŠILINĖS: Kunigų diena (2015 09 09)
Paskelbta: 2015-09-09 16:32:06

Fotografijos Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Trečiąją atlaidų dieną Šiluvoje gausūs piligrimai, iš artimesnių ir tolimesnių kampelių, organizuotai, su savo bendruomenėmis, šeimomis ar pavieniui atkeliavę švęsti Dievo Motinos Gimimo, dalyvavo ypatingoje maldoje – už kunigus ir su kunigais, jų tėvais, artimaisiais, dėkojo už Kunigystės sakramentą ir Dievo malones, kurias per šį sakramentą ir kunigų tarnystę patiria.

Šv. Mišiose nuo pat ryto buvo minimos su kunigyste susijusios intencijos. Pačiose anksčiausiose rytmetinėse Mišiose melsta malonės žmonėms, kurie atšalo nuo tikėjimo dėl kunigų kaltės, vėliau dėkota Dievui už Eucharistijos bei Dievo žodžio dovanas, prašyta ištikimybės pašauktiesiems – kunigams ir vienuoliams.

Fotografija Marijos Stanulytės

Vidudienį didžiulė dvasininkų procesija atėjo prie altoriaus aikštėje, šiai iškilmei specialiai suburtam jungtiniam kunigų ir Kauno kunigų seminarijos klierikų chorui (vadovė Vita Liaudanskaitė-Vaitkevičienė) giedant Loreto Dievo Motinos litaniją, kuriai, kaip ir kasdien, vadovavo atlaidų liturgijos ceremoniarijus kun. Artūras Kazlauskas.

Iškilmingam Eucharistijos šventimui vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, koncelebravo Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas ir visi kunigai. Dvasininkai dėkojo už savo pašaukimą, meldėsi už save, savo tėvus, savo bendruomenes, o prie jų savo malda prisijungė ir gausi piligrimų minia aikštėje.

Fotografija Marijos Stanulytės

Brolius vyskupus, įvairių vyskupijų kunigus, jungtinį chorą, visus Eucharistijos dalyvius sveikinęs arkivysk. L. Virbalas atkreipė kunigų dėmesį į ką tik giedotos Mergelės Marijos litanijos kreipinį – Karaliene apaštalų.

„Kalbėdamas su kunigais, matau, kad savo širdyje laikote Mariją savo Karaliene. Man tai siejasi su šv. Jono Pauliaus II pamaldumu ir jo šūkiu „Totus Tuu“ („Visas Tavo“). Tai nuoširdus kunigo gyvenimo ryšys su Motina“, – sakė arkivyskupas, ypač pasidžiaugdamas įvairias (nuo 10 iki 65-erių metų) kunigystės sukaktis mininčiais Kauno arkivyskupijos kunigais, taip pat nuoširdžiai pasveikindamas kunigų tėvelius, artimuosius.

Vėliau sakydamas homiliją, arkivysk. L. Virbalas atkreipė dėmesį, jog Marijos, Jėzaus Motinos, Gimimas mums primena išskirtinį, stebuklingą Dievo prakalbinimą. Dievas ateina padėti šios žemės keliais nelengvai keliaujančiam žmogui, drąsina jį. Būdamas tikras tuo, apaštalas Paulius sakė, jog „visa išeina į gera mylintiems Dievą, būtent jo valia pašauktiesiems“ (Rom 8, 28).

Kunigų dienos homilijoje ganytojas aptarė tris kunigiškojo pašaukimo aspektus: kunigai yra įšventinti, pašventinti ir patys šventina.

Fotografija Marijos Stanulytės

Įšventinimu kunigai yra įskiepyti Kristuje, sujungti su Kristumi. Pasaulis, kaip minėta homilijoje, iš kunigų labai daug reikalauja – išmanyti pačias įvairiausias sritis, tačiau svarbiausia kunigams – leisti Kristui kuo geriau veikti juose ir per juos, nesutrukdyti, neužstoti šio veikimo.

Aptardamas kunigų pašventinimą, kuris reiškia Dievui skirtą, perkeistą kunigiškąjį gyvenimą – net ir žmogišku lygmeniu, arkivyskupas atkreipė dėmesį, kaip svarbu kunigui perkeista širdis.

„Juk kunigystė nėra drabužis, o yra tas raugas, žmogiškos prigimties tešlą paverčiantis kvapia Kristaus duona, taigi kažkas, ko nenusivilksi, neatmesi“, – sakė ganytojas, aktualiai primindamas popiežiaus Pranciškaus perspėjimą dėl „dvasinio pasaulietiškumo“ – kai gyvenimo būdas, interesai lieka pasaulio, o ne Kristaus.

„Ir vėl turėtume savęs klausti: ar mano gyvenimas tikrai skirtas Dievui? Ar mano daiktai, bendravimas, lėšos, laikas, pomėgiai yra skirti Dievui, t. y. savitai pašventinti?“ – kalbėjo ganytojas.

Homilijoje buvo iškeltas Marijos pavyzdys – Marija, atnešusi Dievą pasauliui, pirmiausia priėmė Jėzų į savo gyvenimą. Ir kunigai yra Kristaus nešėjai – pirma į savo, o tada ir į kitų gyvenimus.

„Šiuo vidiniu susijungimu, susivienijimu su Kristumi leiskime keisti save ir vis labiau galėsime šventinti pasaulį. Be abejo, atlikdami, ką liepė Kristus ir patikėjo Bažnyčia. O taip pat ir savo buvimu, ir gyvenimu. Tebus visų mūsų gražus siekis: būti Kristaus, būti su Kristumi, būti Kristuje“, – ragino homiliją (visą tekstą žr >>) užbaigdamas arkivysk. L. Virbalas.

Fotografija Marijos Stanulytės

Visuotinėje maldoje Kunigų dieną Viešpaties prašyta atsiųsti Šventąją Dvasią, kad Bažnyčia ištikimai tęstų Kristaus misiją, kad vienybės ir pasitikėjimo dvasia lydėtų vyskupą ir jo kunigus, melsta malonės kunigams būti panašiems į Kristų. Bendra malda taip pat apglėbti kunigų tėvai, kad jie patirtų paguodos iš savo sūnų, kad šeimos būtų atviros gyvybei ir vaikų pašaukimui, o jaunuoliai drąsiai atsilieptų į dvasinius pašaukimus. Melstasi ir už įvairias krizes, sunkumus patiriančius kunigus, kad jie būtų atgaivinti Kristaus Kraujyje. Atnašas šioje Eucharistijos liturgijoje nešė kunigų motinos.

Fotografija Marijos Stanulytės

Kunigų dieną piligrimams patarnavo Jurbarko dekanato kunigai. Vakaro šv. Mišiose buvo meldžiamasi už asmeninį susitikimą su Jėzumi, kad iš jo kiltų troškimas, ypač jaunimui, paaukoti save kunigyste ar pašvęstuoju gyvenimu. 

Sakydamas homiliją vakaro šv. Mišiose vysk. Kęstutis Kėvalas drąsino jaunus žmones, nuoširdžiai pasidalydamas savo pašaukimo istorija, kaip jaunystėje patirti palaiminimai (tėvų, vyskupo padrąsinimo žodžiai) tarsi padalijo, perkeitė gyvenimą, paskatino apsisprendimą stoti į seminariją, Šiandien, pasak vysk. Kęstučio, išgyvename ne pašaukimų krizę, bet atsiliepimo į pašaukimą krizę. Savo homilijoje, be kita, ganytojas paminėjo, jog šiandien ne vaikai, bet tėvai bijo, jog šie pasirinks dvasinius pašaukimus.

„Reikia drąsos. Tai antgamtinė malonė“, – sakė vysk. Kęstutis, ragindamas tėvų šiuo atveju nesukliudyti, leisti jai išsiskleisti, neatimti iš vaiko gyvenimo pilnatvės su Dievu, į kurią yra šaukiamas. O jaunus žmones ganytojas stiprino žodžiais: „Tavo pašaukimas ten, kur tavo širdies ramybė“, kviesdamas visus dalyvauti krikščioniškojo pašaukimo ir sykiu Kristus misijoje, padėti vieni kitiems.

 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

 

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune